ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Tuesday, June 30, 2009

တပည့္အား လမ္းညြန္ခ်က္ ေပးတတ္ေသာဆရာ

တပည့္အား လမ္းညြန္ခ်က္ ေပးတတ္ေသာဆရာ
Thursday, June 25, 2009

အမွာစာ


Tuesday, June 23, 2009

ဦးေကာဝိဒ(ေယာ) ရွင္းတမ္း မာတိကာ

ဦးေကာဝိဒ(ေယာ) ရွင္းတမ္း မာတိကာ