ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Sunday, August 16, 2009

ဓမၼေစတီ၏ စာပါအစစ္ႏွင့္စာပါအတု အခန္း (၈)

အခန္း (၈)

ဓမၼေစတီ၏ စာပါအစစ္ႏွင့္စာပါအတု