ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Saturday, October 31, 2009

၃- ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ

ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃာ့အတြက္ေရာ
ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အတြက္ပါ
အေရးႀကီးေသာေဝဖန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ပုဂၢိဳလ္ေရးျပစ္မွားမႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္မႈမ်ား ပါရွိလွ်င္လည္း သည္းခံေတာ္မူၾကပါကုန္။
(ဘုရားျဖစ္ခန္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ)
(ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္-၃)


''အဲဒါေတြကို ေထာက္၍-
(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္။ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာျဖစ္။
(၂) သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ၊ ဘုရားျဖစ္။
(၃) ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီး ဘုရားျဖစ္။
အခု....(ပ)....အမ်ားႀကီး မသိနဲ႔အံုး။ (ျမတ္စြာဘုရားရွင္သိအပ္ေသာတရား။ ဗြီစီဒီေခြ။)

(၁)''အခု ဘုန္းႀကီးတို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ေျပာၿပီးၿပီ။ ဘုရားရွင္တုိင္း ဘုရားရွင္တုိင္းသည္ သတိပ႒ာန္ ေလးပါးျဖင့္သာ ၾသဃေလးျဖာ သံသရာႀကီးမွ ကူးေတာ္ မူခဲ့ၾကပါတယ္။ စာတစ္ေၾကာင္းတည္းေျပာရင္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကိုသိ၍ ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
(မဟာဝဂၢပါဠိ၊ သတိပ႒ာန္သံယုတ္၊ ျဗဟၼသုတၱန္။ စာပိုဒ္အမွတ္ -၁၄၄။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါ ေဟာေျပာခ်က္သည္ ျမတ္စြာဘုရား သိအပ္ေသာ တရားေခြပါ စာမူ၏ စာမ်က္ႏွာ(၈)မွာ ရွိပါသည္။ က်မ္းၫႊန္းလည္း ပါရွိသည္။ အထက္ပါေဟာေျပာခ်က္ထဲက 'သတိပ႒ာန္ ေလးပါးကို သိ၍ ဘုရားျဖစ္'ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္မွန္- မမွန္ဆိုတာကို သိျမင္ႏုိင္ရန္ ရည္ၫႊန္းကိုးကားျပ ဂါထာကို ျမန္မာျပန္၍ ျပပါမည္။
''အပါယ္ဇာတိ၊ လူ႔ဇာတိ၊ နတ္ဇာတိ၊ ျဗဟၼာဇာတိ၊ ဇာတိအားလံုးတုိ႔၏ ကုန္ခန္းၿပီးရာလည္းျဖစ္၍ ထုိဇာတိအားလံုးတုိ႔၏ အဆံုးသတ္ရာလည္း ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေတာ္မူတတ္ေသာ, (၃၁)ဘံုသား ဇာတိရွိသူ သတၱဝါမ်ားအေပၚ၌ အက်ိဳးစီးပြား လုိလားျခင္းသေဘာရွိေသာ က႐ုဏာအစဥ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ သနားေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဧကာယနဟုဆိုအပ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းစဥ္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) ျဖစ္၍ျဖစ္ေသာ ပုဗၺဘာဂ သတိပ႒ာနမဂ္ကို အျပားအားျဖင့္ အေသးစိတ္သိေတာ္မူ၏။

အတိတ္ကာလတုန္းက ပြင့္ေတာ္မူၾကသည့္ ဘုရားရွင္တို႔သည္လည္း ၾသဃေလးသြယ္ သံသရာနယ္ ေရျပင္က်ယ္ကို ထုိပုဗၺဘာဂသတိပ႒ာနမဂ္ျဖင့္ ကူးေတာ္မူခဲ့ၾကၿပီ။ အနာဂတ္ကာလမွာ ပြင့္ေတာ္မူၾကမည့္ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္လည္း ၾသဃေလးသြယ္သံသရာနယ္ ေရျပင္က်ယ္ကို ထုိပုဗၺဘာဂ သတိပ႒ာနမဂ္ျဖင့္ ကူးေတာ္မူၾကလိမ့္မည္။ ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ ပြင့္ေတာ္မူဆဲ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္း ၾသဃေလးသြယ္ သံသရာနယ္ ေရျပင္က်ယ္ကို ထုိပုဗၺဘာဂ သတိပ႒ာနမဂ္ျဖင့္ ကူးေတာ္မူၾကသည္။''

ဤဘာသာျပန္သည္ သံယုတ္အ႒ကထာ၊ တတိယအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၂၅၈) စာပိုဒ္အမွတ္(၃၄၈)အတိုင္း အတိအက် ျပန္ဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤျပန္ဆုိခ်က္ကို ေသခ်ာဖတ္႐ႈသံုးသပ္လွ်င္ သတိပ႒ာန္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ဟူ၍ ဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း သတိပ႒ာနဘာဝနာသည္ အာ႐ံုကုိ အမိအရယူတတ္ေသာ သတိသာလွ်င္ျဖစ္၍ ယင္းသတိကိုဆိုလွ်င္ ယင္း သတိႏွင့္ယွဥ္ေနသည့္ (အာ႐ံု၏လကၡဏာတုိ႔ကို ထိုးထြင္း၍ သိျမင္တတ္ေသာ) ဝိပႆနာပညာကိုလည္း ယူရ၏ဟူသည္ႏွင့္အညီ သတိတရားစဥ္က ယူအပ္ေသာအာ႐ုံ၊ ပညာတရားစဥ္က ထုိးထြင္း၍ သိအပ္ေသာ လကၡဏာသုံးပါး တုိ႔ကုိလည္း ယူရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သတိတရားစဥ္ျဖင့္ ယူအပ္ေသာအာ႐ုံ-ဆိုသည္မွာ ကာယ(႐ုပ္တရား)၊ ေဝဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ (နာမ္တရား)တုိ႔သာ ျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါ ''ကာယ၊ ေဝဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ (႐ုပ္တရား၊ နာမ္တရား)တုိ႔ကို သိျမင္လွ်င္ နာမ႐ူပ ပရိေစၧဒဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ အက်ိဳးျဖစ္ကုန္ေသာ တရားမ်ား၊ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ တရားမ်ားဟူ၍ ရွိေနေလရာ ''အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ုပ္တရားနာမ္တရားတုိ႔ကို သိျမင္လွ်င္ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ''ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ဤအက်ိဳးသည္ ျဖစ္၏။ ဤအက်ိဳးသည္သာလွ်င္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏ဟူ၍ သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔အက်ိဳး၊ သူ႔အက်ိဳးႏွင့္ သူ႔အေၾကာင္းတို႔၏ ဆက္စပ္ပံုအျခင္းအရာ၊ အေၾကာင္းတရားတို႔၏ (အက်ိဳးတရားျဖစ္လာေအာင္) ေက်းဇူးျပဳပံု အျခင္းအရာတုိ႔ကို သိျမင္လွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဤဉာဏ္ကို ပစၥယာကာရဉာဏ္ဟု ေခၚသည္။

ဤဉာဏ္သည္ အေၾကာင္းတရားသက္သက္ကို သိေသာဉာဏ္ မဟုတ္။ အက်ိဳး တရားသက္သက္ကို သိေသာဉာဏ္ မဟုတ္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးတုိ႔၏ ဆက္စပ္ေနပံု ေက်းဇူးျပဳပံုတို႔ကို သိျမင္ေသာဉာဏ္ ျဖစ္၏။) ထုိ႔ေၾကာင့္ အာနာပါနစတုတၴစ်န္ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္မပါေသာ သတိပ႒ာန္သက္သက္ျဖင့္ ဘုရား ျဖစ္သည္ ဟူ၍ မရွိ။

ဘုရားျဖစ္ပံု အျပည့္အစံုမွာ ေဆာင္းပါးစဥ္အမွတ္(၁) အဆံုး၌ တင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္းပင္။ (၅)ခ်က္တည္း။

သုိ႔ျဖစ္၍ သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ဟူေသာ ေဟာျပခ်က္သည္ က်မ္းမၫွိတတ္သူ၏ အမွားႀကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ (ဝါ)က်မ္းကိုးမ်ားစြာတုိ႔ကို လူတုိ႔က အထင္ႀကီးေစ႐ံုေလာက္သာ အသံုးျပဳတတ္သူ၏ သက္ေသခံႀကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။

(၃)''ဥပါဒါနကၡႏၶာ-၅ ပါးကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီးဘုရားျဖစ္။ ....(ပ)ဥပါဒါနကၡႏၶာ ၅-ပါးတို႔အေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ျမင္၍ ဘုရားျဖစ္တယ္။ (ဒီဃနိကာယ္။)

အခုဆုိရင္ ဒီဃနိကာယ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္လို႔ နိကာယ္သံုးခု ၫွိၿပီးပါၿပီ။ အခု မဇိၥၽမနိကာယ၂၉ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ မဟာဟတိၴပေဒါပမသုတ္မွာ ဒီလုိလာပါတယ္။ ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ၊ ေသာ ဓမၼံ ပႆတိ။ ေယာ ဓမၼံ ပႆတိ၊ ေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ- လုိ႔ လာပါတယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ျမင္တယ္ဆုိတာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္တဲ့ အဝိဇၨာတဏွာကိုျမင္တယ္ လုိ႔ ဆုိတယ္။ အေၾကာင္းတရားကို ေရြး႐ႈတာေပါ့။

''ဒီေနရာမွာ (အေၾကာင္းတရားကိုေရြး႐ႈေနတာ၊ အဝိဇၨာတဏွာေပၚတာ ကေလးကုိပဲ ၾကည့္ေနတာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္) သကၤန္းကုိင္တာေတြ၊ ဆြမ္းအုပ္ကိုင္တာေတြ၊ လွမ္းတာေတြ၊ ၾကြတာေတြကို ခဏထားလိုက္။ ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ ဆိုတာကို ေယာ ပစၥေယ ပႆတိလို႔ အ႒ကထာဖြင့္တယ္။

ဒီလိုဆုိရင္ အေၾကာင္းတရားဆိုတာ အဝိဇၨာတဏွာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဝိဇၨာကိုသိေအာင္ ႐ႈတဲ့နည္း၊ တဏွာကို သိေအာင္ ႐ႈတဲ့နည္းေတြကို ေျပာေနပါတယ္။ (မဟာဟတိၴပေဒါပမသုတ္။) ဒီလိုဆိုေတာ့ အဝိဇၨာတဏွာ ျဖစ္ေပၚလာတာကို ၾကည့္တာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီနည္းမွာေတာ့ သကၤန္းကိုင္တာေတြ၊ ထမင္းစားတာေတြ၊ လွမ္းတာေတြ၊ ၾကြတာေတြ၊ ယူတာေတြကို အဝိဇၨာတဏွာေတြ နည္းသြားေအာင္၊ အဝိဇၨာတဏွာေတြ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကေလးတည္ၿငိမ္ရေအာင္ ေရထဲကငါးကို ကုန္းေပၚပစ္တင္လိုက္တဲ့ အခါမွာ တဖ်တ္ဖ်တ္လူးသလုိ သမာဓိမရေအာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ (အညံ႔စား) ပုဂိၢဳလ္ေတြအတြက္'' (၎စာမ်က္ႏွာ၊ ၁၃-၁၄။)

စိစစ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားတြင္ စိစစ္ဖြယ္ရာ မ်ားလွပါသည္။ နိကာယ္သုံးခု ၫိွၿပီးပါေၾကာင္း၊ အခု မဇိၨၽမနိကာယ္ဆိုသည့္ ေဟာေျပာခ်က္တို႔သည္ ယံုေလာက္ေအာင္ၾကြားလံုးမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည။္ အေၾကာင္းမွာ - ေရွ႕ေဆာင္းပါး(၂)ပုဒ္တြင္ တငျ္ပခ့ဲသည့္အတိုင္း မူလူစာကုိုယ္ရွိွ အဓိပၸါယ္မ်ားက ျပည့္စံုၿပီး ရွင္းေနၿပီသား ျဖစၾ္ကပါသည။္ ေဟာေျပာသူက မမွန္ေသာေကာက္ထ်က္မ်ာစကို ထုတ္ေဖၚေၾကညာလ်က္ ေဟာေျပာမႈမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေပတည္း။

''ထုိ႔ျပင္ မဟာဟတိၴပေဒါပမသုတ္အရ သကၤန္းကိုင္တာေတြကို သတိပညာထားရွိလွ်င္ ဝိပႆနာ မဟုတ္.... စသည္ စသည္တုိ႔ကိုလည္း ေဟာေျပာထားပါသည္။ ခက္ခဲရာ နက္နဲရာတု႔ိ၌ ဘယ္လိုရွိလိမ့္မည္ဟု မသိရေသးေသာ္လည္း ပါဠိေတာ္တုိက္႐ိုက္ ထင္းထင္းႀကီးေတြ၌ပင္လွ်င္ က်မ္းမၫွိတတ္၍ တလြဲႀကီးေတြ ထြက္လာရဲၾကသည္။ ညီၫြတ္ေအာင္ က်မ္းၫွိတတ္ပါက ထုိသုိ႔ေသာ ေဟာေျပာခ်က္တို႔ ထြက္လာၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ထပ္၍ဆိုလိုက္သည္မွာ နာစရာပင္ ေကာင္းလွပါသည္။ သကၤန္းကိုင္တာ... စသည္တုိ႔မွာ သတိ+ပညာ ထား၍ အားထုတ္သူမ်ားသည္ သမာဓိမရေအာင္ ညံ့ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္- တဲ့။
ေျပာခြင့္ရွိသူတို႔မွာ ေျပာခြင့္ရွိၾကပါသည္။
(စာေရးသူတုိုိ႔ိ႔မွာလည္း ေျပာခြင့့္္ရွိွိသသည္- ေရးခြင့့္္ရွိွိသည္ဟူ၍ မွတ္ယူပါသည္။)

တစ္ဖန္ 'ဓမၼေစတီေဟာေျပာသည့္ ဒႆနသမၸဒါနည္းသည္ ဒိ႒ိသတ္နည္း ျဖစ္သည္= တဏွာသတ္နည္း မဟုတ္ပါ'ဟူ၍ နားမဆန္႔ေလာက္ေအာင္ ေဟာေျပာေနသူက ဤတရားထဲမွာေတာ့ အဝိဇၨာေတြ တဏွာေတြကို သတ္ရန္ ႐ႈရန္ ေဟာေျပာထားေလရာ ဤတရားနာယူၾကရသူမ်ားအတြက္ မ်က္စိလည္ၾကရေပမည္။ နားရြက္လည္း လည္ၾကရေပမည္။

အထူးစိစစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါဦးမည္။
'ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ-ဆိုတာကို ေယာပစၥေယ ပႆတိလို႔ အ႒ကထာဖြင့္တယ္။ ဒီလိုဆုိရင္ အေၾကာင္းတရားဆိုတာ အဝိဇၨာတဏွာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဝိဇၨာကိုသိေအာင္႐ႈ၊ တဏွာကို သိေအာင္႐ႈ'ဟူ၍ ေဟာေျပာထားရာ ယင္းေဟာေျပာခ်က္သည္ ဤသုတ္အရာ၌ သြက္သြက္ခါေအာင္ မွားလွသည့္ လွပေသာအမွားႀကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ လွပေသာအမွားႀကီး၏ အမွားျဖစ္ေနပံုေလးကို သိသာထင္ရွားေအာင္ ရွင္းျပပါဦးမည္။ ႐ွဴၾကပါကုန္။

အ႒ကထာစာမ်က္ႏွာ(၁၃၃)တြင္ ''ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတီတိ ေယာ ပစၥေယ ပႆတိ။ ေသာ ဓမံၼ ပႆတီ-တိ ေသာ ပဋိစၥသမုပၸႏၷဓေမၼ ပႆတိ''ဟူ၍ ရွိပါသည္။
ပဋိစၥသမုပၸါဒံပုဒ္အရ ပစၥယ= ေက်းဇူးျပဳတတ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကို ယူပါ။
ဓမၼံပုဒ္အရ ပဋိစၥသမုပၸႏၷဓမၼ= အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကို စြဲမွီ၍ျဖစ္လာကုန္ေသာ (အေၾကာင္းတရားတို႔က ေက်းဇူးျပဳလုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာကုန္ေသာ) အက်ိဳးတရားတို႔ကို ယူပါဟု ဆိုလိုပါသည္။
ဤဆိုလုိခ်က္သည္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းအတြက္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

''အၾကင္သူသည္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ႐ႈ၏။ ထုိသို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ႐ႈေနသူသည္ ပဋိစၥသမုပၸႏၷဓမၼတုိ႔ကို ျမင္၏'' ဟူေသာ ႀကိယာပါရွိသည့္ ဝါက်တစ္ခုလံုးအတြက္ လံုးဝမဟုတ္ေပ။ ထုိသို႔ေသာ အ႒ကထာဖြင့္သည္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းအတြက္သာျဖစ္၍ ဝါက်တစ္ခုလုံးအတြက္ မဟုတ္ေသးဟု ဆုိလွ်င္ ဝါက်တစ္ခုလုံးအတြက္ ဆုိလုိခ်က္က ဘာလဲ ဟူ၍ ေမးစရာရွိပါသည္။ ေျဖစရာလည္း ရွိပါသည္။

(အေျဖျမင္-အတင္သိ။)

အေျဖမွာ- ''ပစၥယဓေမၼ ပႆေႏၲာပိ ပစၥယုပၸႏၷဓေမၼ ပႆတိ။ ေတ ပႆေႏၲာပိ ပစၥယဓေမၼ ပႆတီတိ ဝုတၱံ 'ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ'ႏၲိ အာဒိ''။ (၎ဋီကာ၊ ႏွာ၊ ၁၇၅။)

ျမန္မာျပန္သက္သက္မွာ 'ပစၥယ= အေၾကာင္းတရားတို႔ကို ႐ႈတတ္သူသည္လည္း (ပစၥယ=အေၾကာင္း တရားတို႔ကို ျမင္႐ံုမွ်မကေသးဘဲ) ပစၥယုပၸႏၷ=အက်ိဳးတရားတို႔ကို ျမင္တတ္၏။ ပစၥယုပၸႏၷ=အက်ိဳး တရားတုိ႔ကို ႐ႈတတ္သူသည္လည္း(ပစၥယုပၸႏၷ=အက်ိဳးတရားတုိ႔ကိုျမင္႐ံုမွ်မကေသးဘဲ) ပစၥယ=အေၾကာင္းတဗရားတို႔ကို ျမင္တတ္၏။ ဤအဓိပၸါယ္ကို ျပျခင္းငွာ အ႒ကထာက 'ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ (ပ) ပႆတိ' ဟူ၍ ဖြင့္ျပအပ္၏'။ ဆိုလုိခ်က္မွာ
(၁) အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကိုလည္း ႐ႈပါ။
(၂) အက်ိဳး တရားတို႔ကို လည္း႐ႈပါ။
(၃) အေၾကာင္းတရားတုိ႔၏(အက်ိဳးတရားျဖစ္လာေအာင္) ေက်းဇူးျပဳတတ္ပံု အျခားအရာတုိ႔ကိုလည္း ႐ႈပါ။
ယင္း(၃)ခ်က္တို႔တြင္ အမွတ္(၃)သည္သာလွ်င္ လုိရင္းတည္း။ မွန္လွပါ၏။ (၃)အမွတ္ျပအတုိင္း အေၾကာင္း တရားတုိ႔၏ (အက်ိဳးတရားျဖစ္လာေအာင္) ေက်းဇူးျပဳတတ္ပံု အျခင္းအရာ (ဝါ)အက်ိဳးတရားတုိ႔၏ အေၾကာင္းတရားတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္စပ္ယွက္ေနပံုအျခင္းအရာတို႔ကို ႐ႈေနတတ္သူသည္သာလွ်င္ 'ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ= အၾကင္သူသည္ အေၾကာင္းတရားကုိ ရႈတတ္၏။ ေသာ ဓမံၼ ပႆတိ= ထုိသုိ႔ အေၾကာင္းတရားကို ႐ႈတတ္သူသည္(အေၾကာင္းတရားကုိ ျမင္႐ံုမွ်မကေသးဘဲ) အက်ိဳးတရားကိုလည္း ျမင္တတ္၏။ ေယာ ဓမံၼ ပႆတိ= အၾကင္သူသည္ အက်ိဳးတရားကို ႐ႈတတ္၏။ ေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ= ထုိသုိ႔အက်ိဳးကို ရႈတတ္သူသည္ (အက်ိဳးတရားကို ျမင္႐ံုမွ်မကေသးဘဲ) အေၾကာင္းတရားကိုလည္း ျမင္တတ္၏' ဟူေသာ ပါဠိေတာ္၏ ဝါက်တၴ=အေပါင္းအဓိပၸါယ္တို႔ကို အမွန္အတိုင္း သိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းတရားကို ႐ႈတတ္သူက အေၾကာင္းတရားကိုသာ ျမင္လွ်င္ ပဋိစၥသၥသမုပၸါဒ္ဉာဏ္ မဟုတ္ေသးပါ။
အက်ိဳိဳးတရားကိုို ႐ႈတႈတတ္သ္သူကူက အက်ိဳိဳးတရားကိုိုသုသာ ျမင္လ္လွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဉာဏ္ မဟုတုတ္ေသးပါ။
ယင္းတို႔၏ ဆက္စပ္ပံုကို ျမင္မွသာလွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဆုိပါဋီကာ၌ 'ပစၥယုပၸႏၷဓေမၼာ ပဋိစၥ သမုပၸဇၨတိ ဧတသၼာတိ ပဋိစၥသမုပၸါေဒါ၊ ပစၥယာကာေရာ'ဟူ၍ ဖြင့္ျပကာ ပဋိစၥသမုပၸါဒအရ ပစၥယာကာရ=ေက်းဇူးျပဳပုံ ဆက္စပ္ေနပုံ အျခင္းအရာကုိ ရ၏ဟူ၍ ေကာက္ျပထားပါသည္။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

Sunday, October 25, 2009

တဏွာကို အရင္ဆံုးသတ္တဲ့နည္း-ဟူ၍ မရွိႏုိင္ အခန္း (၁၇)

အခန္း (၁၇)

ဓမၼေစတီ၏ ေဟာၾကားခ်က္သည္ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္မွစ၍ မွားပါသည္။

တဏွာကို အရင္ဆံုးသတ္တဲ့နည္း-ဟူ၍ မရွိႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ထို႔အတူ
ဒိ႒ိကို အရင္ဆံုးသတ္တဲ့နည္း-ဟူ၍ မရွိႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

''တဏွာအရင္ဆံုးသတ္နည္းသည္ ေကာင္းသာေကာင္း၏။ မမွန္ပါ။ ဒိ႒ိကို အရင္ဆံုးပယ္သတ္နည္းသည္ ေကာင္းလည္းေကာင္း၏။ မွန္လည္းမွန္၏'' ဟူေသာေဟာခ်က္သည္ ရွင္းစရာမလုိပါ။
၄င္းေဟာခ်က္သည္ အမွားသာတည္း။Friday, October 23, 2009

၂- ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ၂

(ဘုရားျဖစ္ခန္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ)
(ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္-၂)


''အဲဒါေတြကိုေထာက္၍-
(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္။ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာျဖစ္။
(၂) သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ၊ ဘုရားျဖစ္။
(၃) ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီး ဘုရားျဖစ္။
အခု ... (ပ) ... အမ်ားႀကီးမသိနဲ႕အံုး ။ (ျမတ္စြာဘုရားရွင္သိအပ္ေသာတရား။ ဗီြစီဒီေခြ။)

စိစစ္ခ်က္။ ။ဤေဆာင္းပါးသည္ အမွတ္ (၂)ျဖစ္၍ (၂)သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ၊ ဘုရားျဖစ္ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္ မွန္-မမွန္ စိစစ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေဆာင္းပါးစဥ္ အမွတ္ (၁) အရာမွာ စိစစ္ျပဖြယ္မ်ားစြာ က်န္ရွိၾကပါေသးသည္။ ယင္းက်န္ရွိေနရာတို႔ကို ဆက္လက္ စိစစ္ျပရပါဦးမည္။

(၁) ''အေနကဇာတိသံသာရံ (ပ) ခယမဇၩဂါ။ (ပ) ေဟာဒီ ပၪၥကၡႏၶာ၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာေတြကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဆာက္တဲ့ တဏွာေယာက္်ား လက္သမားကိုမေတြ႕လုိ႔ ေဗာဓိပင္နဲ႔ေရႊပလႅင္ကုိ မရမခ်င္း၊ အဒီေရႊပလႅင္ေပၚထုိင္ၿပီး ဥပါဒါနကၡႏၶာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကို မျမင္မခ်င္း၊ ဒုကၡေတြ ထပ္ကာထပ္ကာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ (ပ) ဒါျဖင့္ရင္ ဒီဂါထာႀကီး ရြတ္ႏုိင္ရေအာင္ ဘယ္တရားကို သိသလဲ။ (၎စာ၊ ႏွာ၊ ၁။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါတို႔တြင္ ဥပါဒါနကၡႏၶာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြဟူ၍ ပါရွိရာ'' အေၾကာင္း တရားေတြကို ဥပါဒါနကၡႏၶာဟု ဆုိ၏''ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါသည္။ ဤဥဒါန္းဂါထာအရာတြင္ 'ဥပါဒါနကၡႏၶာတုိ႔သည္ တဏွာတရားေၾကာင့္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာတုိ႔သည္ အက်ိဳးတရား စစ္စစ္ႀကီးသာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္းလွပါသည္။ အေၾကာင္းတရားေတြကုိ ဥပါဒါနကၡႏၶာဟု မဆုိရ။ ဆုိလွ်င္ မွားပါသည္။

(၂) ''ဒီမွာက်မ္းညိႇဖုိ႔ လုိလာပါၿပီ။ ဤဗုဒၶဝင္အ႒ကထာ၌ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို နိဗၺေတၱတြာ= ျဖစ္ေစ၍-လုိ႔။ ဒီလုိ ရွိပါတယ္။ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ အ႒ကထာမွာေတာ့ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္မွ ဝု႒ာယ= ထ၍-လို႔ ။ အဲဒီလုိ ရွိပါတယ္။ ပါဠိႏွစ္ရပ္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီး (ပ) ပစၥယာကာရပဋိစၥသမုပၸါဒ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (ပ) အဲဒီစ်ာန္ကို အေျခခံထား၍ ပစၥယာကာရလုိ႔ေခၚတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နဲ႕ပဋိစၥသမုပၸႏၷ (ေၾကာင္းက်ဳိးႏွစ္ျဖာ) ဝိပႆနာကို ပြားေစၿပီး၍ (ပ) နိဒါနသံ-႒ကေတာ့ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကထၿပီးေတာ့မွ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို သံုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ဘုရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ (၎စာ၊ ႏွာ - ၂၊ ၃၊ ၄၊၅။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါတို႔တြင္ ျဖစ္ေစ၍ႏွင့္ ထ၍ကို အထူးျပဳ၍ ေဟာျပထားပါသည္။ ျဖစ္ေစျဖင့္ စ်ာန္ကို ဝင္စားမႈ ျပဳေနသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ထ-ျဖင့္ စ်ာန္ဝင္စားမႈကို ဆက္မျပဳေတာ့ဘဲ ရပ္နားထားလုိက္သည္ဟု ဆိုလုိပါသည္။ မထူးပါ။ မထူးေၾကာင္းမွာ စ်ာန္ဝင္စားမႈကို စတင္ ျပဳလုပ္ထားလွ်င္ ရပ္နားမႈကို ျပဳရဦးမည္သာတည္း။
ထို႔ျပင္ - ဗုဒၶဝင္႒-၌ (၁) ပစၥယာကာရ (၂) အာနာပါနဟုရွိ၍ သံယုတ္႒-၌ (၁) အာနာပါန (၂) ပစၥယာကာရဟုရွိသည္ႏွင့္ စပ္၍လည္း''ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီး (ပ) ပစၥယာကာရပဋိစၥသမုပၸါဒ္လို႔ ဆိုပါတယ္''ဟူ၍ ေရာယွက္႐ႈတ္ေထြးလ်က္ ရွိပါသည္။ က်မ္းစာကို ေသခ်ာ မသိျမင္ဘဲ မရရွိဘဲ စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္လွန္ၿပီး ေဟာေျပာရသျဖင့္ ဗ်ာမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ရွင္းေလမွားေလး ျဖစ္ရဟန္ တူပါသည္။ ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက အာနာပါနစတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီးမွ ပစၥယာကာရကို ျပဆုိသည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကူးယူေဖာ္ျပပါ ''ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီး (ပ) ပစၥယာကာရပဋိစၥသမုပၸါဒ္လို႔ ဆိုပါတယ္'' ေဟာေျပာခ်က္သည္ လံုးဝမွား၏။

ေဆာင္းပါးစဥ္ အမွတ္ (၁)၌ 'ပစၥယာကာေရ ဉာဏံ ၾသတာေရတြာ အာနာပါန စတုတၴဇၩာနံ နိဗၺေတၴတြာ' ဟူ၍ ဗုဒၶဝင္မူရင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါၿပီ။ တိုက္ဆုိင္-စိစစ္ ၾကည့္ပါ။

တစ္ဖန္ ''ဝိပႆနံ= ပစၥယာကာရလို႔ေခၚတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နဲ႕ ပဋိစၥသမုပၸႏၷေၾကာင္းက်ဳိး ႏွစ္ျဖာ ဝိပႆနာကို'' ဟု ဆိုရာမွာလည္း အလြန္မွပင္ မွားလြန္းလွပါသည္။ မွန္၏။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သည္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာ္လည္း ဝိပႆနာ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္= အေၾကာင္းတရားကို သိေသာဉာဏ္သည္ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။ ပဋိစၥသမုပၸႏၷသည္ အက်ဳိးတရားျဖစ္ေသာ္လည္း ဝိပႆနာ မဟုတ္ပါ။ မွန္လွ၏။

ပဋိစၥသမုပၸႏၷ=အက်ဳိးတရားကိုသိေသာဉာဏ္သည္ နာမ႐ူပ-ပရိေစၧဒဉာဏ္မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။ ဝိပႆနာဉာဏ္ဆုိသည္မွာ အက်ဳိးတရားတို႔ကို သိျမင္ၿပီး၍ ထုိအက်ဳိးတရားတို႔၏ လကၡဏာသံုးပါး၊ အေၾကာင္းတရားတို႕ကို သိျမင္ၿပီး၍ ထုိအေၾကာင္းတရားတို႔၏ လကၡဏာသံုးပါးတို႔ကို ထုိးထြင္း၍ သိျမင္ေသာ ဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝိပႆနာဉာဏ္တို႔ကို ပဋိပဒါဉာဏဒႆန ဝိသုဒိၶဟုဆိုရာတြင္'' လကၡဏာသံုးပါးကုိ သိျခင္းေၾကာင့္ ဉာဏ္ မည္၏။ လကၡဏာသုံးပါးတုိ႔ကုိ ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒႆန မည္၏'' ဆိုတာကို ပထမလတ္တန္းဝင္ စာသင္သားကေလးမ်ားကပင္ သိႏိုင္ၾကပါသည္။

တစ္ဖန္တံုလည္း ... ပစၥယာကာရလို႔ေခၚတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဟူ၍ ေဟာထားရာ ''ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ပစၥယာ ကာရဟု ေခၚသည္''ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါသည္။ ယင္းအဓိပၸါယ္အရျဖစ္ေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရမွာ အေၾကာင္းတရားေတြကိုလည္း မယူရ။ အေၾကာင္းတရားတို႔သည္ ပစၥယ(=အက်ဳိးတရားျဖစ္လာေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား)တို႔သာ ျဖစ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းတရားတို႔သည္ (ပစၥယ+အာကာရတို႔တြင္) အာကာရ= ေက်းဇူးျပဳပံု အျခင္းအရာမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရမွာ အက်ဳိးတရားေတြကိုလည္း မယူရ။ အက်ဳိးတရားတုိ႔သည္ ပစၥယုပၸႏၷ=ပဋိစၥသမုပၸႏၷ (=အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ျဖစ္လာၾကေသာတရား) တို႔သာ ျဖစ္ၾကသည္။

ပစၥယာကာရဆုိသည္မွာ ပစၥယ= ေက်းဇူးျပဳတတ္ႏွင့္ေသာအေၾကာင္း တရားတ႔ုိ၏ (အက်ဳိးတရားေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္) အာကာရ=ေက်းဇူးျပဳပံုအျခင္းအရာ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး ဆက္စပ္မႈရွိေနပံု အျခင္းအရာတုိ႕သာျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဆုိသည္မွာ အျခင္းအရာတို႔သာတည္း။
သုိ႔ျဖစ္၍ ပစၥယာကာရ=ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ဝိပႆနာ အတူတူ မဟုတ္ေၾကာင္း(ဝါ) ဝိပႆနံ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နဲ႔ ပဋိစၥသမုပၸႏၷ ေၾကာင္းက်ဳိးႏွစ္ျဖာကို - ဟူ၍ အနက္ျမန္မာ မျပန္ရေၾကာင္းကို ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက ''ပစၥယာကာေရ ဉာဏံ ၾသတာေရတြာ (ပ) ဝိပႆနံ ဝေၯတြာ''ဟူ၍ ခြဲျခားျပသထားၿပီး ရွိေနပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႕က မ်က္လွည့္ဆရာကိုပင္ ယံုတတ္ၾကေလေတာ့ အထင္ႀကီးေအာင္ 'လုပ္ယူ' တတ္သူမ်ား၊ ယံုေလာက္ေအာင္ လုပ္ယူတတ္သူမ်ားကို ယံုမိ၍ မွားၾကရွာပါေပသည္။ (ဤစကား၌ လုပ္ယူကုိ လူယုတ္ဟု မျပန္ရ။ အခ်ိဳ႕ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက လုပ္ယူဟုေတြ႕လွ်င္ လူယုတ္ဟု ျပန္ဆုိတတ္ၾကပါသည္။)

အထင္ႀကီးေအာင္ ယံုေလာက္ေအာင္ လုပ္ထားပံုမ်ားစြာတို႔ထဲက ထုတ္ျပရလွ်င္ (၃) ''တစ္ခါက ေျပာဖူးပါတယ္။ ပထမလတ္တန္းမွာ ဉာဏ္သံုးပါးကို ယာမ္သံုးပါးနဲ႕ ယွဥ္ခဲ့ပါ ဆိုတာ။ ဆရာေတာ္တို႔ မေျဖႏုိင္တာပါ။ သီခ်င္းကေလး တစ္ပုဒ္က ပုေဗၺနိဝါသေခၚ ဉာဏ္ေတာ္တစ္ပါးကိုလ ညဥ့္ဦးယာမ္ ခ်ိန္ခါ ... အဲဒီသီခ်င္းနဲ႕ ပထမလတ္တန္းမွာ အမွတ္ျပည့္ ရခဲ့ပါတယ္။ (၎စာ ။ ႏွာ -၂။)

စိစစ္ခ်က္။ ။ဤစကားရပ္ ပထမလပ္တန္းမွာ အမွတ္ျပည့္ရရွိခဲ့လွ်င္ တစ္ျပည္လံုး ပထမလတ္တန္း ပထမဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ဉာဏ္ေတာ္သံုးႏွင့္ ယာမ္သံုးေမးခြန္းတစ္ပုဒ္မွ်မွာ အမွတ္ျပည့္ ရရွိလွ်င္ က်န္ႏွစ္ပုဒ္သံုးပုဒ္ရမွတ္ႏွင့္ေပါင္း၍ ႐ိုး႐ိုးေအာင္မွတ္မွ်သာ ရႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စကားရပ္မ်ားကို ၾကားနာရေသာအခါတြင္ ေဝဖန္တတ္ဖုိ႔ လုိပါသည္။ ခြဲျခား၍ ပိုင္းျဖတ္တတ္ဖို႔ လုိပါသည္။ အသိမွန္ အျမင္မွန္ ျဖစ္ေစဖုိ႔ လုိအပ္လွပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ေရာေထြးလ်က္ အထင္ႀကီးမိၿပီး မၾကည္ညိဳထုိက္ေသာအရာ၌ ၾကည္ညိဳမိေသာ ''ပညာေပတံုး သဒၶါငံုး လံုးဝအျမီးမထြက္'' ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ေဆာင္းပါးစဥ္ အမွတ္(၁)ထဲတြင္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ေသာစကားမ်ားကို (က) (ခ) (ဂ) (ဃ)တို႔ျဖင့္ အမွတ္ျပ၍ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပိဋကတ္သံုးပုံ အာဂုံေဆာင္ထားၾကသည့္ ဆရာေတာ္မ်ားကိုပင္ ဦးေႏွာက္ျဖဳန္းတီးေနသူမ်ားဟု ပ်က္ရယ္ျပဳခ်က္မ်ား ပါရွိၾကသည္။ ၎ (က) (ခ) (ဂ) (ဃ)တို႔ကို အထက္ပါေဝဖန္နည္းျဖင့္ ျပန္၍ ေဝဖန္ၾကည့္ရန္ ျပန္၍ ဖတ္႐ႈပါကုန္။

(၄) ''ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို သိ၍ ဘုရားျဖစ္တာကို ေထာက္ရင္ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္က ေရွ႕က ရွိသင့္ပါတယ္။ ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာမွာေတာ့ ေနာက္က ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပသိ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ခဲ့တဲ့ ပါဠိစာေပေတြ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေတြ- သဂၤါယနာတင္ေထရ္ရွင္အေပါင္းေတြကို ႐ိုေသေလးစားေသာအားျဖင့္ ဘယ္ပါဠိက ဘယ္လုိ ရွိသင့္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ကြၽႏု္ပ္အရြယ္ကေလးနဲ႕ မဆံုးျဖတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ (ပ) ပညာရွိတို႕ထံမွာ အဆံုးအျဖတ္ ယူေတာ္မူၾကပါကုန္။ (၎စာ၊ ႏွာ - ၅။)

စိစစ္ခ်က။္ ။ အထက္ပါတ႔ိုတြင္ စိစစ္ဖြယ္မွာ အာနာပါနစတုတၳစ်ာန္သည္ ''သမထဘာဝနာ= အပၸနာတရား ျဖစ္သည္။ ၎က ဝိပႆနာ၏အေျခခံ (ဝိပႆနာပါဒက) ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
''ပစၥယာကာရ=ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သည္ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္= ပရိယတိၱသုတ ျဖစ္သည္။ ၎ကလည္း ဝိပႆနာ၏ ေရွ႕ဦးတရား (ဝိပႆနာပုဗၺက) ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေလာင္းလ်ာ သယမၻဴတာ ဝိပႆနာရွင္တို႔မွာမူ စိႏၲာမယဟုသာ သံုးရသည္။ (ပရိယတိၱသုတဟု မသံုးရ)။ ဝိပႆနာပါဒက=အေျခခံႏွင့္ ဝိပႆနာပုဗၺက= ေရွ႕ဦးတရားတို႔သည္ သူ႔ပမာဏႏွင့္သူ မပါလွ်င္မၿပီး အေရးၾကီးၾကသည္သာ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ''ပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္သက္ဝင္ေစၿပီးမွ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစလွ်င္လည္း ရသည္။

''အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီးမွ ပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္သက္ဝင္ေစလွ်င္လည္း ရသည္။

''ဆယ္အုပ္ရွိရာ၊ ျပ႒ာန္းစာကုိ
စာေျဖခ်ိန္မွ၊ အေရွးကာလတြင္
စိတ္ဝင္စားရာ၊ က်က္မွတ္ပါ
ဘယ္ဟာ ေရွ႕က်က္ ဟူ၍ မဆုိသာ
ဘယ္ဟာ ေနာက္က်က္ ဟူ၍ မဆုိသာ။

''စာေျဖရက္စြဲ၊ ေရာက္လာဆဲတြင္
ခုပင္ေျဖရန္၊ ဘာသာမွန္၊ က်က္ရန္တြင္တြင္သာ။
ထုိနည္း ေျမာ္ျမင္၊ 'အာ-ပ' တြင္လည္း၊
အာလွ်င္ ေရွ႕က၊ ပ-ေနာက္က-ဟု
မုခ်မလုိ၊ ဝိပႆ္ႀကိဳ၊ လိုကြက္ မရွိ ျပည့္ဖုိ႔သာ။

''ဗုဒၶဝိပႆ္၊ တြင္တြင္ခတ္လ်က္
သံုးရပ္လကၶဏာ၊ ႐ႈျမင္ပါမွ
ေလးျဖာမဂ္ဆိုက္၊ ဖိုလ္ဝင္လႈိက္၊ ျဖစ္ထိုက္ သဗၺညဳတာ။
''ပဋိစၥသၥသမုပၸါဒ္၊ သိျမင္လတ္၍
ဉာဏ္ျမတ္ဉာဏ္စစ္၊ ဘုရားျဖစ္ဟု
စိစစ္ေဖာ္ျပ၊ အဓမၼ၊ မွတ္ၾက 'မွား' ဟုသာ။

မွာထားခ်က္။ ။အထက္ပါ အာနာပါနစတုတၴစ်ာန္ႏွင့္ ပစၥယာကာရ ႏွစ္ပါးတ႔ုိတြင္ အဘယ္တရားက ေရွ႕မွာရွိသင့္ေၾကာင္း၊ အဘယ္တရားက ေနာက္မွာရွိသင့္ေၾကာင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟာေျပာသူက ''ပညာရွိတို႔ထံမွာ အဆံုးအျဖတ္ ယူေတာ္မူၾကပါကုန္'' ဟူ၍ ဆိုထားပါသည္။ ဤေဝဖန္စာေရးသူသည္ ပညာရွိမဟုတ္ပါေၾကာင္း'' ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္စြာ့'' ဟူသည္ႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ကာယကံရွင္၏တရားအတုိင္း ယံုၾကည္သူတို႔က တရားနည္းလမ္းအေလွ်ာက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း၍ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးၾကပါရန္ ပန္ၾကားလုိက္ပါသည္။ ေဝဖန္ေရးစာေပ၏ သေဘာတရားမွာ ေဝဖန္ခံရသည့္ဘက္က လွည့္ၾကည့္လာေအာင္ ေရးတတ္ရျခင္းဟူ၍ ပါရွိသည့္အတြက္ ကာယကံရွင္ကေသာ္ လည္းေကာင္း စာဖတ္ပရိသတ္တုိ႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း ဂ႐ုစုိက္မိလွည့္ၾကည့္စရာ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေရးသားတင္ျပပါသည္။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

Monday, October 19, 2009

ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္-၁

ဓမၼေစတီ၏ေဟာတရားထဲကအမွားေတြအေၾကာင္း
(ဘုရားျဖစ္ခန္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ)

(ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္-၁)


''အဲဒါေတြကိုေထာက္၍-
(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္။ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာျဖစ္။
(၂) သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ၊ ဘုရားျဖစ္။
(၃) ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီး ဘုရားျဖစ္။

အခု - ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ သတိပ႒ာန္၊ ဥပါဒါနကၡန္ (၃)ခုကို ၫွိႏႈိင္းေဟာၾကားမည့္ ဓမၼကထာျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ အခု တတိယနည္းျဖစ္တဲ့ ေထရဝါဒ ဒႆန သမၸဒါနည္းက ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို ေဇာင္းေပးၿပီး ကိုင္ပါတယ္။

''ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုသိၿပီး ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခဲ့တယ္။
''မဟာသတိပ႒ာန္ေလးပါး တစ္ပါးပါးကို အားထုတ္၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခဲ့တယ္။
အကုန္လံုးဟာ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာေတြမွာ ရွိၿပီးသားေတြပါပဲ။ ခုဒၵကနိ ကာယ္၊ ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာ။ သံယုတၱနိကာယ္၊ နိဒါနဝဂၢသံယုတၱအ႒ကထာ။ ဒီဃနိကာယ္၊ သတိပ႒ာန္သုတ္ အ႒ကထာ။ မဟာဝဂၢပါဠိေတာ္၊ ျဗဟၼသုတ္။ ဒီလုိ ဒီဃနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္ အကုန္လံုး ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေဟာၾကားခဲ့ပါၿပီ။

အခု ဒီဃနိကာယ္၊ မဟာပဒါနသုတ္မွာ (ပ) ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥပါဒါ နကၡႏၶာငါးပါးတုိ႔အေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီး ေနထုိင္ေတာ္မူတယ္။
(ဣတိ ႐ူပံ၊ ဣတိ ႐ူပႆ သမုဒေယာ၊ ဣတိ ႐ူပႆ အတၴဂၤေမာ၊ ဒါကေတာ့ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာပဲ။ ဣတိ ေဝဒနာ၊ ဣတိ ေဝဒနာယ သမုဒေယာ၊ ဣတိ ေဝဒနာယ အတၴဂၤေမာ။ ဒါက ေဝဒႏုပါဒါနကၡႏၶာပဲ။ ဒါက ေဝဒႏုပါဒါနကၡႏၶာရဲ႕အေၾကာင္း၊ ဒါက ေဝဒႏုပါဒါနကၡႏၶာရဲ႕ ခ်ဳပ္မႈသေဘာ။ ႐ုပ္ရယ္၊ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာရယ္၊ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာရဲ႕ အေၾကာင္းရယ္။ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာ ျဖစ္လာတယ္။ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာပ်က္သြားတာရယ္။ အဲဒီလုိရွိပါတယ္။ ခႏၶာငါးပါး သံုးခ်က္စီဆိုေတာ့ ဆယ့္ငါးပါး။ ဆယ့္ငါးခု။ လြယ္လြယ္ပါ။ သိပ္မမ်ားပါဘူး (ပ)

ဥပါဒါနကၡႏၶာ-၅-ပါးမွာ စြဲလမ္းစရာ ႐ုပ္ကေလး ေပၚလာတယ္။ ေပၚမွန္းသိလိုက္။ သူဘာေၾကာင့္ ေပၚသလဲ- အေၾကာင္းကေလးကို သိလုိက္။ သူခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတာကုိ သိလုိက္။ သံုးခုကိုသိရင္ သံုးငါးလီဆယ့္ငါး။ အဲဒီ ဆယ့္ငါးေလာက္ပဲ သိလုိက္။ အမ်ားႀကီး မသိနဲ႕အံုး။
(ျမတ္စြာဘုရားရွင္သိအပ္ေသာတရား။ ဗီြစီဒီေခြ။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါေခြကို ျပဳစုထားသည့္ စာမူမွာ စာမ်က္ႏွာ(၁၉)ပါရွိရာ စာမ်က္ႏွာ (၁၂) မွာ အထက္ပါစာစု ပါရွိၾကပါသည္။ ယင္းတရားေခြပါ စာတို႔ကို ေဝဖန္ျပေပးပါရန္ စာေရးသူထံလာပို႔ၿပီး အကူအညီေတာင္းသူက ေတာင္းလာပါ သည္။ အစမွေနအဆံုးထိေအာင္ ဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ ဟုတ္မွန္ေသာ တရားသားက နည္းနည္း ကေလးမွ်သာ ပါရွိၿပီး မဆိုင္တာေတြက မ်ားစြာပါရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ မဆုိင္တာေတြကုိ ထုတ္ေဆာင္ျပရလွ်င္

(က) ''စာသင္မခက္- စာတတ္ခက္။ စာတတ္မခက္- စာၾကည့္ခက္။ စာၾကည့္မခက္- စာညႇိခက္ ဆိုတာ ဒါ ေျပာတာ။ က်မ္းကို ၫွိၿပီး စာသင္တာပဲ။ သင္တုိင္းမတတ္ဘူး။ တတ္ေတာ့တတ္တာပဲ။ တတ္တုိင္း မၾကည့္တတ္ဘူး။ ၾကည့္ေတာ့ၾကည့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္က်မ္းတည္း ေျပာ႐ံုပဲ နားလည္တယ္။ က်မ္းမညႇိတတ္ဘူး။ ဘုန္းႀကီးတုိ႔က က်မ္းကိုးက်မ္းကားနဲ႕ ပညာရွင္မ်ား ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ေအာင္၊ သုေတသနျပဳခ်င္တဲ့ စာေရးဆရာေတြ ဓမၼကထိကေတြ။ ဒီလုိ အရွင္ဘုရားေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လြယ္လြယ္ ကူကူရွာႏိုင္ရေအာင္ ဓမၼေစတီတို႔က က်မ္းကိုးက်မ္းကားကေလးနဲ႕ ေျပာတာပါ။ လူသားမ်ားအတြက္ အဲဒီက်မ္းကိုးက်မ္းကားေတြက မလိုအပ္ပါဘူး။
(၎စာမ်က္ႏွာ- ၃။)

(ခ) ''အခ်ဳိ႕ပါဠိေတြေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႕က စာမ်က္ႏွာ တိတိက်က် အလြတ္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိုၾကည့္ၿပီးမွ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အကုန္လံုးလဲ အလြတ္မရပါဘူး။ ဝန္ခံပါတယ္။ ဒီေလာက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတဲ့ဟာေတြကို အရင္တုန္းကေတာ့ အကုန္နီးနီး ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ထားတယ္။ အခုေတာ့ အကုန္မထည့္ႏိုင္ပါဘူး။ ထည့္စရာေတြလဲ မလုိေတာ့ဘူး။ ေခတ္မီပစၥည္းေတြ ေပၚလာတာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပါဠိအ႒ကထာ ဋီကာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ခပ္ေစာေစာက အာဂံုေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲသလို အာဂံုေဆာင္ရမယ့္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဦးေႏွာက္ထဲမွာရွိတဲ့ မန္မိုရီခ်ပ္ကေလးေတြ ေလးကုန္မွာစိုးလုိ႔။ အရင္တုန္းေခတ္ေတြကေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔က ဒီပါဠိေတြရၿပီသားပါ။ (ပ) သို႔ေသာ္ တိတိက်က်ကေလးျဖစ္ခ်င္လုိ႕ က်မ္းဂန္ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ (ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕) ေျပာပါတယ္။ အျခားသူ ရွာခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ ၫႊန္းလုိက္ရင္ မွားသြားမွာ စိုးလုိ႔။ (၎စာမ်က္ႏွာ -၄။)

(ဂ) ''ဗုဒၶရဲ႕ ဗုဒၶဝင္ေတြ၊ ဗုဒၶရဲ႕ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ဗုဒၶေဟာတဲ့ ေဒသနာေတာ္ေတြကို ဒီကေန႕ နားေထာင္ေကာင္း႐ံု စာေရးသားလို႔။ ဒါက စီးပြားေရး။ ဘာသာေရး အေနနဲ႕ တရားေဟာမယ္။ ေက်ာင္းေဆာက္မယ္။ နာမည္ႀကီး႐ံုနဲ႕ေတာ့ အဲလိုလုပ္ရင္ေတာ့ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ (ပ) ''ဆြမ္းသကၤန္းေက်ာင္းေဆးေတြဟာ ပစၥည္းေတြဟာ တရားေဟာ လာရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ဝင္ေငြေကာင္းတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ အေျခအေနေကာင္းတယ္''ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ေဟာရင္ေတာ့ျဖင့္ ဒီတရားေတြဟာ ဘာအဓိပၸါယ္မွ မရွိပါဘူး။ ဒီစာေပေတြကို ေရးရင္ ဘာအဓိပၸါယ္မွ မရွိပါဘူး။ ဘုန္းႀကီးတို႔လဲ ကိုယ္တုိင္ ဖတ္ဖူးတယ္။ ''ခင္ဗ်ား- ကဗ်ာမေရးေတာ့ဘူးလား ဆိုေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူ ပိုက္ဆံရတဲ့ ဘာသာေရး ေဆာင္းပါးဆရာပဲ လုပ္ေတာ့မယ္''လို႔ ေရးထားပါတယ္။ ေအာ္ - မေကာင္းလုိက္တာ။ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွားသြားတာ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ (ပ) ဒါေပမယ့္ဘာသာေရးစာေပႀကီး တစ္ခုလံုံုုးမွားသြားရင္ေတာ့ျဖင့့္္ နိဗိဗၺာန္နဲ႔ဲ႔ လြဲြဲသြားၿပီ- အပါယ္အထိ က်သြားႏိုိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဘာသာေရးစာက မလြယ္ပါဘူး။ အခုၾကည့္ပါ။ (၎ စာမ်က္ႏွာ ၉-၁ဝ။)

(ဃ) ''နိကာယ္ငါးရပ္ ၫွိျခင္းကိစၥ ၿပီးပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ဒႆနသမၸဒါနည္းပဲ ေျပာေျပာ။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုသိ၍ ဘုရားျဖစ္တယ္ပဲဆုိဆုိ။ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကို သိၿပီးဘုရားျဖစ္တယ္ပဲေျပာေျပာ။ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ၅-ပါးကို ျမင္ၿပီး ဘုရားျဖစ္တယ္ပဲ ေျပာေျပာ။ အကုန္လံုးအတူတူ။ (ပ) သေႏၶေတာထြက္ ဓမၼစက္ လျမတ္လဝါဆုိလုိ႔ ဆုိေသာေၾကာင့္ သေႏၶယူေသာလ၊ ေတာထြက္ေသာလ၊ ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကိုသြားတဲ့လ။ လန္ဒန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူအက္စ္ေအတုိ႔ကို ဝါတြင္း သြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဓမၼေစတီအေနနဲ႕ေျပာရင္ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္ခြာေသာလ- အမွတ္တရ။ (၎စာမ်က္ႏွာ - ၁၉။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါ(က)(ခ)(ဂ)(ဃ)တ႔ိုကၾိုကည့္လွ်င္တရားမဟုတ္ကုန္ေသာ ေ၀ဖန္ေရးမ်ားႏွင့္ ႂကြားဝါခ်က္မ်ား၊ အထင္ႀကီးေအာင္ လုပ္ယူထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။

ဘုရားျဖစ္ပုံမွာ-
(၁) ''အထ မဟာပုရိေသာပိ တံ သမာရံ မာရဗလံ (ပ) ဝိဒၶံေသတြာ (ပ) ပစၥဴသသမေယ သဗၺဗုဒၶါနံ အာစိေဏၰပစၥယာကာေရ ဉာဏံ ၾသတာေရတြာ အာနာပါန စတုတၴဇၩာနံ နိဗၺေတၱတြာ တေမဝ ပါဒကံ ကတြာ ဝိပႆနံ ဝေၯတြာ မဂၢပဋိပါဋိယာ အဓိဂေတန စတုတၴမေဂၢန သဗၺကိေလေသ ေခေပတြာ သဗၺဗုဒၶဂုေဏ ပဋိဝိဇၩိတြာ သဗၺဗုဒၶါ စိဏၰံ - 'အေနကဇာတိသံသာရံ (ပ) ခယမဇၩဂါ'တိ ဥဒါနံ ဥဒါေနသိ။ (ဗုဒၶဝံ၊ ႒၊ ၃၄ဝ။)

(၂) ''သဗၺေဗာဓိသတၱာ ဟိ အာနာပါန စတုတၴစၩာနေတာ ဝု႒ာယ ပစၥယာကာေရ ဉာဏံ ၾသတာေရတြာ တံအႏုေလာမ ပဋိေလာမံ သမၼသိတြာ ဗုဒၶါ ေဟာႏၲီတိ ပဋိပါဋိယာ သတၱသုေတၱသု ဗုဒၶဝိပႆနာနာမ ကထိတာ။
(နိဒါနဝဂၢသံယုတၱ၊ ႒၊ ၂၁။)

ထပ္မံစိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ေဖာ္ျပပါ အ႒ကထာတို႔ကို ေထာက္၍

(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ဟူ၍ ဓမၼေစတီက ေဟာပါသည္။ ယင္းေဟာခ်က္ သည္ မွန္ပါသေလာ သို႔မဟုတ္ မွားပါသေလာဆုိတာကို သိျမင္ႏိုင္ရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အ႒ကထာကို အစဥ္အတုိင္း ျမန္မာျပန္ျပပါ့မည္။
(၁) ထုိသုိ႔ မာရ္နတ္လည္းၿပိဳက် ၊ မာရ္နတ္ပရိတ္သတ္တို႔လည္း ျပန္႔က်ဲသြားရာ အခါ၌ ဘုရားေလာင္းသည္လည္း မာရ္နတ္ႏွင့္ မာရ္နတ္ပရိသတ္တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏ (ခႏၲီ၊ ေမတၱာ၊ ဝီရိယ၊ ပညာ-အစရွိကုန္ေသာ) ပါရမီတို႔၏ အာႏုေဘာ္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးၿပီး၍ ပထမယာမ္၌ ပုေဗၺနိဝါသကို အစဥ္ေအာက္ေမ့ေတာ္ မူၿပီး - မဇၩိမယာမ္၌ ဒိဗၺစကၡဳကို သုတ္သင္ၿပီး - မိုးေသာက္ယံ(အ႐ုဏ္ဦး)၌ ''ဘုရားရွင္မွန္သမွ်တို႔၏ ေလ့က်က္အပ္ရာျဖစ္ေသာ ပစၥယာကာရ =ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္ကိုသက္ဝင္ေစၿပီး- ''အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီး-ထုိအာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကိုပင္ အေျခခံထား၍ ဝိပႆနာကို တိုးပြားေစၿပီး မဂ္အစဥ္ျဖင့္ ရအပ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ကိေလသာအားလုံးကုိ ကုန္ေစၿပီးလွ်င္- ဘုရားရွင္မွန္သမွ်တို႔၏ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ထိုးထြင္း သိျမင္ၿပီး၍ ဘုရားရွင္မွန္သမွ်တို႔၏ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေသာ 'အေနကဇာတိ'ဥဒါန္းေတာ္ကို က်ဴးရင့္ခဲ့ေပၿပီ။

(၂) 'ခ်ဲ႕ဦးအံ့။ ေဗာဓိပလႅင္ေတာ္၌ ထုိင္ေနေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ဘုရားေလာင္းမွန္သမွ်တို႔အား တစ္ပါးေသာ သာမဏက (သို႔)ျဗာဟၼဏက (သို႔)ေဒဝက (သို႔)မာရက (သို႔)ျဗဟၼာက ''အတိတ္ကာလက ဘုရားေလာင္းေတြဟာ ပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို သံုးသပ္ၿပီးလွ်င္ ဘုရားျဖစ္ခဲ့ၾကတာပဲ''ဟူ၍ မေဟာႏုိင္ပါေသာ္လည္း ကမၻာဦးကာလ မိုးရြာခ်ခဲ့ရာ ယင္းေရ၏ စီးရာလမ္းအတိုင္းပင္ ေနာက္ေနာက္မိုးေရ ရြာခ်သမွ် စီးတတ္သကဲ့သုိ႔
ထုိ႔အတူ အတိတ္ကာလက ျဖစ္ေတာ္မူၾကသည့္ ထုိထုိဘုရားတို႔ ၾကြသြားအပ္ေသာလမ္းစဥ္ (ပစၥယာကာရ) ျဖင့္သာလွ်င္ ေနာက္ေနာက္ဘုရားတို႔ ၾကြေတာ္မူၾကသည္။ မွန္လွ၏။ ဘုရားေလာင္းမွန္သမွ်တို႔သည္ ''အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္မွ ထေတာ္မူၿပီး- ''ပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္ကိုသက္ဝင္ေစၿပီး- ထုိပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို အႏုလံု ပဋိလံု သံုးသပ္ေတာ္မူၿပီး- ဘုရားျဖစ္ၾကသည္။ ဤသို႔လွ်င္ ဘုရားခုႏွစ္ဆူတို႔၏ (၇) သုတ္တို႔၌ ဗုဒၶဝိပႆနာမည္သည္ကို အစဥ္အားျဖင့္ ေဟာအပ္၏''။

အထက္ပါဘာသာျပန္မ်ားမွာ အပိုထည့္ထားသည့္ မဟုတ္မမွန္စကားလုံး တစ္လံုးမွ် မပါကုန္။ လုိေနေအာင္ ခ်န္ထားသည့္ စကားလံုးလည္း တစ္လံုးမွ် မပါကုန္။ ထုိေၾကာင့္ လုိသလုိခ်ဲ႕ကား၍ မလုိသလုိ ေရာေမႊ ထားျခင္း လုံးဝမရိွ ေသာ မူူရင္းအစစ္ဘုရားျဖစ္ပံုံဟူ၍ ရဲရဲ ရင့္ရင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပ ါေၾကာင္း တာဝန္ယူ၍ ကတိျပဳပါသည္။

ဘုရားျဖစ္ပုံအစီအစဥ္(၅)ခ်က္
(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္သက္ဝင္ေစျခင္း၊
(၂) အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစျခင္း။
(၃) ဝိပႆနာကို တိုးပြားေစျခင္း။
(၄) အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ကိေလသာအားလံုး ကုန္ေစျခင္း။
(၅) ပထမအရဟတၱဖုိလ္ခဏ၌ သဗၺညဳတာဉာဏ္ကို ရရွိေတာ္မူျခင္း။
ထုိ(မဂ္-ဖုိလ္)ခဏအတြင္းမွာပင္ ''ဘုရား'' ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းမွာ
(၁) အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစျခင္း၊ ၿပီး၍ ထုိစ်ာန္မွ ထေတာ္မူျခင္း။
(၂) ပစၥယာကာရ(ပဋိစၥသမုပၸါဒ္)၌ ဉာဏ္သက္ဝင္ေစျခင္း။
(၃) ဝိပႆနာကို တုိးပြားေစျခင္း။ (သမၼသိတြာ-ျဖင့္ ဝိပႆနာကို ဆုိသည္)။
(၄) (၅) ႏွစ္ခ်က္ တိုက္႐ုိက္မပါေသာ္လည္း အတူတူသာတည္း။
ဤသည္တို႔ကို ေထာက္၍ (၁) 'ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္'' ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္ကို အျပည့္အစံုမွန္ေသာ အမွန္ဟူ၍ လံုးဝမမွတ္ထိုက္ေပ။

အာနာပါနစတုတၴစ်ာန္ႏွင့္ သတိပ႒ာန္မပါေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သက္သက္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္သည္ဟူ၍ မရွိ။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

Saturday, October 17, 2009

အ၀ါေရာင္ ဘေလာ့ စီေဘာက္မွ စာမ်ား ၁

အ၀ါေရာင္ ဘေလာ့ စီေဘာက္မွ စာမ်ား
ေအာက္ဆံုးကစ၍ ဖတ္ႏိုင္တယ္


17 Oct 09, 07:56
သစၥာရွင္: အသိပညာအသင္႔အတင္႔ရွိေသာပုဂၢိဳလ္သည္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔ဘ၀ကို ယထာဘူတာက်က် ဆင္ျခင္သုံးသပ္ပါက ဒုကၡသစၥာကိုေလးေလးနက္နက္သိျမင္လာမည္ အမွန္ျဖစ္ျဖစ္၏ ။
17 Oct 09, 07:23
သစၥာရွင္: *ဓမၼစၾကာသုတ္၌ အိုမႈ၊နာမႈ၊ေသမႈေလာက္ လူတို႔ဂရုမျပဳမိေသာ ဒုကၡႏွစ္မ်ဳိးကိုျမတ္စြာဘုရားကေဟာၾကားထား၏
17 Oct 09, 07:18
သစၥာရွင္: ‘‘အၾကင္သူသည္သဒၵါစိတ္ျဖင္႔ဘုရား၊တရား၊သံဃာကိုဆည္းကပ္ကိုးကြယ္၍သီလေစာင္႔ ထိန္းကာေမတၱာပြားမ်ားေစကာမူထိုသူသည္အနိစၥတရားကိုေခတၱခဏမွ်သိျမင္နားလည္လွ်င္လည္းပုိမိုအက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္၏။’’ (အဂုၤတၱရနိကာယ္)။
17 Oct 09, 04:31
သစၥာရွင္: ငါရႈးေနတာၾကာျပီဟ.နင္တုိခုမွသိၾက တာလား.ေျပာၾကပါဆုိၾကပါ.ငါကေတာ့.မင္းတုိ့ထင္ေနသလုိမဟုတ္ ငါဘုရားမွတပါးဘယ္သူမွမေထာက္ ခံဘူးကြ.အဖြဲစည္းဆုိရင္.ပုိေတာင္မုန္း ေသးဗ်ာ...
17 Oct 09, 03:20
tee: သစၥာရွင္ဆုိတာက ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး အၾကံႏဲ႔ လာလုပ္ေနတာပဲ။ ဘာမွ ဆက္မေျပာရဲ ဘယ္သူမွ လာမေထာက္ခံရဲေအာင္
17 Oct 09, 03:15
သစၥာရွင္: ‘‘အာနႏၵာ၊အၾကင္ေၾကာင္႔ငါဟူေသာအတၱသေဘာမွလည္းေကာင္း၊ငါ၏ဥစၥာတည္းဟူေသာအတၱနိယသေဘာမွလည္းေကာင္း ဆိတ္သုဥ္း၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေလာကသည္ သုညတည္းဟူ၍ ဆိုအပ္၏ ’’ (သဠာယတနသံယုတ္၊သုညေလာကသုတ္) ။
17 Oct 09, 03:08
သစၥာရွင္: ေကာင္လုိက္တာဗ်ာ.ဒီဆုိက္ကေတာ႔ ျငိမ္ေနတာဘဲ..သာဓု...၃
16 Oct 09, 21:09
သစၥာရွင္: - ဧဟိပသိက = သူတစ္ပါးကို ေျပာျပထုိက္ေသာတရားျဖစ္ရမယ္။ - ၾသပေနယ်ိက = ကိုယ္ႏွင့္ မကြာ တစ္ပါတည္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေဆာင္ထားလို ့့ ရရမယ္။
16 Oct 09, 21:08
သစၥာရွင္: - ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတဗၺ ၀ိညဴဟိ = သာမန္အသိရွိသူတို ့ပင္ မ်က္ေမွာက္ လက္ငင္း အက်ိဳး ခံစားႏိုင္ေသာ တရားျဖစ္ရမယ္
16 Oct 09, 21:07
သစၥာရွင္: - သႏၵိ႒ိက = မိမိကိုယ္တိုင္ ေၾကာင္က်ိဳးဆက္စပ္ျပီးသိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားျဖစ္ရမယ္။ - အကာလိက = ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ ပုဂၢိလ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ က်င့္သံုးလို ့ ရေသာတရားျဖစ္ရမယ္။
16 Oct 09, 21:06
သစၥာရွင္: - သြာကၡာတ = ေဟာသူ၊ နာသူ ဘယ္္သူမွမနစ္နာတဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုးမွာ ျပစ္တင္ရွုတ္ခ်လို ့မရအာင္ေကာင္းတဲ့ တရားျဖစ္ရမယ္။
16 Oct 09, 21:03
သစၥာရွင္: ဒီေန႕သာဝကႏွစ္ေယာက္တုိးေနေတာ ေဟာၾကားရမွာေပါ
16 Oct 09, 21:01
သစၥာရွင္: ၁၁။ ‘‘အတိတ္ကာလက ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ေသာ တရားစုသည္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၾကေလးၿပီ ။အနာဂတ္တရားစုသည္လည္း မေရာက္လာေသးေခ် ။ သို႔ျဖစ္၍အတိတ္ကိုေအာက္ေမ႔စြဲလန္းျခင္း၊အနာဂတ္ကိုေတာင္႔တစြဲလမ္းျခင္းမျပဳရာ ။’’(မဇၩိမနိကာယ္၊ဘေဒၵကရတၱသုတ္
16 Oct 09, 12:40
ကုသလ: က်မ္းကိုးျပ၍ လွည့္စာျခင္းတဲ့ လူေတြခံေနရတာေလးပါ16 Oct 09, 11:12
အလွတရား: အဂုၤတၳိဳရ္မွာျပတယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပန္ေလးျဖစ္ျဖစ္ ပါဠိေတာ္ေလးျဖစ္ျဖစ္ ထုတ္ျပေတာ္ မူပါဘုရာ့
16 Oct 09, 09:14
သစၥာရွင္: အဲ့ဒီ ကိုယ္တိုင္သိနဲ ့ ေလာကအမွန္ ကို မလြႏ္တဲ့ တရားဟာ သမၼာ ( အမွန္ ) အဲ့ဒီ ေလးခ်က္နဲ ့ ျပည့္စံုုညီညြတ္မွ ဓမၼ ( လူေဆာင္ထိုက္တဲ့ တရား ) ျဖစ္ပါတယ္လို ့ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္မွာ ဗုဒၶမိန္ ့ၾကားခ်က္ရွိပါတယ္။
16 Oct 09, 09:13
သစၥာရွင္: - အေကာင္းလဲျဖစ္ရမယ္ - အျပစ္လည္းကင္းရမယ္ - ခ်ီးမြမ္းဖြယ္လည္းျဖစ္ရမယ္ - လက္ေတြ ့မိမိရဲ ့လုပ္ငန္းထဲမွာ ထည့္သံုးၾကည့္ရင္ အက်ိဳးစီးပြားလည္းျဖစ္ရမယ္လို ဆိုတာပါပဲ။
16 Oct 09, 09:13
သစၥာရွင္: အဲ့ဒီ ကိုယ္တိုင္သိနဲ ့ ေလာကအမွန္ ကို မလြႏ္တဲ့ တရားဟာ သမၼာ ( အမွန္ ) တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အမွန္တရားဟာ
16 Oct 09, 09:12
သစၥာရွင္: ဘုရားက အမွန္တရားဆိုတာ ကိုယ္တိုင္သိနဲ ့ ေလာကအမွန္ ဤႏွစ္တန္ကို မလြန္ပဲ ရွိရမယ္ လို ့ သံယုတ္ ပါဠိေတာ္မွာ မိန္ ့ၾကားထားခ်က္ရွိပါတယ္။
16 Oct 09, 09:10
သစၥာရွင္: ငေဇာ္ေအာင္ငါရဲ့တရားကုိမွတ္သား မႈမရွိဘူးနဲတူတယ္.အိပ္ေတာအိပ္ေတာမုိးလင္းမွဆက္ ေဟာမယ္..မင္းမကြ်တ္ႏုိင္ေသးဘဲကုိး ငါမင္းကြ်တ္ျ႔ပီထင္ေနတာ ငါဆက္လက္ေဟာၾကားရအုန္းမယ္
16 Oct 09, 09:06
သစၥာရွင္: ကဲ...ငယ္ကြ်န္ၾ႔ကီး.ငေအာင္ျမင့္ ငေဇာ္ေအာင္.ငယ္ကြ်န္မ.မယ္ျမင့္တုိ႔ ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္္..က်ိမ္းစက္ေတာ္ေခၚေတာ္ မူမယ္.မမုိက္ၾကနဲ.ငါတရားေတာ္တုိင္းလုိက္နာက်င့္သုံးၾက။
16 Oct 09, 08:52
zaw aung: ကဲ အ႐ူး ဒီေလာက္႐ူးရေတာ္ေရာေပါ့ကြာ စိတ္ကိုျငိမ္ျငိမ္ထား ေဆးလႈပ္ေသာက္
16 Oct 09, 08:37
သစၥာရွင္: ငါသည္.ဒီေန႔မွစ၍.သစၥာတရား. အမည္မွသစၥာတရားရဲပုိင္ရွင္ သစၥာရွင္ဟုအမည္ေျပာင္းလႊဲ လုိက္သည္.(ငယ္ကြ်န္ၾ႔ကီး.ငေအာင္ျမင့္ ငေဇာ္ေအာင္.ငယ္ကြ်န္မ.မယ္ျမင့္ ) တုိ့အားလုံးမွတ္ထားၾက
16 Oct 09, 07:31
သစၥာတရား: ဘဝဆုိတာေနလုိ္လဲထြန္းေတာက္တယ္ ပန္းလုိလဲေခ်ာက္ေသြ႕တယ္ ေနလုိထြန္းေတာက္ခ်ိန္မွာမေျမွာက္နဲ ပန္းလုိေျခာက္ေသြ႔ခ်ိန္မွာမေၾကာက္နဲ
16 Oct 09, 07:19
သစၥာတရား: *ဒုကၡတရားကိုေဟာေသာ ဗုဒၶေဒသနာမ်ား၌ အုိမႈ၊နာမႈ၊ေသမႈကိုေရွ႕ တန္းသုိ႔ တင္ထားျခင္းမွာ ေလာက၌ အလြန္းထင္ရွား၍ လူတိုင္းေတြ ႔ႀကဳံရေသာေၾကာင္႔ လူအမ်ားနားလည္ရန္ျပဆိုထားျခင္းျဖစ္၏ ။
16 Oct 09, 07:14
သစၥာတရား: သတၱိႏွင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားကို မွ်ေ၀၍ ေၾကာက္ရြံ ႔မွဳ စိတ္ႏွလံုး ထိခိုက္နာက်င္မွဳ စိတ္ပ်က္အားငယ္မွဳတို႔ကို ပယ္ဖ်က္မည္ ။
16 Oct 09, 06:58
သစၥာတရား: သေဘာတရားတို႔သည္သာလွ်င္ ရွိကုန္သည္ဟုထိုရဟန္းအား သတိသည္ ေရွးရႈထင္တတ္၏။ထိုရဟန္းသည္ေလာက၌ တစ္စုံတစ္ရာမွ်ကို ငါ၊ငါ၏ဥစၥာဟူ၍ မစြဲလမ္းေခ်။’’ (ဒီဃနီကာယ္၊မဟာသတိပဌာန္သုတ္)
16 Oct 09, 06:58
သစၥာတရား: ‘‘ရဟန္းသည္၊သေဘာတရားတို႔၌ျဖစ္ေၾကာင္း၊ပ်က္ေၾကာင္းတရားႏွင္႔ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ရႈေလ႔ရွိ၏။
16 Oct 09, 06:54
သစၥာတရား: ‘‘အာနႏၵာ၊အၾကင္ေၾကာင္႔ငါဟူေသာအတၱသေဘာမွလည္းေကာင္း၊ငါ၏ဥစၥာတည္းဟူေသာအတၱနိယသေဘာမွလည္းေကာင္း ဆိတ္သုဥ္း၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေလာကသည္ သုညတည္းဟူ၍ ဆိုအပ္၏ ’’
16 Oct 09, 06:53
သစၥာတရား: ေဟး.ျမင္႔..နင္ဘာနားလည္လုိ႔လဲ ငါကထင္ရာေတြေရးေနတာမဟုတ္ဘူး ဘုရားပါးစပ္ကထြတ္လာတဲ့တရားေတြဟ နင္ဟာ.ဝါဒစဲြတစ္္ေယာက္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာထင္ေပၚ
16 Oct 09, 06:48
သစၥာတရား: ျမင့္ဆုိတဲေကာင္မကငါလိမၼာေတာ မုိက္ေအာင္ဖ်က္ဆီေနပါလား ေဟ႔သာသနာဖ်က္မသြားဒီမွာမလာနဲ နင္လင္ဆီနင္သြား
16 Oct 09, 06:44
သစၥာတရား: ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈ၏အက်ဳိးကိုခံစားရ၏။အခါခပ္သိမ္းရွိ၏။ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိ။ေျမႀကီးျမင္႔မိုရ္ေတာင္လေနတို႔ကဲ႔သုိ႔အၿမဲတည္သည္ဟူေသာ အယူသည္ျဖစ္၏ ။’’
16 Oct 09, 06:44
သစၥာတရား: ‘‘မသင္႔ေသာအားျဖင္႔ ႏွလုံးသြင္းေသာသူအား ငါ၏ကိုယ္သည္ေျပာဆိုစီရင္တတ္၏ ။ သိတတ္၊ခံစားတတ္၏ ။
16 Oct 09, 06:27
သစၥာတရား: ‘‘ေစာင္းကိုအစိတ္တစ္ရာခြဲ၍အစိတ္စိတ္အတုံးတုံးျပဳေသာ္လည္းေစာင္႔သံကိုရွာ၍မရသကဲ႔သု႔ိရဟန္းသည္ခႏၶာငါးပါး၌ငါဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ငါ၏ဥစၥာဟူ၍လည္းေကာင္း၊ငါျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္းရွာ၍မေတြ႔။’’
16 Oct 09, 06:24
သစၥ၀တီ: ဆရာေလး လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္ရွင္။
16 Oct 09, 06:24
သစၥ၀တီ: ဆရာေလး လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္ရွင္။
16 Oct 09, 06:20
Kot: သစၥာတရာကတမ်ဳိးပဲေနာ္။
16 Oct 09, 06:19
myint2: သူ႔အမွားေတြေပၚလာေတာ့ ထင္ရာေတြေျပၿပီး ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာေနမွာပါ မ႐ူးေလာက္ေသးပါဘူး။ ႐ူးျပတဲ့နည္းနဲ႔ ေျခာက္တဲ့နည္းကို သံုးေနတာ၊ မၾကာခင္ေတာ့??????
16 Oct 09, 06:10
သစၥာတရား: ေလာက၌ ဒုကၡတရားသည္ကား မုခ်ရွိ၏ ။ထုိျပႆနာမ်ားသည္ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းရာနိဗၺာန္အက်ဳိးငွာမျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ငါသည္မေျဖၾကားဘဲ သစၥာေလးပါးတရားကိုသာေဟာသည္
16 Oct 09, 05:54
သစၥာတရား: စာေပနဲဓမၼကုိ ေရးသားေသာပုဂၢိဳလ္၏ အသိပညာၾကြယ္ဝမႈ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ စသည္တို.ကို အေၾကာင္းၿပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္စဲြသက္သက္ၿဖင္.မေလ.လာသင္.ေခ်။
16 Oct 09, 05:51
သစၥာတရား: အခ်ိဳ.ဗုဒၶဝါဒီတို.မွာမူ ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ တရားမ်ားထဲမွ တစ္ခုတည္းေသာ တရား ဥပမာ အနတၱတရာ း၊ သို.မဟုတ္ ကမၼဝါဒကို အစဲြဥပါဒန္ ၿဖစ္ေနတတ္ၾက၏။
16 Oct 09, 05:50
သစၥာတရား: အကယ္၍ က်ြႏု္ပ္တို. ခံယူထားေသာ ဗုဒၶဝါဒသည္ မွန္ကန္သည္ဟု စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ယံုၾကည္ပါက သူတစ္ပါး၏ ေဝဖန္စိစစ္မႈကို ခံႏုိင္ရေပလိမ္.မည္။
16 Oct 09, 05:48
သစၥာတရား: လူေတြကို တဏွာေလာဘစိုးမိုးေနတဲ. အတြက္လူ.ဘံုၾကီးဟာ ဒုကၡဘံုၾကီးၿဖစ္ေနပံုၾကီးျဖစ္ေနရပါတယ္ဗ်ာ
16 Oct 09, 05:46
သစၥာတရား: အခ်ိဳ.ပုဂၢိဳလ္္မ်ားမွာမူကား ငါဘုရား၏တရားကို မၾကားနာရေသာ္လည္း အက်ြတ္တရား ရၾကလိမ္.မည္
16 Oct 09, 05:46
သစၥာတရား: “ငါဘုရား၏ တရားကို ၾကားနာရေသာ္လည္း အခ်ိဳ.ပုဂၢိဳလ္တုိ.သည္ အက်ြတ္တရား ရၾကလိမ္.မည္မဟုတ္။
16 Oct 09, 05:45
သစၥာတရား: “ငါဘုရား၏ တရားကို ၾကားနာရေသာ္လည္း အခ်ိဳ.ပုဂၢိဳလ္တုိ.သည္ အက်ြတ္တရား ရၾကလိမ္.မည္မဟုတ္။
16 Oct 09, 05:41
သစၥာတရား: အခ်ိဳ.စာအုပ္မ်ားကို မိမိယံုၾကည္ခ်က္ႏွင္. ဆန္.က်င္သည္ဆိုၿပီး ပစ္ပယ္မထားသင္.ေခ်။
16 Oct 09, 05:40
သစၥာတရား: သင္တို႔သည္ ဤအယူသာမွန္၏။ အျခားအယူအားလုံးသည္ အခ်ည္းအႏွီးတည္းဟု တထစ္ခ် မစြဲမွတ္ထားသင္႔။ -မဇၩိမနိကယ္၊မဇၩိမပဏၰာသ- စကႌသုတ္ ....စသည္
16 Oct 09, 05:35
သစၥာတရား: ‘‘အရွင္ေဂါတမ၊ဒုကၡကိုမိမိသည္ ျပဳပါသေလာ’’ ‘‘အုိ..ကႆပ၊မိမိသည္ ဒုကၡကိုျပဳသည္ဟူ၍ မဆိုသင္႔’’ ‘‘ဒုကၡကို သူတစ္ပါးသည္ ျပဳပါသေလာ’’ ‘‘သူ တစ္ပါးသည္ ဟူ၍လည္း မဆိုသင္႔’’ ‘‘ဒုကၡကို မိမိသည္လည္းျပဳသည္ ၊ သူတစ္ပါးသည
16 Oct 09, 05:33
သစၥာတရား: *ဗုဒၶ၏ ပဓာနရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူသတၱ၀ါတို႔အား ဆင္းရဲဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္လမ္းခရီးကို ညႊန္ျပရန္ျဖစ္၏ ။
16 Oct 09, 05:32
သစၥာတရား: ‘‘ပညာရွိသည္ခ်မ္းသာသုခကိုမရွာဘဲ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္မႈကိုသာရွာ၏ ။’’
16 Oct 09, 05:19
သစၥာတရား: အူလခ်ီးလား ေအာင္ျမင္႔ရ နာမည္ဆုိတာအမ်ဳးိ၂တပ္လုိ့႔ရတယ္ ဒီေလာက္ခ်ာေနရင္လဲဘေလာမွာ မဝင္တာဘဲေကာင္းပါတယ္ ငါနဲမေျပာဘူးဆုိေတာလဲ မင္းဘ၀အတြက္အသိနည္း သြားတာေပါကြာ
16 Oct 09, 05:13
သစၥာတရား: ကာမေဘာဂ လူခ်မ္းသာလည္း ကင္းကြာေဝးစြ သမဏ၏ သုခလည္းရႈံး ႏွစ္မ်ဳိးရႈံးလွ်က္ ဂတုန္းသာလွ်င္ အဖတ္တင္၏
16 Oct 09, 05:00
ေအာင္ျမင့္: သစၥာတရားဆုိတဲ့လူက ဘေလာ့မွာ ေအာက္တန္းက်တဲ့ အေရးအသားေတြ ေရးလာေအာင္ စီေဘာက္ကေန လာဆြျပီး ဒလန္လုပ္ေပးေနတာ ထင္တယ္ဗ်။ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး လာေႏွာက္ေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဒီငနဲၾကီးကုိ ျပန္မေျပာေတာ့ဘူး။ သတိထားၾကပါ
16 Oct 09, 04:57
သစၥာတရား: ေအးကြငါကမရူးၾကီးဆုိေတာ မင္းကအရူးေလးေပါကြာ မပူပါနဲမင္လဲေနာင္တခ်ိန္မွာ ငါလုိအရူးၾကီးဘဝေရာက္ရအုန္း မွာပါၾကဳိဆုိေနတယ္ေနာ္
16 Oct 09, 04:46
ေအာင္ျမင့္: အရူးၾကီး။ ဘာေတြ လာ၇ဴးေနတာလဲ
16 Oct 09, 04:44
သစၥာတရား: အမွန္တရား မီးပ်က္တဲ့ သစၥာမဲ့ ျမိဳ႕ပ်က္ညမွာ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခား လွည့္စားသူမ်ား အေႀကာက္တရားနဲ႕ ကင္းပုန္း၀ပ္ေနတယ္
16 Oct 09, 04:41
သစၥာတရား: ဘေလာပုိင္ရွင္နဲတကြသူတရားကုိနာ ယူသူအားလုံး(အားေပးေနသူပါဆုိတဲ့) လူအားလုံးမဂ္ဝင္ဖုိလ္ဆုိက္ျဖစ္ ၾကပါေစလုိ့ဆုေပးလုိက္တယ္ ဘာဆုိဘာမွကုိမလုိခ်င္နဲ လုိခ်င္စိတ္ရွိေနလုိ့ကေတာ သူမ်ားးကုိေရးျပေနလဲ ဘာမွမထူးေရးခ်မွ
16 Oct 09, 04:33
သစၥာတရား: ဘာဆက္လုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ.မေတာ္ေသးပါဘူးေလ မေတာ္တေရာ္ေတြျဖစ္ကုန္အုန္းမယ္ ေကာင္းေနၾကလူအမ်ားစုကေကာင္း တာမဟုတ္ဘူးေလာကမွာလူရုိင္းက ခတ္မ်ာမ်ားဘဲသာဝကတုိ့ ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကုိယ့္သာဝကေတြကေတာ့ မပ်က္ေစခ်င္ဘူးဗ်ာ
16 Oct 09, 04:29
သစၥာတရား: ေဟာလာျပန္ျပီေအာင္ျမင္႔ဆုိက ငါကုိသစၥာတယုတ္ေလးဘာေလးနဲ ငါကေတာအကုသုိလ္ကင္းတဲ့ေန့ဆုိ ျပီးသတ္မွတ္လုိက္တယ္သူကငါကုိ လာဆြျပန္ျပီ
16 Oct 09, 03:27
ေအာင္ျမင့္: ကုိေဇာ္ေအာင္ေရ၊ က်ဳပ္ေတာ့ သစၥာတယုတ္ကုိ ဘာမွ မေျပာရဲေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဴပ္ သာဝက ျဖစ္ကုန္ျပီ
16 Oct 09, 03:26
သစၥာတရား: ေကာင္းလုိက္တာဒီေန႔ဘယ္နဲမွမညင္း လုိက္ရဘူးေကာင္းလုိက္တာဗ်ာ ဒီတုိင္းေလးဘဲေနတုိင္းျမင္ခ်င္တယ္ ငါေျပာတုိင္းေရွာက္မေျပာနဲ မင္းတုိ႔ေအာက္တမ္းက်သြားမယ္ သာဓု.....
15 Oct 09, 21:45
သီတဂူစတား: အားေပးေနသူပါ။
15 Oct 09, 21:16
သစၥာတရား: စကားလုံးအမွားပါရင္နားလည္ေပးပါ ျဖည့္စြပ္ေပးၾကပါ
15 Oct 09, 21:14
သစၥာတရား: ငါဟာစကားေျပာမၾကမ္းတမ္းဘူး ေသခ်ာကုိမုိက္ရုိင္းျပေနတာ ရုိင္းစုိင္းငါသိတယ္ဘေလာ့ပုိင္ရွင္ကုိ အားနာတယ္ဘုန္းၾကီးလားလူလားမသိ
15 Oct 09, 21:09
သစၥာတရား: အာလုံကုိေလးစားတယ္ ကုိယ္ရဲယုံၾကည္မႈကုိအစင္ထာဝရ ျပန့္ပြါးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ၾကပါေစ
15 Oct 09, 21:07
သစၥာတရား: Paccuppannakammavadin Buddhism တုိရဲတရာေတာ္ေတြကုိလဲေလ့လာဖတ္ ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္
15 Oct 09, 21:03
သစၥာတရား: ေဟာငါဘာမွမေျပာခ်င္ပါဘူးဆုိလာ ေျပာခုိင္းေနျပီ
15 Oct 09, 21:01
သစၥာတရား: ငါကဆုံးဖ်တ္ျပီး၂ဘယ္သူကုိမွဘာမ ေျပာခ်င္ဘူးမင္းတုိငါရဲအမည္နာမကုိ လာမထည့္နဲအာလုံးကုိေလးစားတယ္ ခႏၱီတရားနဲျပည္စုံတဲ့ဘေလာ့ပုိင္ရွင္ ကုိခ်ီးၾကဴးတယ္
15 Oct 09, 20:58
zaw aung: ခင္ဗ်ားေျမမ်ိဳမယ္
15 Oct 09, 20:52
သစၥာတရား: ဘုရားေတာင္ဆဲခံရေသးတယ္ ဆရာေတာ္ဆုိလူေတြကဘာသားနဲထု ထားလုိ့လဲမင္းကနာေနရေအာင္ မင္းအေမနဲဘယ္လုိပတ္မႈရွိလဲ?
15 Oct 09, 21:45
သီတဂူစတား: အားေပးေနသူပါ။
15 Oct 09, 21:16
သစၥာတရား: စကားလုံးအမွားပါရင္နားလည္ေပးပါ ျဖည့္စြပ္ေပးၾကပါ
15 Oct 09, 21:14
သစၥာတရား: ငါဟာစကားေျပာမၾကမ္းတမ္းဘူး ေသခ်ာကုိမုိက္ရုိင္းျပေနတာ ရုိင္းစုိင္းငါသိတယ္ဘေလာ့ပုိင္ရွင္ကုိ အားနာတယ္ဘုန္းၾကီးလားလူလားမသိ
15 Oct 09, 21:09
သစၥာတရား: အာလုံကုိေလးစားတယ္ ကုိယ္ရဲယုံၾကည္မႈကုိအစင္ထာဝရ ျပန့္ပြါးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ၾကပါေစ
15 Oct 09, 21:07
သစၥာတရား: Paccuppannakammavadin Buddhism တုိရဲတရာေတာ္ေတြကုိလဲေလ့လာဖတ္ ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္
15 Oct 09, 21:03
သစၥာတရား: ေဟာငါဘာမွမေျပာခ်င္ပါဘူးဆုိလာ ေျပာခုိင္းေနျပီ
15 Oct 09, 21:01
သစၥာတရား: ငါကဆုံးဖ်တ္ျပီး၂ဘယ္သူကုိမွဘာမ ေျပာခ်င္ဘူးမင္းတုိငါရဲအမည္နာမကုိ လာမထည့္နဲအာလုံးကုိေလးစားတယ္ ခႏၱီတရားနဲျပည္စုံတဲ့ဘေလာ့ပုိင္ရွင္ ကုိခ်ီးၾကဴးတယ္
15 Oct 09, 20:58
zaw aung: ခင္ဗ်ားေျမမ်ိဳမယ္
15 Oct 09, 20:52
သစၥာတရား: ဘုရားေတာင္ဆဲခံရေသးတယ္ ဆရာေတာ္ဆုိလူေတြကဘာသားနဲထု ထားလုိ့လဲမင္းကနာေနရေအာင္ မင္းအေမနဲဘယ္လုိပတ္မႈရွိလဲ?
15 Oct 09, 17:42
suway: ေရးေတာ့ သစၥာတရားတဲ့ ၾကည့္စမ္း ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကိုမ်ား ကိုရင္ႀကီးေတြတဲ့ အေတာ္ေစာ္ကားတာပဲ။
15 Oct 09, 14:48
kog: ဖတ္သြားပါတယ္ ေကာင္းပါတယ္ သာသနာကိုေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတာ။ အားေပးပါတယ္ ။
15 Oct 09, 06:01
သစၥာတရား: ကုိယ္အမွားကုိသိတာလဲသစၥာဆုိက္ တာဘဲဗ်ဒီေန႔ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခြ်တ္ လုိက္တာဥပသကာႏွစ္ကြ်တ္တမ္း ဝင္းသြားတဲ့အတြက္ခ်စ္သားဓမၼေစတီ မွတ္တမ္းယူရန္ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေတာ္မူသည္ ....
15 Oct 09, 06:01
သစၥာတရား: ကုိယ္အမွားကုိသိတာလဲသစၥာဆုိက္ တာဘဲဗ်ဒီေန႔ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခြ်တ္ လုိက္တာဥပသကာႏွစ္ကြ်တ္တမ္း ဝင္းသြားတဲ့အတြက္ခ်စ္သားဓမၼေစတီ မွတ္တမ္းယူရန္ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေတာ္မူသည္ ....
15 Oct 09, 05:51
သီတဂူစတား: လာဖက္မွတ္သြားပါတယ္။
15 Oct 09, 05:50
သီတဂူစတား: လာဖက္မွတ္သြားပါတယ္။
15 Oct 09, 05:50
သစၥာတရား: ကုိယ္အမွားကုိသိတာလဲသစၥာဆုိက္ တာဘဲဗ်ဒီေန႔ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခြ်တ္ လုိက္တာဥပသကာႏွစ္ကြ်တ္တမ္း ဝင္းသြားတဲ့အတြက္ခ်စ္သားဓမၼေစတီ မွတ္တမ္းယူရန္ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေတာ္မူသည္ ....
15 Oct 09, 05:49
သစၥာတရား: ကုိယ္အမွားကုိသိတာလဲသစၥာဆုိက္ တာဘဲဗ်ဒီေန႔ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခြ်တ္ လုိက္တာဥပသကာႏွစ္ကြ်တ္တမ္း ဝင္းသြားတဲ့အတြက္ခ်စ္သားဓမၼေစတီ မွတ္တမ္းယူရန္ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေတာ္မူသည္ ....
15 Oct 09, 05:49
သစၥာတရား: ကုိယ္အမွားကုိသိတာလဲသစၥာဆုိက္ တာဘဲဗ်ဒီေန႔ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခြ်တ္ လုိက္တာဥပသကာႏွစ္ကြ်တ္တမ္း ဝင္းသြားတဲ့အတြက္ခ်စ္သားဓမၼေစတီ မွတ္တမ္းယူရန္ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေတာ္မူသည္ ....
15 Oct 09, 05:48
သစၥာတရား: ကုိယ္အမွားကုိသိတာလဲသစၥာဆုိက္ တာဘဲဗ်ဒီေန႔ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခြ်တ္ လုိက္တာဥပသကာႏွစ္ကြ်တ္တမ္း ဝင္းသြားတဲ့အတြက္ခ်စ္သားဓမၼေစတီ မွတ္တမ္းယူရန္ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေတာ္မူသည္ ....
15 Oct 09, 05:48
သစၥာတရား: ကုိယ္အမွားကုိသိတာလဲသစၥာဆုိက္ တာဘဲဗ်ဒီေန႔ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခြ်တ္ လုိက္တာဥပသကာႏွစ္ကြ်တ္တမ္း ဝင္းသြားတဲ့အတြက္ခ်စ္သားဓမၼေစတီ မွတ္တမ္းယူရန္ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေတာ္မူသည္ ....
15 Oct 09, 05:03
သစၥာတရား: တကာတုိ႕ဘုန္ကရူးေနတာ(၅)ႏွစ္ရွိ တကာတုိ႔ကအလခုမသိတာကုိ ေအးသိရင္ျပီးတာဘဲတကာ တုိ႔လဲေကာင္းေကာင္းေနၾက လူေတြက ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး ဘုန္း၂ေဆးေသာက္လုိက္အုန္းမယ္
15 Oct 09, 03:29
zaw aung: ကိုေအာင္ျမင့္ရယ္ က်ေနာ္လဲ အ႐ူးနဲ႕စကားေျပာမိလို႕မွားပါတယ္ဆို
15 Oct 09, 03:06
ေအာင္ျမင့္: အရူးနဲ႔မွ ဖက္စကားေျပာမိတဲ့ ငါ့အမွား
15 Oct 09, 02:36
သစၥာတရား: ေကာင္းလားသစၥာတရားဆုိတာဒီလုိဘဲ ရယ္ရင္သစၥာထုိက္တယ္ အဲဒီေတာ႔ ငေအာင္ျမင္ရနဲ့ငေဇာေအာင္ သစၥာထုိက္တဲ့စာရင္းဝင္သြားျပီ ဘာလုိလုိနဲ ဒီေန႔တရားေဟာရတာ သာဝကႏွစ္ ေယာက္တုိးသြားတယ္သာဓု...
15 Oct 09, 02:02
ေအာင္ျမင့္: ဟီးဟီး.. သစၥာတရားဆုိတဲ့သူ ေရးတာ အရူးေရးတဲ့ စာေတြ ဖတ္ေနရသလုိပဲ။
15 Oct 09, 01:50
zaw aung: က်ဳပ္ကိုကလဲမွားတာ အ႐ူးကိုလက္ခ ံစကားေျပာသလိုျဖစ္ေနတယ္
15 Oct 09, 01:47
zaw aung: ခင္မ်ားက က်ားနာတေကာင္နဲ႕တူတယ္ ခ်က္ေကာင္းကို အပစ္ခံထားရပံုရတယ္ သဲခ်ည္းမဲခ်ည္းကို လာတိုက္ေနတာ ဒီဘေလာက္ပိုင္ရွင္ကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးတယ္ဗ်ာ သာသနာအတြက္ အၾကိဳးရွိပါ့ဗ်ာ
15 Oct 09, 01:42
သစၥာတရား: ေျပာရရင္ေတာဒီဘလာလုိေပါ ဟုတ္ဘူးလား ဘူေလးလဲေဟ႔ ဘူေလးလဲ
15 Oct 09, 01:40
သစၥာတရား: လူယုတ္မာဆုိတာသူမ်ားအေၾကာင္းေတြ အက်ယ္တဝင္႔ေရးေနတာကမွလူ ယုတ္္မာလုိ႔ေခၚသဗ်ာ
15 Oct 09, 01:38
သစၥာတရား: သူမ်ာမေကာင္းေၾကာင္းမေျပာေကာင္း အေၾကာင္းကုိစစ္ကုိယ္အျပစ္တဲ မွတ္ထားေနာ္မေးသမခ်င္း
15 Oct 09, 01:37
zaw aung: ခင္းဗ်ားမဟုတ္တာလုပ္ေနတာကို လူသိမွာေတာ္ေတာ္ေက်ာတ္သလား ခင္ဗ်ားဒီေလာက္႐ိုင္စိုင္းေနတာၾကည့္႐ံုနဲ႕ လူယုတ္မာဆိုတာသိသာတယ္
15 Oct 09, 01:34
သစၥာတရား: ဒီဘေလာတည္ေနသေရႊငါကေတာ ေဟာၾကားေနမွာဘဲဒါမွမင္းတုိ့ကြ်တ္တမ္း ဝင္မွာ မင္းတုိ႔ကြ်တ္တမ္းဝင္ေတာ႔ ေလာကၾကီးလဲ ျငိမ္းခ်မ္းသြားတာေပါ
15 Oct 09, 01:31
သစၥာတရား: ငါမလာဘူး မင္းတုိ႔လဲသူမ်ားအေၾကာင္းမေရနဲ ဒီဘေလာဟာ ဘယ္သူအေၾကာင္းေရး ထားလဲမင္းတုိ႕ကန္းေနလား
15 Oct 09, 01:29
သစၥာတရား: အရူးက ေကာင္းတဲလူကုိအရူးလုိ႔ေျပာ ေနတာေတြဟာ တရားေတာ္နဲ ဆီေလွ်ာ္ ပါတယ္
15 Oct 09, 01:27
သစၥာတရား: တေစၦကုိလူကပူး ေခြးရူးကဒုတ္ေဆာင္ ႏြားေရွ့ကကုိထြန္ၾကဴး ထူးတဲတေဘာင္ ဒီတေဘာင္လႊတ္ေအာင္ေရွာင္ၾက ေၾကာင္ညီေနာင္ၾကြက္ကေခ်ာင္းတယ္ ေျပာင္းျပန္ကာလ
15 Oct 09, 01:26
zaw aung: ခင္ဗ်ားမလာနဲ႕ဒီကို ခင္ဗ်ားဆိုက္မွာခင္ဗ်ားေဟာ
15 Oct 09, 01:25
သစၥာတရား: ငါတရားေတာ္ေတြအေတာ္သေဘာက် ပုံရတယ္ သူရယ္ေနတယ္ဆုိေတာ႔ သာဓု...
15 Oct 09, 01:24
zaw aung: ေသခ်ာပါတယ္ ခင္ဗ်ား႐ူးေနပါျပီ
15 Oct 09, 01:21
သစၥာတရား: ဗုဒၶရဲ့ တရားစစ္တရားမွန္ကုိရွာမီွးလုိသူမ်ားအတြက္ http://www.yatanar.co.cc/
15 Oct 09, 01:20
zaw aung: ဟား ဟား ဟား ဟာသေတြ
15 Oct 09, 01:14
သစၥာတရား: ေလာကမွာ လူဆုိတာရွိတယ္အဲဒီလူသားဟာ နင္နဲငါဆုိရင္မွားမယ္မထင္ပါဘူး နင္ဟာနင္ျဖစ္တယ္ငါဟာငါျဖစ္ အဲဒါကုိဘဲျခားနားတစ္ခုလုိ႔နင္တုိ့မွတ္ထား ဒီေနဒီေလာက္ေနာက္ေန့ဆက္မည္
15 Oct 09, 01:09
သစၥာတရား: သိပါယ္ဆုိက္ပြါး တရားကုိတေနတစ္လုံး ငါေဟာၾကားမယ္အားလုံးလုိက္နာၾကပါ ဒီဆီေဘာက္ကဘဲေဟာၾကားမွာျဖစ္ ပါတယ္သာဓုေခၚႏုိင္ေအာင္လုိ႔ပါ အတင္းေျပာတာေတြရပ္ျပီးဓမၼေတြဘဲေ
15 Oct 09, 01:08
သစၥာတရား: သိပါယ္ဆုိက္ပြါး တရားကုိတေနတစ္လုံး ငါေဟာၾကားမယ္အားလုံးလုိက္နာၾကပါ ဒီဆီေဘာက္ကဘဲေဟာၾကားမွာျဖစ္ ပါတယ္သာဓုေခၚႏုိင္ေအာင္လုိ႔ပါ အတင္းေျပာတာေတြရပ္ျပီးဓမၼေတြဘဲေ
15 Oct 09, 01:08
သစၥာတရား: သိပါယ္ဆုိက္ပြါး တရားကုိတေနတစ္လုံး ငါေဟာၾကားမယ္အားလုံးလုိက္နာၾကပါ ဒီဆီေဘာက္ကဘဲေဟာၾကားမွာျဖစ္ ပါတယ္သာဓုေခၚႏုိင္ေအာင္လုိ႔ပါ အတင္းေျပာတာေတြရပ္ျပီးဓမၼေတြဘဲေ
15 Oct 09, 00:52
သစၥာတရား: ငါဟာဓမၼေစတီမဟုတ္သလုိမုိးျပာလဲမဟုတ္ မင္းတုိ႔ရဲလုပ္ရက္ကုိမၾကဳိက္လုိ႔ေရးေနတာကြ မင္းတုိ႔နဲဗုဒၶတရားနဲမတန္ဘူး ေရးသင့္တာၾကမေရးဘူး မဟုတ္တာေရွာက္ေရးကုိယ့္အထုပ္ ကုိယ္ေျဖတယ္မင္းတုိ႔ကေကာ့ဘယ္ေလာက္ မွန္ေနလုိ႔လဲမိ
14 Oct 09, 23:45
zaw aung: ခင္ဗ်ားဘာသာသြားငရဲျပည္ကို
14 Oct 09, 23:43
zaw aung: ပုဂၢဳိလ္ထူးမထူးေတာ့မသိဘူး ခင္ဗ်ား႐ူးေနတာေတာ့ေသခ်ာတယ္
14 Oct 09, 22:52
သစၥာတရား: ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ကိုယ္တရား မပ်က္ဘုိ႔လုိပါသည္တပါးသူဆုံးမရင္ မိမိကုိယ္တုိင္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ ေအာင္ၾကိဳးစားပါင့ါရဲ့ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ဘယ္ေသာခါမွျပင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ ေသသည့္တုိင္ေအာင္ယူမည္ မင္းတုိလဲေခၚေဆာင္မည္
14 Oct 09, 22:42
သစၥာတရား: ငါဘယ္လဲဆုိတာကုိအေတာ္သိခ်င္ပုံ ရတယ္မင္းတုိ႔အားလုံးကုိေခ်ခြ်တ္မယ္ ပုဂၢဳိလ္ထူးျဖစ္တယ္ဆုိတာမင္းတုိ့အား လုံးသိေစရမယ္လူ႕ဗာလေတြမ်ားေနလုိ႔ ဒုိ့သာသနာမထြန္းကားျဖစ္ေနတာ ဘာလဲဘယ္သူလဲဆုိတာသိရမွာေပါ
14 Oct 09, 22:32
သစၥာတရား: ရဟန္းတစ္ပါးျပစ္မႈၾကဴးလြန္တယ္ဆုိရင္ အဲဒီရဟန္းကုိဝိနည္းဥပေဒတုိင္းသာ စီရင္ခြင္႔ရွိပါတယ္ပါရာဇက(၄)ပါးလု့ံေနသေရႊလူခြ်တ္ ခြင္႔မရွိပါ
14 Oct 09, 21:40
ေအာင္ျမင့္: လက္မခံပါဘူး။ စိတ္ခ်ပါ။
14 Oct 09, 21:40
ေအာင္ျမင့္: ေတြေရာ ဓမၼေစတီ ေကာသလႅဆုိတဲ့ သာသနာဖ်က္ ကြန္ျမဴနစ္ ဘုန္းၾကီးတုေရာ ဘာမွ မဆုိင္ပါဘူး။ သူတုိ႔ ေျပးလမ္းေကာင္းေအာင္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးစကားေတြ ေျပာျပီး အခြင့္ရွာေနတာပဲ။ ဒီသာသနာဖ်က္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလဲ
14 Oct 09, 21:38
ေအာင္ျမင့္: ဒီသစၥာတရားဆုိတဲ့လူက သူ ဘုန္းၾကီးပါလုိ႔ ေျပာလုိက္၊ ဓမၼေစတီျဖစ္မယ္ ေျပာေတာ့တစ္ခါ ပစၥဳပၸန္ဝါဒီပါ ေျပာလုိက္နဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖံုးေနတာပါ။ သာသနာဖ်က္တဲ့ စစ္အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ဒီ ပစၥဳပၸန္ ေခြးဝါဒီ
14 Oct 09, 21:35
ေအာင္ျမင့္: မိစၦာဒိ႒ိေတြက အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးစကားေတြ ေျပာျပီး ေရာင္ေတာ္ျပန္ လုပ္လာလုိ႔ ဝင္ေျဖရွင္းပါရေစ။ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးသမားတုိင္း ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေနာက္လုိက္ ပစၥဳပၸန္ဝါဒီဆုိတဲ့ မိစၦာဒိ႒ိ မဟုတ္ပါဘူး။
14 Oct 09, 20:55
သစၥာတရား: ဗုဒၶရဲ့ တရားစစ္တရားမွန္ကုိရွာမီွးလုိသူမ်ားအတြက္ http://www.yatanar.co.cc/
14 Oct 09, 20:50
သစၥာတရား: ဗုဒၶရဲ့ တရားစစ္တရားမွန္ကုိရွာမီွးလုိသူမ်ားအတြက္ http://www.yatanar.co.cc/
14 Oct 09, 20:41
သစၥာတရား: မဟနဆုိတဲကုိရင္ၾကီးေတြကုိေလးစား ရေအာင္ဘာအဆင္႔တန္းရွိလုိ့လဲ ဘုရားေခတ္ကရုံးထုိင္တဲရဟန္းဘယ္ႏွစ္ပါး ရွိလဲေျပာစမ္းစစ္အာဏာရွင္ဆန္တဲ အဖဲြ႔စည္းမွန္သမွ်ကုိရႈတ္ခ်တယ္ကြာ လုိက္နာစရာမလုိဘူးကြေခတ္ကုန္ေနပါျပီ
14 Oct 09, 20:32
သစၥာတရား: ရုိင္းတာကမင္းတုိ႔ကြသူမ်ားအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေရးေနၾကတယ္ ေအးေျပာရအုန္းမယ္ျမန္မာျပည္မကလုိ႔ အဝီစီပါသြားသြားၾကိဳက္သေလာက္သြား ၾကဳိက္သေလာက္ေရးထည္႔ကုိမတြက္ဘူး မဟနမကလုိ႔ယမမငိးဘဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ေစာက္ဂရုမစုိက္ဘူးကြ
14 Oct 09, 10:25
ၾဆာညႊန္႔: သစၥာတရားဆိုတဲ့လူ အေတာ္ရိုင္းတာပဲ မဟနကသံဃာေတြကိုေစာ္ကားေနတာ ကံႀကီးထိုက္မယ္ေနာ္
14 Oct 09, 09:39
zaw aung: ေက်းဇူးျပဳျပီးဒီဘေလာက္ကို လူသိမ်ားေအာင္လုပ္ေပးၾကပါဒါမွ အမွန္တရားကိုလူသိမွာပါ
14 Oct 09, 08:38
ရဲေသာ္: သစၥာတရားဆုိတာ ဓမၼေစတီကုိယ္တုိင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူ ေနာ္ကဆံုး လာေရးတဲ့ စာသားေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သူကုိ္ယ္တုိင္ဆုိတာ ဖံုးဖုိ႔ ေမ့သြားပံု ရတယ္။
14 Oct 09, 08:21
ကိုေလး: သစၥာတရားအမည္ခံၿပီး အေတာ္ရိုင္းတာပဲကို ေရႊျမန္မာရယ္။
14 Oct 09, 08:11
69: သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ားကို ေလးစားပါတယ္။ မဟနကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား တရားအမွန္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးပါ။
15 Oct 09, 05:51
သီတဂူစတား: လာဖက္မွတ္သြားပါတယ္။
15 Oct 09, 05:50
သီတဂူစတား: လာဖက္မွတ္သြားပါတယ္။
15 Oct 09, 05:50
သစၥာတရား: ကုိယ္အမွားကုိသိတာလဲသစၥာဆုိက္ တာဘဲဗ်ဒီေန႔ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခြ်တ္ လုိက္တာဥပသကာႏွစ္ကြ်တ္တမ္း ဝင္းသြားတဲ့အတြက္ခ်စ္သားဓမၼေစတီ မွတ္တမ္းယူရန္ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေတာ္မူသည္ ....
15 Oct 09, 05:49
သစၥာတရား: ကုိယ္အမွားကုိသိတာလဲသစၥာဆုိက္ တာဘဲဗ်ဒီေန႔ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခြ်တ္ လုိက္တာဥပသကာႏွစ္ကြ်တ္တမ္း ဝင္းသြားတဲ့အတြက္ခ်စ္သားဓမၼေစတီ မွတ္တမ္းယူရန္ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေတာ္မူသည္ ....
15 Oct 09, 05:03
သစၥာတရား: တကာတုိ႕ဘုန္ကရူးေနတာ(၅)ႏွစ္ရွိ တကာတုိ႔ကအလခုမသိတာကုိ ေအးသိရင္ျပီးတာဘဲတကာ တုိ႔လဲေကာင္းေကာင္းေနၾက လူေတြက ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး ဘုန္း၂ေဆးေသာက္လုိက္အုန္းမယ္
15 Oct 09, 03:29
zaw aung: ကိုေအာင္ျမင့္ရယ္ က်ေနာ္လဲ အ႐ူးနဲ႕စကားေျပာမိလို႕မွားပါတယ္ဆို
15 Oct 09, 03:06
ေအာင္ျမင့္: အရူးနဲ႔မွ ဖက္စကားေျပာမိတဲ့ ငါ့အမွား
15 Oct 09, 02:36
သစၥာတရား: ေကာင္းလားသစၥာတရားဆုိတာဒီလုိဘဲ ရယ္ရင္သစၥာထုိက္တယ္ အဲဒီေတာ႔ ငေအာင္ျမင္ရနဲ့ငေဇာေအာင္ သစၥာထုိက္တဲ့စာရင္းဝင္သြားျပီ ဘာလုိလုိနဲ ဒီေန႔တရားေဟာရတာ သာဝကႏွစ္ ေယာက္တုိးသြားတယ္သာဓု...
15 Oct 09, 02:02
ေအာင္ျမင့္: ဟီးဟီး.. သစၥာတရားဆုိတဲ့သူ ေရးတာ အရူးေရးတဲ့ စာေတြ ဖတ္ေနရသလုိပဲ။
15 Oct 09, 01:50
zaw aung: က်ဳပ္ကိုကလဲမွားတာ အ႐ူးကိုလက္ခ ံစကားေျပာသလိုျဖစ္ေနတယ္
15 Oct 09, 01:47
zaw aung: ခင္မ်ားက က်ားနာတေကာင္နဲ႕တူတယ္ ခ်က္ေကာင္းကို အပစ္ခံထားရပံုရတယ္ သဲခ်ည္းမဲခ်ည္းကို လာတိုက္ေနတာ ဒီဘေလာက္ပိုင္ရွင္ကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးတယ္ဗ်ာ သာသနာအတြက္ အၾကိဳးရွိပါ့ဗ်ာ
15 Oct 09, 01:42
သစၥာတရား: ေျပာရရင္ေတာဒီဘလာလုိေပါ ဟုတ္ဘူးလား ဘူေလးလဲေဟ႔ ဘူေလးလဲ
15 Oct 09, 01:40
သစၥာတရား: လူယုတ္မာဆုိတာသူမ်ားအေၾကာင္းေတြ အက်ယ္တဝင္႔ေရးေနတာကမွလူ ယုတ္္မာလုိ႔ေခၚသဗ်ာ
15 Oct 09, 01:38
သစၥာတရား: သူမ်ာမေကာင္းေၾကာင္းမေျပာေကာင္း အေၾကာင္းကုိစစ္ကုိယ္အျပစ္တဲ မွတ္ထားေနာ္မေးသမခ်င္း
15 Oct 09, 01:37
zaw aung: ခင္းဗ်ားမဟုတ္တာလုပ္ေနတာကို လူသိမွာေတာ္ေတာ္ေက်ာတ္သလား ခင္ဗ်ားဒီေလာက္႐ိုင္စိုင္းေနတာၾကည့္႐ံုနဲ႕ လူယုတ္မာဆိုတာသိသာတယ္
15 Oct 09, 01:34
သစၥာတရား: ဒီဘေလာတည္ေနသေရႊငါကေတာ ေဟာၾကားေနမွာဘဲဒါမွမင္းတုိ့ကြ်တ္တမ္း ဝင္မွာ မင္းတုိ႔ကြ်တ္တမ္းဝင္ေတာ႔ ေလာကၾကီးလဲ ျငိမ္းခ်မ္းသြားတာေပါ
15 Oct 09, 01:31
သစၥာတရား: ငါမလာဘူး မင္းတုိ႔လဲသူမ်ားအေၾကာင္းမေရနဲ ဒီဘေလာဟာ ဘယ္သူအေၾကာင္းေရး ထားလဲမင္းတုိ႕ကန္းေနလား
15 Oct 09, 01:29
သစၥာတရား: အရူးက ေကာင္းတဲလူကုိအရူးလုိ႔ေျပာ ေနတာေတြဟာ တရားေတာ္နဲ ဆီေလွ်ာ္ ပါတယ္
15 Oct 09, 01:27
သစၥာတရား: တေစၦကုိလူကပူး ေခြးရူးကဒုတ္ေဆာင္ ႏြားေရွ့ကကုိထြန္ၾကဴး ထူးတဲတေဘာင္ ဒီတေဘာင္လႊတ္ေအာင္ေရွာင္ၾက ေၾကာင္ညီေနာင္ၾကြက္ကေခ်ာင္းတယ္ ေျပာင္းျပန္ကာလ
15 Oct 09, 01:26
zaw aung: ခင္ဗ်ားမလာနဲ႕ဒီကို ခင္ဗ်ားဆိုက္မွာခင္ဗ်ားေဟာ
15 Oct 09, 01:25
သစၥာတရား: ငါတရားေတာ္ေတြအေတာ္သေဘာက် ပုံရတယ္ သူရယ္ေနတယ္ဆုိေတာ႔ သာဓု...
15 Oct 09, 01:24
zaw aung: ေသခ်ာပါတယ္ ခင္ဗ်ား႐ူးေနပါျပီ
15 Oct 09, 01:21
သစၥာတရား: ဗုဒၶရဲ့ တရားစစ္တရားမွန္ကုိရွာမီွးလုိသူမ်ားအတြက္ http://www.yatanar.co.cc/
15 Oct 09, 01:20
zaw aung: ဟား ဟား ဟား ဟာသေတြ
15 Oct 09, 01:14
သစၥာတရား: ေလာကမွာ လူဆုိတာရွိတယ္အဲဒီလူသားဟာ နင္နဲငါဆုိရင္မွားမယ္မထင္ပါဘူး နင္ဟာနင္ျဖစ္တယ္ငါဟာငါျဖစ္ အဲဒါကုိဘဲျခားနားတစ္ခုလုိ႔နင္တုိ့မွတ္ထား ဒီေနဒီေလာက္ေနာက္ေန့ဆက္မည္
15 Oct 09, 01:09
သစၥာတရား: သိပါယ္ဆုိက္ပြါး တရားကုိတေနတစ္လုံး ငါေဟာၾကားမယ္အားလုံးလုိက္နာၾကပါ ဒီဆီေဘာက္ကဘဲေဟာၾကားမွာျဖစ္ ပါတယ္သာဓုေခၚႏုိင္ေအာင္လုိ႔ပါ အတင္းေျပာတာေတြရပ္ျပီးဓမၼေတြဘဲေ
15 Oct 09, 01:08
သစၥာတရား: သိပါယ္ဆုိက္ပြါး တရားကုိတေနတစ္လုံး ငါေဟာၾကားမယ္အားလုံးလုိက္နာၾကပါ ဒီဆီေဘာက္ကဘဲေဟာၾကားမွာျဖစ္ ပါတယ္သာဓုေခၚႏုိင္ေအာင္လုိ႔ပါ အတင္းေျပာတာေတြရပ္ျပီးဓမၼေတြဘဲေ
15 Oct 09, 01:08
သစၥာတရား: သိပါယ္ဆုိက္ပြါး တရားကုိတေနတစ္လုံး ငါေဟာၾကားမယ္အားလုံးလုိက္နာၾကပါ ဒီဆီေဘာက္ကဘဲေဟာၾကားမွာျဖစ္ ပါတယ္သာဓုေခၚႏုိင္ေအာင္လုိ႔ပါ အတင္းေျပာတာေတြရပ္ျပီးဓမၼေတြဘဲေ
15 Oct 09, 00:52
သစၥာတရား: ငါဟာဓမၼေစတီမဟုတ္သလုိမုိးျပာလဲမဟုတ္ မင္းတုိ႔ရဲလုပ္ရက္ကုိမၾကဳိက္လုိ႔ေရးေနတာကြ မင္းတုိ႔နဲဗုဒၶတရားနဲမတန္ဘူး ေရးသင့္တာၾကမေရးဘူး မဟုတ္တာေရွာက္ေရးကုိယ့္အထုပ္ ကုိယ္ေျဖတယ္မင္းတုိ႔ကေကာ့ဘယ္ေလာက္ မွန္ေနလုိ႔လဲမိ
14 Oct 09, 23:45
zaw aung: ခင္ဗ်ားဘာသာသြားငရဲျပည္ကို
14 Oct 09, 23:43
zaw aung: ပုဂၢဳိလ္ထူးမထူးေတာ့မသိဘူး ခင္ဗ်ား႐ူးေနတာေတာ့ေသခ်ာတယ္
14 Oct 09, 22:52
သစၥာတရား: ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ကိုယ္တရား မပ်က္ဘုိ႔လုိပါသည္တပါးသူဆုံးမရင္ မိမိကုိယ္တုိင္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ ေအာင္ၾကိဳးစားပါင့ါရဲ့ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ဘယ္ေသာခါမွျပင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ ေသသည့္တုိင္ေအာင္ယူမည္ မင္းတုိလဲေခၚေဆာင္မည္
14 Oct 09, 22:42
သစၥာတရား: ငါဘယ္လဲဆုိတာကုိအေတာ္သိခ်င္ပုံ ရတယ္မင္းတုိ႔အားလုံးကုိေခ်ခြ်တ္မယ္ ပုဂၢဳိလ္ထူးျဖစ္တယ္ဆုိတာမင္းတုိ့အား လုံးသိေစရမယ္လူ႕ဗာလေတြမ်ားေနလုိ႔ ဒုိ့သာသနာမထြန္းကားျဖစ္ေနတာ ဘာလဲဘယ္သူလဲဆုိတာသိရမွာေပါ
14 Oct 09, 22:32
သစၥာတရား: ရဟန္းတစ္ပါးျပစ္မႈၾကဴးလြန္တယ္ဆုိရင္ အဲဒီရဟန္းကုိဝိနည္းဥပေဒတုိင္းသာ စီရင္ခြင္႔ရွိပါတယ္ပါရာဇက(၄)ပါးလု့ံေနသေရႊလူခြ်တ္ ခြင္႔မရွိပါ
14 Oct 09, 21:40
ေအာင္ျမင့္: လက္မခံပါဘူး။ စိတ္ခ်ပါ။
14 Oct 09, 21:40
ေအာင္ျမင့္: ေတြေရာ ဓမၼေစတီ ေကာသလႅဆုိတဲ့ သာသနာဖ်က္ ကြန္ျမဴနစ္ ဘုန္းၾကီးတုေရာ ဘာမွ မဆုိင္ပါဘူး။ သူတုိ႔ ေျပးလမ္းေကာင္းေအာင္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးစကားေတြ ေျပာျပီး အခြင့္ရွာေနတာပဲ။ ဒီသာသနာဖ်က္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလဲ
14 Oct 09, 21:38
ေအာင္ျမင့္: ဒီသစၥာတရားဆုိတဲ့လူက သူ ဘုန္းၾကီးပါလုိ႔ ေျပာလုိက္၊ ဓမၼေစတီျဖစ္မယ္ ေျပာေတာ့တစ္ခါ ပစၥဳပၸန္ဝါဒီပါ ေျပာလုိက္နဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖံုးေနတာပါ။ သာသနာဖ်က္တဲ့ စစ္အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ဒီ ပစၥဳပၸန္ ေခြးဝါဒီ
14 Oct 09, 21:35
ေအာင္ျမင့္: မိစၦာဒိ႒ိေတြက အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးစကားေတြ ေျပာျပီး ေရာင္ေတာ္ျပန္ လုပ္လာလုိ႔ ဝင္ေျဖရွင္းပါရေစ။ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးသမားတုိင္း ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေနာက္လုိက္ ပစၥဳပၸန္ဝါဒီဆုိတဲ့ မိစၦာဒိ႒ိ မဟုတ္ပါဘူး။
14 Oct 09, 20:55
သစၥာတရား: ဗုဒၶရဲ့ တရားစစ္တရားမွန္ကုိရွာမီွးလုိသူမ်ားအတြက္ http://www.yatanar.co.cc/
14 Oct 09, 20:50
သစၥာတရား: ဗုဒၶရဲ့ တရားစစ္တရားမွန္ကုိရွာမီွးလုိသူမ်ားအတြက္ http://www.yatanar.co.cc/
14 Oct 09, 20:41
သစၥာတရား: မဟနဆုိတဲကုိရင္ၾကီးေတြကုိေလးစား ရေအာင္ဘာအဆင္႔တန္းရွိလုိ့လဲ ဘုရားေခတ္ကရုံးထုိင္တဲရဟန္းဘယ္ႏွစ္ပါး ရွိလဲေျပာစမ္းစစ္အာဏာရွင္ဆန္တဲ အဖဲြ႔စည္းမွန္သမွ်ကုိရႈတ္ခ်တယ္ကြာ လုိက္နာစရာမလုိဘူးကြေခတ္ကုန္ေနပါျပီ
14 Oct 09, 20:32
သစၥာတရား: ရုိင္းတာကမင္းတုိ႔ကြသူမ်ားအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေရးေနၾကတယ္ ေအးေျပာရအုန္းမယ္ျမန္မာျပည္မကလုိ႔ အဝီစီပါသြားသြားၾကိဳက္သေလာက္သြား ၾကဳိက္သေလာက္ေရးထည္႔ကုိမတြက္ဘူး မဟနမကလုိ႔ယမမငိးဘဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ေစာက္ဂရုမစုိက္ဘူးကြ
14 Oct 09, 10:25
ၾဆာညႊန္႔: သစၥာတရားဆိုတဲ့လူ အေတာ္ရိုင္းတာပဲ မဟနကသံဃာေတြကိုေစာ္ကားေနတာ ကံႀကီးထိုက္မယ္ေနာ္
14 Oct 09, 09:39
zaw aung: ေက်းဇူးျပဳျပီးဒီဘေလာက္ကို လူသိမ်ားေအာင္လုပ္ေပးၾကပါဒါမွ အမွန္တရားကိုလူသိမွာပါ
14 Oct 09, 08:38
ရဲေသာ္: သစၥာတရားဆုိတာ ဓမၼေစတီကုိယ္တုိင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူ ေနာ္ကဆံုး လာေရးတဲ့ စာသားေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သူကုိ္ယ္တုိင္ဆုိတာ ဖံုးဖုိ႔ ေမ့သြားပံု ရတယ္။
14 Oct 09, 08:21
ကိုေလး: သစၥာတရားအမည္ခံၿပီး အေတာ္ရိုင္းတာပဲကို ေရႊျမန္မာရယ္။
14 Oct 09, 08:11
69: သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ားကို ေလးစားပါတယ္။ မဟနကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား တရားအမွန္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးပါ။
4 Oct 09, 04:10
သစၥာတရား: လူဆုိတာ အမွန္တရားကုိရွာေဖြတတ္ရတယ္
14 Oct 09, 02:46
သဇင္: အလည္ဖတ္ရႈမွတ္သားသြားပါတယ္။
14 Oct 09, 02:33
သစၥာတရား: တကယ္ဆုိကိုယ္တရားကုိေရးေပါ့ အခုေတာ့ဟုိဘုန္းၾကီးကဒီလုိဒီဘုန္းၾကီးက ဒီလုိနဲေစာက္တင္းေျပာတဲ့စာေတြဘဲ တင္ျပေနတယ္ကုိယ္ဘေလာ့မွာကုိယ့္ အေၾကာင္းကုိတင္တာဘဲေကာင္းပါတယ္ ေအးေပါေလကုိယ္ကဘာမွမဟုတ္ေလ ေတာ့သူမ်ာအေၾကာင္း
14 Oct 09, 02:26
သစၥာတရား: မင္းတု႔ိလဲပါစပ္ကသာေထရဝါဒလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနတယ္ပါရာဇိက(၄)ပါးေတာင္ လုံျခဳံတာမဟုတ္ေတာမင္းတုိ့ကုိထည့္ကုိ တည့္ကုိမတြက္ဘူးကြငါတုိ့ထည့္တြက္တာ စစ္ေခြးေခါင္းေဆာင္သန္းေရႊကြ မင္းတုိ့မုိးေကာင္းတုန္းရြာထားအုန္းေပါ့
14 Oct 09, 02:22
zaw aung: ခင္ဗ်ားအသုံးအႏွုန္းေတြက႐ိုင္းလွခ်ည္လား ေတာ္ျပီ လူလိုေျပာလို႕နားလယ္မဲ့ပုံမေပၚဘူး
14 Oct 09, 02:19
သစၥာတရား: ဘာသာတစ္ခုမကဘူးကြ လုိအပ္လာရင္ေခတ္ကေတာင္းဆုိလာရင္ ဆယ္ခုလဲျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္အခုတစ္ရာလဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္မင္းတုိ႔.မ.ဟ.နကုိရင္ ၾကီးအုပ္စုကြ်တ္တမ္းဝင္ေအာင္ေခ် ခြ်တ္ျပမယ္ၾကည္႔ေန
14 Oct 09, 02:14
သစၥာတရား: မင္းတုိမဟနဦးေဆာင္တဲ့ ေထရဝါဒအေရျခဳံထားတဲ ေစာက္သုံးမက်တဲ့ခပ္ခ်ာခ်ာဘုန္းၾကီး ေတြရွိေနေတာဘာသာသစ္ေပၚတာ မဆန္းပါဘူးကြာမင္းတုိ႔ဘာသာမင္းတုိ႔ ေကာင္း၂ေနၾကပါ
14 Oct 09, 02:10
သစၥာတရား: မွန္တယ္ထင္လုိ႔ေဟာေနတယ္ကြ မင္းတုိ႔ကကန္႔လန္႔၂လုပ္ေနေတာဒုိ႔ကေျပာ ေနရတယ္
13 Oct 09, 21:13
zaw aung: မွန္တယ္ထင္ရင္လုပ္ပါ အေရးၾကီးတာက ေထရဝါဒ အေရမျခဳံပါနဲ႕ ေထရဝါဒ ေခါင္းစဥ္မတပ္ျပီးလူေတြကိုမညာပါနဲ႕
13 Oct 09, 20:13
သစၥာတရား: ္ေအးေျပာရအုန္းမယ္ တန္ု႔ၾကည္ေတာင္လုိခပ္ခ်ာခ်ာရဟန္း ထဲမွာဒုိ႔မပါဘူး
13 Oct 09, 20:11
သစၥာတရား: မင္းတုိ့႔က မွားတယ္လုိ႔ထင္ေပမယ္ ငါတုိ႔ကမွန္တယ္ကြ မင္းတုိ႔ဘာသာမင္းတုိ႔ကြ်တ္တမ္းဝင္ ေအာင္ၾကဳိးစားကြ(၂၀)ရာစုေခတ္လုိ အာဏာပါဝါေတြလာမျပနဲ ဘယ္ေခတ္ေရာက္ေနျပီလဲသိလား မင္းတုိ႔လက္ေညာင္းရုံကလႊဲျပီးဘာမွ ျဖစ္မလာ
13 Oct 09, 08:23
S: ဓမၼေစတီလဲ နာမည္ရင္းနဲ႔ အစုိးရကုိ ဖားလုိက္၊ နာမည္အတုနဲ႔ အစုိးရကုိ လာဆဲလုိက္ မိ်ဳးစံု ဥာဏ္မ်ားေနပါလား။ အလိမ္ေပၚမွာ စုိးလုိ႔ မျပန္ရဲတာေၾကာင့္ နအဖ ဆဲျပျပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွာတာပဲ။
13 Oct 09, 00:40
zaw aung: ေျပာခ်င္တာေတြေလွ်ာက္ေျပာျပီးမွ မရွင္းႏိုင္လို႕ ေလွ်ာက္ရမ္းမေနနဲ႕
13 Oct 09, 00:38
zaw aung: မွားတာကိုမွားတယ္မေျပာလို႕ မွန္တယ္ေျပာရမွာလား မေက်နပ္ရင္ဘာသာအသစ္ ေထာင္လိုက္ လူၾကားေကာင္းေအာင္ေထရဝါဒလို႕ေတာ့တံဆိပ္မကပ္နဲ႕
12 Oct 09, 21:57
သစၥာတရား: မဟနေတြေနာ္ နင္တုိ႔သန္းေရႊကုိေတာမခြ်တ္ၾကဘူး အရင္ေခတ္လုိေအာင္႔ေမေနၾကတယ္ ရွင္ဥကၠဌတုိ႔ေခတ္ကေတာရတာေပါ
12 Oct 09, 21:54
သစၥာတရား: မဟနေတြေနာ္ နင္တုိ႔သန္းေရႊကုိေတာမခြ်တ္ၾကဘူး အရင္ေခတ္လုိေအာင္႔ေမေနၾကတယ္ ရွင္ဥကၠဌတုိ႔ေခတ္ကေတာရတာေပါ
12 Oct 09, 21:54
သစၥာတရား: မဟနေတြေနာ္ နင္တုိ႔သန္းေရႊကုိေတာမခြ်တ္ၾကဘူး အရင္ေခတ္လုိေအာင္႔ေမေနၾကတယ္ ရွင္ဥကၠဌတုိ႔ေခတ္ကေတာရတာေပါ
12 Oct 09, 21:44
သစၥာတရား: မဟနေတြေနာ္ နင္တုိ႔သန္းေရႊကုိေတာမခြ်တ္ၾကဘူး အရင္ေခတ္လုိေအာင္႔ေမေနၾကတယ္ ရွင္ဥကၠဌတုိ႔ေခတ္ကေတာရတာေပါ
12 Oct 09, 21:44
သစၥာတရား: မဟနေတြေနာ္ နင္တုိ႔သန္းေရႊကုိေတာမခြ်တ္ၾကဘူး အရင္ေခတ္လုိေအာင္႔ေမေနၾကတယ္ ရွင္ဥကၠဌတုိ႔ေခတ္ကေတာရတာေပါ
12 Oct 09, 21:43
သစၥာတရား: မဟနေတြေနာ္ နင္တုိ႔သန္းေရႊကုိေတာမခြ်တ္ၾကဘူး အရင္ေခတ္လုိေအာင္႔ေမေနၾကတယ္ ရွင္ဥကၠဌတုိ႔ေခတ္ကေတာရတာေပါ
12 Oct 09, 21:43
သစၥာတရား: မဟနေတြေနာ္ နင္တုိ႔သန္းေရႊကုိေတာမခြ်တ္ၾကဘူး အရင္ေခတ္လုိေအာင္႔ေမေနၾကတယ္ ရွင္ဥကၠဌတုိ႔ေခတ္ကေတာရတာေပါ
12 Oct 09, 21:43
သစၥာတရား: မဟနေတြေနာ္ နင္တုိ႔သန္းေရႊကုိေတာမခြ်တ္ၾကဘူး အရင္ေခတ္လုိေအာင္႔ေမေနၾကတယ္ ရွင္ဥကၠဌတုိ႔ေခတ္ကေတာရတာေပါ
12 Oct 09, 21:42
သစၥာတရား: မဟနေတြေနာ္ နင္တုိ႔သန္းေရႊကုိေတာမခြ်တ္ၾကဘူး အရင္ေခတ္လုိေအာင္႔ေမေနၾကတယ္ ရွင္ဥကၠဌတုိ႔ေခတ္ကေတာရတာေပါ
12 Oct 09, 21:37
သစၥာတရား: မဟန ေတြေနာ္မင္းတုိသန္ေရႊကုိေတာ႔တရား
12 Oct 09, 21:16
သစၥာတရား: သူမ်ားမွန္တာ မွားတာမေျပာ ဘဲ ကုိယ္ကုိတုိင္က်င္႔ရင္ပုိေကာင္းမယ္လုိ႔ထင္တယ္ မဟန ကုိရင္ၾကီးေတြေနာ္ သူမ်ားကုိဘဲတရားျပေနတယ္ နင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္တရားရွိေအာင္အရင္ၾကိဳးစား႔
12 Oct 09, 19:50
သစၥာတရား: ဗုဒၶရဲ့ တရားစစ္တရားမွန္ကုိရွာမီွးလုိသူမ်ားအတြက္ http://www.yatanar.co.cc/ The A,B,C Of Buddhism
12 Oct 09, 16:50
မွဴးႀကီး: ရတနာၾကီးရယ္ သင္းကိုလည္း သနားတယ္။
12 Oct 09, 16:49
မွဴးႀကီး: ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရးတာေကာင္းတယ္ ရီရတယ္။
11 Oct 09, 20:43
သစၥာတရား: aids ကေျပာေနတယ္ ေထာက္လွန္းေရးနဲဘာနဲ ဗုဒၶသာသနာမွာေထာက္လွန္းေရးဆုိ တာမရွိစစ္အုပ္စုရဲေနာက္လုိက္ ကမာၻေအးကကုိရင္ၾကီးေတြဘဲ ေထာက္လွန္းေရးအလုပ္ကုိေငြေပးခုိင္း ေနတာ သင္ တုိ႔သိပါတယ္ ကုိယ္မ်က္ေခ်းကုိယ္ျမင္ေစ
11 Oct 09, 18:15
yatanar: တဏွာရွင္းတမ္း
11 Oct 09, 15:38
S: ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ဟုိဘက္လုိလုိ ဒီဘက္လုိလုိနဲ႔ လာေရးေမႊေနတာ ဘေလာ့ရွင္ေတြ ဖ်က္လုိက္ရင္ ေကာင္းပါမယ္။ ဘင္လာဒင္နာမည္ခံေရးေနတာ ေထာက္လွမ္းေရး ေလေတြ မွတ္တယ္။ ဓမၼေစတီကုိ သူတုိ႔ ကာကြယ္ေပးေနတာပါ။
10 Oct 09, 14:31
nyunt: ဦးညြန္႔ပုတီးစိတ္နည္း လိုခ်င္္ပါတယ္ ဆရာေတာ္ဦးေကာသလဘုရား
10 Oct 09, 09:30
ဗုိလ္ခ်ဳပ္: ေခြးသားေတြစားက်က္မလုနဲ စစ္ထဲထည္႔ပစ္မယ္ ေကာင္းေကာင္းေကြ်းထားေကာင္းေကာင္းေန မူစလင္လက္ထဲဖမ္းျပီးအကုန္လုံး အပ္ျပစ္မယ္
10 Oct 09, 09:20
ဓမၼေစတီ: သူေတာင္းစားမ်ားဝင္ရန္ အုိးအ၀ါေရာင္ေက်ာင္းတုန္းကရန္စ ခုထိမေျပေသးဘဲကုိအျငဴိးၾကီးသကုိး
10 Oct 09, 09:30
ဗုိလ္ခ်ဳပ္: ေခြးသားေတြစားက်က္မလုနဲ စစ္ထဲထည္႔ပစ္မယ္ ေကာင္းေကာင္းေကြ်းထားေကာင္းေကာင္းေန မူစလင္လက္ထဲဖမ္းျပီးအကုန္လုံး အပ္ျပစ္မယ္
10 Oct 09, 09:20
ဓမၼေစတီ: သူေတာင္းစားမ်ားဝင္ရန္ အုိးအ၀ါေရာင္ေက်ာင္းတုန္းကရန္စ ခုထိမေျပေသးဘဲကုိအျငဴိးၾကီးသကုိး
10 Oct 09, 09:17
ဘင္လာဒင္: ဘာလဲမင္းက လူေတြကုိလိမ္စားလုိ႔မရမွာစုိးလုိ႔လား မပူပါနဲကြာ မင္းတုိ႔ငါတုိ႔အၾကမ္းဖက္သမား ေတြကုိေထာက္ပံေနတဲခပ္တုံးတုံး လူေတြလဲအမ်ားၾကီးပါကြ
10 Oct 09, 09:11
ဘင္လာဒင္: ကုိရင္ၾကီးဝိဘဇၹေရ ငါကေတာ႔ငါနဲအယူမတူတဲလူေတြကုိ ေခါင္း ျဖတ္တယ္ကြာ မင္းတုိ႔က ေထာင္ထဲပုိ႔ရုံဆုိေတာ႔တယ္ႏုသကုိး ဘာလုိ႔အခ်ိန္ကုန္ခံျပီးေရးေနရလဲ ေကာသလႅတုိ႔ဥာဏတုိကုိ ေခါင္းျဖတ္လုိက္ပါလား
10 Oct 09, 09:10
ဘင္လာဒင္: ေမာင္ဝိဘဇၹေရ ငါနဲအယူမတူရင္လူေတြကုိေခါင္း ကုိရင္ၾကီးဝိဘဇၹေရ ငါကေတာ႔ငါနဲအယူမတူတဲလူေတြကုိ ေခါင္း ျဖတ္တယ္ကြာ မင္းတုိ႔က
10 Oct 09, 08:54
ဘင္လာဒင္: ေမာင္၀ိဘဇၹေရငါေတာမေၾကနပ္ရင္ေ
10 Oct 09, 08:51
ဘင္လာဒင္: ္ငါလုိ႔မူစလင္ဘာသာဘဲအၾကမ္းဖက္မွူ႔ ရွိတယ္မွတ္တာမင္းတုိ႔ဗုဒၵဘာသာမွာ လဲကမာၻေအးက(မဟန)ကုိရင္ၾကီးေတြ လုိအၾကမ္းဖက္သမားေတြလဲရွိသကုိး ဘာပဲျဖစ္၂ wellcomeေနာ္
10 Oct 09, 08:30
ကုိရင္ၾကီးမဟန(ေခတၱ ကမၻာေအ: ကုိရင္ၾကီးဝိဘဇၹေရမင္းဒီစာေတြ ေရးျပီးလူေတြကုိလိမ္စားေနတာ ဘယ္ေလာက္စုမိျပီလဲ ေအးမင္းကုိလဲသတိေပးရအုန္းမယ္ မင္းရဟန္းတကာမသမီးဥမၼာ
10 Oct 09, 08:26
S: အလိမ္ေတြ ေဟာတာ ျပန္မျငင္းႏုိင္ေတာ့ လာဆဲတဲ့အထိ မုိက္ရုိင္းေနပါလား ဓမၼေစတီ။
10 Oct 09, 08:19
ေပါင္ခ်ိန္: နာမည္က ဝိဘဇၹ ေစာက္တင္းဘဲထုိင္တုတ္ေနတယ္ ေခြးတေတာင္းစားေတြ
10 Oct 09, 08:15
သန္းေရႊ: ဒါလား သာသနာျပဳတယ္ဆုိတာ ငါ႔အျမင္ကေတာ႔သာသနာျပဳတယ္လုိ႔ကုိမထင္ဘူး.အကုန္ေသကုန္မယ္ . ကမၻာေအးက ကုိရင္ၾကီးေတြကုိစစ္တုိက္ခုိင္းပစ္မယ္
10 Oct 09, 00:15
S: ပိဋကတ္သံုးပံု အာဂံုေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ လိမ္ညာတဲ့သူက ဘာမွန္မွာလဲ။ တကယ္ ပိဋကတ္သံုးပံု အာဂံုေဆာင္ႏုိင္ရင္ ဘာလုိ႔ သက္ေသမျပႏုိင္ရတာလဲ။
10 Oct 09, 00:13
S: ဝိပႆနာ တရားေတာ္ကုိ ကဲ့ရဲ႕တာ သတိပ႒ာန္ တရားကုိ သေရာ္တာ သူယုတ္မာအမႈပဲ။ ဒီလုိ ေဟာေျပာတဲ့ ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅက ဘယ္လုိ မွန္ႏုိင္မွာလဲ
9 Oct 09, 18:52
ukavi: ငါ့ရွင္တို႔ ဦးေကာကမွန္တယ္ေနာ္ သူဆရာကနာမည္ရွိခဲ့လို႔ ေျပာၾကတာ ေစတနာနဲ႔ေျပာတာ
9 Oct 09, 14:36
hla: သာသနာအမွန္ အျမန္ေပၚေပါက္ပါေစ အမွားေတြ မဖံုးပါေစနဲ႔
5 Oct 09, 21:52
ဒီ: စီေဘာက္လည္း အေတာ္စံုတာပဲ ဖတ္လို႔ေကာင္းတယ္...
4 Oct 09, 13:44
S: ဦးေကာသလႅ လိမ္ေဟာေနတာ မွန္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာတာမ်ားလား ဦးကဝိ ဆိသူရယ္။
4 Oct 09, 06:52
×××: ဦးက၀ိ ဒီေနရာမွာၾကည္ပါ http://dhammaanalysis.multiply.com/calendar/item/10008/10008
3 Oct 09, 13:16
ukavi: ဦးေကာသလႅတရားမ်ားမွန္ပါသည္
1 Oct 09, 16:41
manaw: ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္ေတာ့မွသိရေတာ့ အရင္ကနားေထာင္ေနတာ ဘယ္သိလိမ့္မလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာေတာ္ဦးေကာဘုရား
0 Sep 09, 17:46
--------------: ေပၚေနပါလ်က္ မျမင္လုိ႔ လုပ္မိတာပါ ေျပာလုိ႔ မရသလုိ တမင္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေနရင္ အျပစ္ရွိပါတယ္။ မျမင္လုိ႔ တက္နင္းမိရင္ အျပစ္မရွိေပမယ့္ ျမင္ရက္သားနဲ႔ တက္နင္းရင္ တမင္ ထိခုိက္ေစလုိတဲ့ ေစတနာ ပါမွန္း သိသာေနလုိ႔ပါ။
30 Sep 09, 17:43
--------------: ဘုရားရဟႏၱာေတြကုိ မေစာ္ကားခဲ့ဘူးလုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ရံု ရွိပါတယ္။ ဒီတရားတုေတြကုိ မဆင္ျခင္ဘဲ မွားယြင္းယံုၾကည္ျပီး ဆက္ျဖန္႔ေပးေနသူေတြ၊ ဘုရားတရားကုိ ျပင္ႏုိင္ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္ ဆက္အားေပးေနသူေတြကေတာ့ အလင္းေရာင္
30 Sep 09, 17:40
--------------: ပန္ရွိခုိးျခင္း၊ သံဃာမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္း စသည္မ်ားနဲ႔ ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက တကယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့မိတာ ရွိမွ ကုိယ့္ကုသုိလ္ေရးေတြ မပိတ္ဆုိ႔ရေလေအာင္ ျပန္ေတာင္းပန္ဖုိ႔ လုိတာပါ။ မေျပာခဲ့ရင္ေတာ့ ငါ ဝစီကံနဲ႔
30 Sep 09, 17:38
--------------: ဘာျဖစ္တယ္ စသျဖင့္ သေရာ္မိရင္ ၇ဟႏၱာကုိ ေစာ္ကားမႈနဲ႔ မိမိ ရစရာရွိတဲ့ မဂ္ဖိုလ္ေတြ မရ မျဖစ္ရေလေအာင္ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ေရွ႕႔မွာ ရွိခုိးကန္ေတာ့ုျခင္း၊ အရွင္သာရိပုတၱရာ အမွဴးရွိေသာ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားအား ေတာင္း
30 Sep 09, 17:34
--------------: အမွန္တရား ျမတ္ႏုိးစိတ္ကုိ မဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ မဂ္ဖုိလ္တရားေတြ ရစရာရွိတာ ရခဲ့တာပါ။ အခုလဲ ဘေလာ့ရွင္ လူငယ္မ်ားဟာ ဒီတရားေတြကုိ နားေယာင္ျပီး ရဟႏၱာလဲ ဒုစရုိက္ ရွိတာပဲ၊ ေလာဘေဒါသ ရွိတာပဲ၊ ခႏၵာပါးပါးဟာ
30 Sep 09, 17:31
--------------: မေတၤ႔ခင္ နိဂ႑ တကၠဒြန္းေတြကုိ ဆရာတင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားမွန္ကုိ သိခ်ိန္မွာ ေသာတာပန္ျဖစ္၊ ေနာက္ ရဟႏၱာၾကီးပါ ျဖစ္သြားပါတယ္။ မသိလုိ႔ အလုပ္ေကၽြးမွားခဲ့တာက ရုိးရုိးသားသား မွားတာျဖစ္ျပီး စစ္သူၾကီးရဲ႕
30 Sep 09, 17:29
--------------: မိမိအမႈကုိ မိမိ တာဝန္ယူျပီး နစ္နာသူမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ လုိက္လံ ကယ္တင္လုိေၾကာင္း၊ မသိသူမ်ားလဲ သိေစလုိေၾကာင္း ေစတနာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ကုသုိလ္ထုထည္သာ ျမင့္မားမုိ႔ေမာက္ေနပါတယ္။ သီဟ စစ္သူၾကီးလဲ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔
30 Sep 09, 17:26
--------------: ရွားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ ေစာ္ကားလုိတဲ့ ေစတနာ မပါ၊ တရားကုိ ဖ်က္ဆီးလုိတဲ့ ေစတနာမပါျခင္း၊ အေၾကာင္းသိသြားခ်ိန္မွာလဲ အဆိပ္ေျဖေဆးနဲ႔ တူတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကုိ ခ်က္ခ်င္း ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမ်ားက
30 Sep 09, 17:24
--------------: ျမတ္တဲ့ ကုသုိလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မူလ ျဖန္႔ေပးစဥ္က ဒါ ဘုရားမေဟာတဲ့ တရားလိမ္ေတြဆုိတာ မသိျခင္း၊ ျဖန္႔ေနစဥ္မွာလဲ နာရသူေတြ ပ်က္စီးၾကပါေစ၊ ဒုကၡေရာက္ၾကပါေစ၊ ဘုရားတရားေတာ္လဲ ပ်က္ပါေစ -ဆုိတဲ့ ေစတနာ မပါျခင္းမ်ား ထင္
30 Sep 09, 17:22
--------------: ေျပာမိသူ မုသားမသင့္ပါ။ ဘေလာ့ရွင္ လူငယ္မ်ား ဓမၼေစတီ တရားတုေတြကုိ ျဖန္႔ေပးမိတာက ေဆးအစစ္မွတ္ျပီး အဆိပ္ကုိ ျဖန္႔မိတာနဲ႔ သ႑ာန္တူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိျပီးတာနဲ႔ အဆိပ္ေျဖေဆးေတြ ခ်က္ခ်င္း ျဖန္႔တာဟာ ၾကီးမားမြန္
30 Sep 09, 17:20
--------------: တက္နင္းတာ ၾကြက္ေသသြားရင္ ပါဏာတိ မေျမာက္ပါ။ ေသေစလုိတဲ့ ေစတနာ မပါလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ဘ ဆံုးျပီလုိ႔ သူ႔အိမ္ကုိ ေျပာလုိက္လုိ႔ လိမ္ညာ ေစခုိင္းတာကုိ တကယ္မွတ္ျပီး ေမာင္ဘ ဆံုးျပီ လုိ႔ သြားေျပာမိရင္ မသိလုိ႔
30 Sep 09, 17:15
--------------: ကုိယ္တုိင္ တရားေတာ္နဲ႔ ခ်ိန္ထုိး သံုးသပ္မိတာကုိ အရင္ ေျပာပါရေစ။ တရားေတာ္မွာ မေကာင္းမႈ တစ္ခု က်ဴးလြန္ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ ေစတနာက ေရွ႔ေဆာင္ပါတယ္။ ေစတနာသည္သာ ကံ-လုိ႔ ဒါေၾကာင့္ ေျပာတာပါ။ ၾကြက္ငယ္ကုိ မျမင္မိလုိ႔
30 Sep 09, 17:13
--------------: ေအာက္နားမွာ ဘေလာ့ရွင္မ်ား ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းဟာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းတဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ေျဖေပးေစလုိပါတယ္။
30 Sep 09, 16:59
--------------: ေဒါသ ရွိတယ္၊ မေနာဒုစရုိက္ ရွိတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲတာ လိမ္ညာတာပါ။ သူခုိးတစ္ေယာက္ဟာ လူတုိင္း သူခုိးေတြပါလုိ႔ စြပ္စြဲသလုိ ျဖစ္ေနျပီ။
30 Sep 09, 16:58
--------------: ရဟႏၱာဆုိတာ မေနာဒုစရုိက္ ဘာမွ မရွိပါဘူး။ ဓမၼေစတီ လီဆည္ စြပ္စြဲတာ အလြန္ မွားယြင္းပါတယ္။ အရွင္မဟာပႆပလဲ ၇ဟႏၱာမုိ႔ ေဒါသ ဘာမွ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဓမၼေစတီဟာ သူနဲ႔ ရဟႏၱာေတြကုိ တန္းညွိခ်င္ေဇာနဲ႔ ရဟႏၱာေတြလဲ ေလာဘ
29 Sep 09, 13:18
ၿငိမ္း: လာဖတ္သြားပါတယ္ သာဓု သာဓု သာဓု။
28 Sep 09, 08:24
ေက်ာ္ကုိ: သတိေတာ့ ထားပါ။ ဘေလာ့ လာဖ်က္သြားဦးမယ္။ ဒါေတြ တင္ေပးေနတဲ့ ဘေလာ့တစ္ခု ဝင္မရေတာ့ဘူး
27 Sep 09, 19:27
zaw: တေယာက္ကတည္ျမဲဆိုေတာ့လဲက်န္တဲ့လူကမတည္ျမဲေပါ့ သူ႕တရားပြဲေတြမွာ ေထရဝါဒတရားပြဲလို႕ နာမည္ေပးထဲက က်န္တဲ့တရားပြဲေတြကပဲေထရဝါဒမဟုတ္သလိုလို ဘာ လိုလို
27 Sep 09, 19:27
zaw: သန္႕ရွင္းဆိုမွေတာ့က်န္တဲ့တဖက္ကိုအလိုလိုမသန္႕ရွင္းလို႕ေျပာျပီးသားျဖစ္တာေပါ့ကြ တေယာက္ကတည္ျမဲဆိုေတာ့လဲက်န္တဲ့လူကမတည္ျမဲေပါ့ သူ႕တရားပြဲေတြမွာ ေထရဝါဒတရားပြဲလို႕ နာမည္ေပးထဲက က်န္တဲ့တရားပြဲေတြကပဲေထရဝါဒမဟုတ္သ
27 Sep 09, 19:27
zaw: ဟိုတုန္းကေက်ာင္းမွာ သမိုင္းသင္ေတာ့ ဆရာ့ကိုေမးဖူးတယ္ ဖဆပလကြဲတုန္းက ဘာလို႕တဖက္ကသန္႕ရွင္း တဖက္ကတည္ျမဲ လို႕ေပး တာတုန္းလို႕ဆိုေတာ့ ဆရာကရီျပီးေတာ့ မင္းကလဲကြာ ရွင္းေနတာကို တဖက္က သန္႕ရွင္းဆိုမွေတာ့က်န္တဲ့တဖက္
27 Sep 09, 19:09
zaw: ဘုရားတရားေတာ္ေတြကို မေျပာက္ပ်က္ေအာင္ထိန္းသိမ္းတာကိုမွ ေထရဝါဒေခၚတယ္ထင္ပါတယ္ လူသာမန္ေတြလုပ္တဲ့ေဗဒင္ နတ္ေတြကိုပုတ္ခတ္တာကိုေထရဝါဒလို႕မေခၚပါးဘူး
27 Sep 09, 19:04
zaw: သာသနာအတြက္ရင္ေလးစရာ ပါပဲ
27 Sep 09, 19:02
zaw: ဒီဘေလာက္လိုအမွန္တရားကိုိုရဲရဲဝံ႕ဝံ႕ေဖာထုတ္သူေတြရွိေပမဲ့အမ်ားစုကေတာ့မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တုန္းပါ
27 Sep 09, 02:50
ေက်ာ္ကုိ: ေပးၾကလုိ႔ပဲ။ ဘုရားရွင္ကုိ ကာကြယ္ေပးေနၾကတာ အားရစရာၾကီး။
27 Sep 09, 02:48
ေက်ာ္ကုိ: သာဓုေခၚတယ္ဗ်ာ။ ဒီလုိ ထုတ္ေဖာ္ေပးသူေတြ ရွိတာ သာသနာၾကီး အလြန္ကံေကာင္းပါတယ္။ ဓမၼေစတီ တရားကုိဖ်က္တာ သူ႔အသုိင္းအဝုိင္းၾကားမွာ ေတာ္ေတာ္ ေအာင္ျမင္ေနျပီ။ ဒီအရွင္ေတြ သာသနာေစာင့္ ဒကာေလးေတြ အျမန္ထုတ္ေဖာ္ ျဖန္႔ေဝ
26 Sep 09, 18:57
Wayla: >>> ko ko ဆရာေတာ္ေတြကေစာင့္ေနတယ္ တရား၀င္ရွင္းေတာ့ေလ လုပ္လည္းလုပ္ရက္တယ္ ဘုရားေကြ်းတဲဆြမ္းကို ဘုဥ္းၿပီးေတာ့။
26 Sep 09, 18:54
Wayla: >>> ko ko ခုမွ ဟိုေျပာဒီေျပာ လုပ္မေနနဲ႔ေလ သာသနာကို ဖ်က္လို႔ဖ်က္ဆီးလုပ္ခဲ့ၿပီေတာ့ ပဲေကာင္းထြက္မလား ေအာက္ေမ့တာ တူတူပါပဲလား
26 Sep 09, 08:34
Nanda: အေကာက္ဥာဏ္သံုးတာ သိသာေနတယ္။
26 Sep 09, 08:33
Nanda: ဦးေကာသလႅ မေကာင္းတဲ့ဥာဏ္ေတာ့ သံုးေနျပီ။ ျမတ္စြာဘုရား အလုိေတာ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ အဓမၼဒါဒေတြ ေဟာေနတာကုိ ေျပာလာေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ဆူပူေအာင္ လုပ္တယ္လုိ႔ မဆီမဆုိင္ လာစြပ္စြဲသြားပါလား။ အေရးမယူႏုိင္ေအာင္ ဒီလုိ
25 Sep 09, 22:48
pwkyaw > koko: ၁၊၂၊၈၄ မွာ ေၾကညာခ်က္ထြက္တယ္ဆုိတာကုိ လိမ္တာမဟုတ္ရင္ တိက်စြာေဖာ္ျပပါ
25 Sep 09, 22:48
pwkyaw > koko: ေဟာဒါဟာ ၂၀၊၂၊၈၃ က ေၾကညာခ်က္ပါhttp://yellow1color.blogspot.com/2009/09/blog-post_14.html
25 Sep 09, 22:42
pwkyaw > koko: ေၾကးမုံသတင္းစာကုိ ကုိင္ေျပာရင္ အဲဒါကုိေခ်ပတဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ထြက္လာပါမယ္
25 Sep 09, 22:40
pwkyaw > koko: ေၾကးမုံပါစာသားအတုိင္း အတိအက်ျပဆုိဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ပါတယ္
25 Sep 09, 14:29
Nanda: ပိဋကတ္သံုးပံု အာဂံုမေဆာင္ႏုိင္တာ ရွက္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ မေဆာင္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ ေဆာင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သူ လိမ္ရင္ေတာ့ ရွက္ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။
25 Sep 09, 14:28
Nanda: ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅက အသက္ ၄၀ နဲ႔ ပိဋကတ္သံုးပံု အာဂံုေဆာင္ႏုိင္တဲ့ မာနေက်ာ့ကြင္းက မလြတ္ေသးဘူး--လုိ႔ ေဟာတာ အခန္း ၁၃- မွာ ဖတ္လုိက္ရတယ္။ ဘယ္တုန္းက ပိဋကတ္သံုးပံု အာဂံုေဆာင္သြားတာလဲ။ သိေတာင္ မသိလုိက္ပါလား။
25 Sep 09, 14:20
HlaWin: သူကႏိုးေထရဝါဒ။ သာသနာကိုေစာင့္ေရွာက္ၾက
25 Sep 09, 14:19
HlaWin: ခုမွ ေၾကးမႈံ႐ံုလား သံဃာကိုပဲ႐ံုတယ္
25 Sep 09, 14:18
HlaWin: ဒါသံဃာခြဲေနတာမဟုတ္ဖူး တရားဖူးေနတာ
25 Sep 09, 14:17
HlaWin: အလကား ဉာဏနဲ႔ဥကၠ႒ တပည့္ေတြ ေငြနဲ႔ေပါက္လိုပဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ သာသနာကိုေငြနဲ႔ ေပါက္လို႔မရဘူး။
23 Sep 09, 21:42
koko: ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၀-၂-၈၄ထုတ္ေၾကးမံႈသတင္းစာပါဝိနည္းဓမၼကံအဓိက႐ုန္းမႉ႕ခင္းမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ၆ပါအရ ၁-၂-၈၄ ေန႕စြဲပါ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၁/၈၄ႏွင့္ဦးျမင့္သိန္းကိုအဓမၼဝါဒမွရုပ္သိမ္းျပီးျဖစ္ပါသည္
23 Sep 09, 21:41
koko: ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၀-၂-၈၄ထုတ္ေၾကးမံႈသတင္းစာပါဝိနဓမၼကံအဓိက႐ုန္းမႉ႕ခင္းမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ၆ပါအရ ၁-၂-၈၄ ေန႕စြဲပါ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၁/၈၄ႏွင့္ဦးျမင့္သိန္းကိုအဓမၼဝါဒမွရုပ္သိမ္းျပီးျဖစ္ပါသည္
23 Sep 09, 21:39
koko: ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၀-၂-၁၉ထုတ္ေၾကးမံႈသတင္းစာပါဝိနဓမၼကံအဓိက႐ုန္းမႉ႕ခင္းမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ၆ပါအရ ၁-၂-၈၄ ေန႕စြဲပါ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၁/၈၄ႏွင့္ဦးျမင့္သိန္းကိုအဓမၼဝါဒမွရုပ္သိမ္းျပီးျဖစ္ပါသည္
23 Sep 09, 21:21
koko: ႏိုင္ငံေရးဆူပူေအာင္လုပ္ေနတာ
23 Sep 09, 21:16
koko: သာသနာကိုကြဲေအာင္လုပ္ရင္အပယ္
23 Sep 09, 20:58
koko: ရွင္ဥကၠ႒ နဲ႕ဦး ဥကၠံသဗုဒၶိ ဘာမွမဆိုင္
23 Sep 09, 20:58
koko: ရွင္ဥကၠ႒ နဲ႕ဦး ရွင္ဥကၠ႒ ဘာမွမဆိုင္
23 Sep 09, 20:56
koko: အပယ္က်မယ္ ေနာ္ သူမ်ားမေက ရွင္ဥကၠ႒
23 Sep 09, 20:54
koko: အပယ္က်မယ္ ေနာ္ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းေတြ
17 Sep 09, 09:51
လေရာင္: အမွန္တရား ျမန္ျမန္ေပၚေပါက္ပါေစဗ်ာ၊ သာသနာကို ေစာက္ေရွာက္ၾကတာ ၀မ္းသာပါတယ္။
17 Sep 09, 07:24
zawaung: ေဝဖန္တဲ့သူူကစာေပအကိုးအကားနဲ႕ေဝဖန္ရင္ တဖက္သူကလဲစာေပအကိုးအကားနဲ႕ျပန္ေခ်ပႏိုင္ရင္ေတာ့အေကာင္းဆုံးပါ
12 Sep 09, 12:31
Nyein Chan: ရပ္ကြက္ထဲ ေျပာလိုက္ရတာ ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္နဲ႔ ခုေတာ့ ဘယ္လုိ လုပ္ရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး ဆုိတာ ဖတ္ျပီး ရယ္သြားတယ္။ ေရးလဲ ေရးတတ္ပါေပတယ္။ haha
10 Sep 09, 18:44
ခင္ေ၀: လာေရာက္ဖတ္သြားပါတယ္ရွင္။
9 Sep 09, 09:50
ေအာင္: သာဓုဗ်ာ။ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကတာ ေလးစားမိပါတယ္။
8 Sep 09, 21:24
wayla: မူလ ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္ကို ခုမွသိတယ္ ဒီပဲယင္း ေက်ာက္စာတုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးကိုး။
8 Sep 09, 11:27
lknt: သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတာ သာဓုေခၚပါတယ္...
6 Sep 09, 20:51
ေအး၂: အကိုတို႔အမတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
6 Sep 09, 20:50
ေအး၂: ခုမွေသခ်ာဖတ္မိပါတယ္ ထင္ေတာင္မထင္ဘူး က်ေနာ္တို႔ဒီအမွားေတြ ဘယ္လိုသိၾကမွာလည္ အေျပာေကာင္းေတာ့ ၾကိုက္ခဲ့တာေပါ့
5 Sep 09, 15:47
Powa: ဆက္ေလ့လာမယ္။ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ အမွန္တရားေတြေပၚပါေစ။
5 Sep 09, 01:59
zmyohtun: hello
4 Sep 09, 22:23
KN: လာဖတ္သြားပါတယ္.
4 Sep 09, 21:50
ဥပသကာ: သာသနာေတာ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ ဖို႕ လူတိုင္းမွာ တာ ၀န္ အျပည့္ရွိတယ္
4 Sep 09, 21:50
ဥပသကာ: သာသနာေတာ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ ဖို႕ လူတိုင္းမွာ တာ ၀န္ အျပည့္ရွိတယ္
4 Sep 09, 14:11
ukowin: အြန္လိုင္းမွာ အေတာ္ေလးေတာ့ ျပန္႔ေနၿပီပဲ။ သာသနာကိုေစာက့္ေရွၾက္ႏိုင္ၾကပါေစ။
4 Sep 09, 12:52
နန္းထိုက္လိႈင္: ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ္ကို ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ဖို႕ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနပါသည္။
4 Sep 09, 12:21
နန္းထိုက္လိႈင္: လာေရာက္ဖတ္ရႈသြားပါသည္။

Friday, October 16, 2009

တရားေခြတုိင္းမွာ ပါတတ္သည့္ မတရားမ်ား အခန္း (၁၆)

အခန္း (၁၆)

တရားေခြတုိင္းမွာ ပါတတ္သည့္ မတရားမ်ား


သတိပ႒ာန္ေလးပါးရွိရာမွာ ျမန္မာႏုိုိင္ငံရွိ ရိပ္သာေတြသည္ ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ကုိုိ စၿပီးျပတယ္။ အဲဒဲဒါ ေဟာစဥ္လ္လား- က်င့့္္စဥ္လား။ မကြဲြဲပဲပါ။ မခြဲြဲပဲပါ။ ကာယာႏုပႆနာဆုိုိတာ တတိယအဆင့့္္မိုို႔ု႔ အနာဂါမ္က်မွ လုပ္မယ္။ သတိပိပ႒ာန္ ေလးပါးကို ကာယ၊ ေဝဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼလုိ႔ အစဥ္အတိုင္းပဲ သင္ပါတယ္။
No No။ တရားမရပါဘူး။ လံုံုးဝ မွားပါတယ္။
Wednesday, October 14, 2009

သာသနာေတာျ္မတႀ္ကီး အရွည္တည္တ့ံ့ံခံခုိုိင္ျမဲေအာင္

သာသနာေတာျ္မတႀ္ကီး အရွည္တည္တ့ံ့ံခံခုိုိင္ျမဲေအာင္၊
တုိုိးတက္ထြန္းကား ျပန္႔္႔ပြါးေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၾကရာတြင္
ရဟန္းသာမေဏသံဃာေတာ္မ်ားအားလုံုံး
အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖုိုိးလ်က္ ညီၫြတ္ပါမွ ေအာင္ျမင္မည္။


ရန္ကုန္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဆ႒အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၇)ပါးစုံညီ ဆ႒အစည္းအေဝး၌ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေမာင္၏ သာသနာေရးဆုိင္ရာ ေလွ်ာက္ထားလႊာ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

႐ုိေသေလးျမတ္စြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ -

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္ႀကီးမ်ားဘုရား ယေန႔ က်င္းပအပ္ေသာ ဆ႒အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယအဖြဲ႔ (၄၇)ပါးစုံညီ ဆ႒အစည္းအေဝးသုိ႔ ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္ႀကီးမ်ား စုံစုံညီညီ ၾကြေရာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူၾကသျဖင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါသည္ဘုရား။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြါးေရးကုိသာ တစုိက္မတ္မတ္ အာ႐ုံစုိက္ေတာ္မူလ်က္ သက္ေတာ္ရြယ္ေတာ္အေလ်ာက္ က်န္းမာေရး အေနအထား ကုိယ္စိတ္ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္မႈမ်ားကုိ ေနာက္ထားလ်က္ ေပးအပ္ထားေသာ သာသနာ့တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး စုံညီစည္းေဝး ေဆြးေႏြးႏွီေႏွာ သေဘာညီမွ် ဆုံးျဖတ္ခ်ေရး အေလးဂ႐ု အားျပဳသန္စြာ ၾကြေရာက္လာၾကသျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးအေပၚ ထားရွိေသာ သဒၶါအစ ဝီရိယတစ္ျဖာ ပညာဉာဏ္ထ ဆႏၵထူးျမတ္ စိတ္ဓာတ္အားႏွင့္ သတိဆင္မႈတုိ႔ကုိ ဖူးျမင္ ကိုယ္ေတြ႕ ေစ့ေစ့သိရွိရပါသျဖင့္ ၾကည္ၫုိသဒၶါ မဂၤလာကုသုိလ္တရားမ်ား ရရွိ၍ အတုိင္းမသိ စိတ္ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ႕ရပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

၁၉၈ဝ-ျပည့္ႏွစ္ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး သန္႔ရွင္းတည္တံ့ ျပန္႔ပြါးေရး အတြက္ တာဝန္မ်ား အသီးအသီး ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူၾကရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႔ႀကီးသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနရသည္ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တုိ႔သည္ ဝိနိစၧယေရးရာ သာသနာ့ေရးရာ ပညာေရးရာတုိ႔ကုိ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ လက္စြဲက်မ္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ကာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္ ဘုရား။ ငါးသိန္းေက်ာ္မွ်ေသာ သံဃာထုႀကီးကုိလည္း ဘုရားဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒ၊ အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ၊ လူမႈဥပေဒ စသည္မ်ားႏွင့္ အညီအၫြတ္ ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါသည္ ဘုရား။ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ဝိနိစၥယေရးရာ အပုိင္းတြင္ တရားေရးမ႑ိဳင္ႀကီးအျဖစ္၊ သာသနာေရးရာအပုိင္းတြင္ သာသနာ့မ႑ိဳင္ႀကီး အျဖစ္၊ ပညာေရးရာအပုိင္းတြင္ ပရိယတၱိမ႑ိဳင္ႀကီးအျဖစ္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္လ်က္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။

ႀကီးေသာအမႈေသးငယ္ေအာင္၊ ေသးငယ္ေသာအမႈပေပ်ာက္ေအာင္၊ အကုသိုလ္ တရားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ပေပ်ာက္ၿပီး ကုသိုလ္တရားမ်ား တုိးပြါးလာေအာင္၊ အဂတိတရားမ်ား ကင္းစင္စြာ ႀကိဳးစားေျဖရွင္း ေအာင္ျမင္ေစသျဖင့္ျခင္း၊ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ား၏သေဘာထားႏွင့္ဆႏၵကုိ အနည္းစုက လုိက္နာျခင္း၊ အနည္းစု၏ သေဘာထားႏွင့္ဆႏၵကုိ အမ်ားစုက ေလးစားျခင္း စသည္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

ထုိနည္းအတူပင္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးရွိ ေထရဝါဒသံဃာ့ဂုိဏ္း အသီးသီးမွ ရဟန္းသံဃာဟူသမွ်သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့အဖဲြ႕ အစည္းအတြင္း၌ အလုိအေလ်ာက္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ရဟန္းသာမေဏတုိင္း သည္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈတုိ ခံယူၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ သာသနာေတာ္ၿမတ္ႀကီး အရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္၊ တုိးတက္ထြန္းကား ျပန္႔ပြါးေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၾကရာတြင္လည္း ရဟန္းသာမေဏ
သံဃာေတာ္မ်ား အားလုံးသည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖိုးထားလ်က္ စိတ္ဓာတ္ျပည့္စြာ ညီၫြတ္ပါမွ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

အဂၤုတၱရနိကာယ္ နိပၸိယသုတ္တြင္- ရဟန္းသံဃာအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္အပ္၊ ေလးစားအပ္၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္သူျဖစ္ေစေသာ က်င့္စဥ္တရားမ်ားကုိ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ေဟာမိန္႔ထားသည္ကုိ သိရွိရပါသည္ဘုရား - ဤတရားမ်ားမွာ .. အဓိက႐ုဏ္းကို မျပဳတတ္ျခင္း။ သိကၡာသုံးပါးကုိလုိလားျခင္း။ ေလာဘအလုိ ရမၼက္နည္းပါးျခင္း။ အမ်က္မထြက္တတ္ျခင္း။ သူတစ္ပါးဂုဏ္ကုိမေခ်ဖ်က္တတ္ျခင္း။ မစဥ္းလဲ မေကာက္က်စ္ျခင္း။ မိမိ၌မရွိေသာဂုဏ္ကုိ အရွိလုပ္ကာ လြဲမွားစြာ မေျပာဆုိတတ္ျခင္း။ မိမိအျပစ္ကုိဖုံးကြယ္လွည့္ပတ္လုိသည့္မာယာ မရွိျခင္း။ ေလာကုတၱရာတရားတုိ႔ကုိ ႐ႈမွတ္ဆင္ျခင္သိျမင္မႈရွိျခင္း။ ကမၼ႒ာန္းျဖင့္ တပါးတည္းကိန္းေအာင္းျခင္း။ သီတင္းသုံးေဖၚတုိ႔ကုိ အာမိသ၊ ဓမၼ ႏွစ္ဌာနျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္တတ္ျခင္း။ ဤသုိ႔သေဘာရွိေသာ ရဟန္းသာမေဏတုိ႔ကုိ အခ်င္းခ်င္း သီတင္းသုံးေဖၚတုိ႔က အ႐ုိအေသေပး အေလးဂ႐ုျပဳလ်က္ ဆက္ဆံၾကၿပီး သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ႀကီးသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအတြင္း႐ွိ ရဟန္းသာမေဏမ်ားႏွင့္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တုိ႔အား ညီၫြတ္ေစေရး၊ နိပၸိယသုတ္ေတာ္လာ ခ်စ္ခင္ေလးစား က်င့္စဥ္တရားမ်ားႏွင့္အညီ ရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ ယခုထက္ပုိမုိ၍ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္ ထိန္းမတ္ေပးေတာ္မူၾကပါရန္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ႐ုိေသေလးျမတ္စြာ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္ႀကီးက ဦးေဆာင္လ်က္ သာသနာေရးကိစၥအဝဝကုိ အားသစ္စုေပါင္း ထပ္ေလာင္းႀကိဳးပမ္း ထမ္းေဆာင္ၾကသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အမွဴးရွိေသာ ဒကာျပည္သူတုိ႔ကလည္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး အားအစြမ္းထားလ်က္ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆရာ့နည္းက ၾသဝါဒေတာ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။

ႏုိင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အာဏာစက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကို တရားႏွင့္ေလွ်ာ္စြာေပးလ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။ ထုိကဲ့သို႔ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆရာဒကာ ညီညာလက္တြဲ အားခဲႏႈိင္းခ်င့္ ကြၽန္းႏွင့္ကိုင္းမွီ ေရွ႕သြားညီေအာင္ ရည္ရြယ္ပံ့ပုိး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ျပင္၊ ဒကာ့တာဝန္ ေၾကပြန္ၾကရ ႏုဂၢဟႏွစ္ျဖာ ဓမၼာပစၥယ ကုသိုလ္ အဝဝကုိလည္း မဆုတ္မနစ္ အားအသစ္သစ္ျဖင့္ တုိးျမႇင့္လွဴဒါန္းလ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။ ျပည္သူအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ သာသနာေတာ္ ျမတ္ႀကီးအတြက္ ေစတနာသုံးတန္ ျပ႒ာန္းလ်က္ ဆပြါးထပ္ဆင့္ ေထာက္ပင့္ေဝဆာ ပူေဇာ္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရင္း ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား။


(သတင္းစဥ္)


အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၄)

အထက္ပါၾသဝါဒေတာ္မ်ားႏွင့္ အထက္ပါ ေလွ်ာက္ထားလႊာတုိ႔သည္ စာေရးသူတုိ႔၏ အဓမၼဝါဒေဖၚထုတ္ တားဆီးဖယ္ရွားေရး ႏႈိးေဆာ္လႊာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေသာ ရဟန္းသံဃာအေရးတုိ႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာၾကသည့္ ျပည္ပေရာက္ ရဟန္းမ်ား၏ အဖြဲ႕သစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္တုိ႔ကုိ အစြဲျပဳလ်က္ ဆုံးမအပ္ေသာ အဆုံးအမမ်ားႏွင့္ ယင္းအဆုံးအမမ်ားအားေလွ်ာ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

စာေရးသူတုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပစၥဳပၸန္ ကမၼဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံ မုိးျပာဂုိဏ္းႀကီးကို ရည္ရြယ္ခဲ့ရင္းသာ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ၄င္းႏႈိးေဆာ္လႊာထဲတြင္ ရွင္ဥကၠ႒ဝါဒဆုိင္ရာမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သြားၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရွင္ဥကၠ႒ကုိပင္ ဓမၼစၾကာဆရာေတာ္ႀကီးဟု ေခၚဆုိ၍ ဂုဏ္ျပဳဦးတင္ အစဥ္ေအာက္ေမ့ေနသည့္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ အဓမၼဝါဒ ဂုိဏ္းေဟာင္းႀကီးကုိ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ေနမႈမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ကာ အက်ဳံးဝင္သြားၾကပါသည္။

''ေစာဒနာလႊာတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား''အစပုိင္းတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတုိင္းပင္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံး ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ပင္ ျဖစ္ေပၚတုိးပြါး တန္ခုိးထြားလာၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ၾကရပါသည္။ ၁၃၄၄-ခုႏွစ္က အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒဟူ၍ သတ္မွတ္ခံရေသာ ဆူးေလ ဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒမ်ားသည္ ၄င္းဆရာႀကီး၏ တပည့္ႀကီး(၄)ပါး (ဦးဥကၠံသဗုဒၶိ၊ ဦးနာရဒ) စသူတုိ႔က ဆက္လက္ သင္ျပ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ၁၃၆၁-ခုႏွစ္ခန္႔မွစတင္၍ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာၾကပါသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္သူတုိ႔တြင္
အဓိကေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မွာ ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေကာသလႅသည္
အဆုိပါ ၁၃၆၁-(၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တစ္ႏုိင္လုံးပင္ တရားပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ အားထုတ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းပုဂၢိဳလ္၏ ေဟာတရားေခြမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ၄င္းအဓမၼဝါဒမ်ားက မည္မွ်ေလာက္အထိ က်ယ္ျပန္႔သြားေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာ သိျမင္ႏုိင္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစာအုပ္၏ ေနာက္ဆုံးပုိင္းတြင္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္၏ တရားေခြးနာမည္မ်ားကုိ တရားအလွဴေတာ္ ျပဳလုပ္ေနရာ ဌာနတစ္ခုမွ အလြယ္တကူ ရရွိသေလာက္မွ် တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ ယခုဆက္လက္၍ တင္ျပေပးလုိသည္မွာ ၄င္းပုဂိၢဳလ္၏ ေဟာတရားေခြ စာစီမွတ္တမ္းတစ္ခုထဲက အမွားေတြအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။


ဝိဇၨာမယဂမီၻရနည္း မိစၧာစက္ျဖတ္မႏၲန္ေတာ္ႀကီး

ဗုဒၶရွင္ျမတ္၊ ေဟာထားအပ္ေသာ
ပိဋကတ္က်မ္းစာ၊ မညီရာတုိ႔ကုိ
မ်က္ႏွာေထာက္ထား၊ မသနားႏွင့္
စာအားေငြအား၊ ျဖန္႔ေဝအားျဖင့္
တစ္ပါး-ဆယ္ေယာက္၊ တစ္ေယာက္-ဆယ္ပါး
ျပန္႔ပြါးႏွံ႔စပ္၊ လူ႕ရပ္ေျမကုန္
ဝုိင္းအုံ ပ ထုတ္၊ ဇြဲခတ္လုပ္၍
ေတာထုတ္ၾကကုန္ေလာ့။

Saturday, October 10, 2009

ဓမၼေစတီ၏ ေဟာတရား အခန္း (၁၅)

အခန္း (၁၅)

ဝိပႆနာအားလံုး ကိုယ္ၾကားဖူးထားတဲ့အရာအားလံုး အဲဒါေတြကို ခဏဖယ္ထားလုိက္ပါ။ အခု ဒႆနသမၸဒါနည္းကို ေဟာပါ့မယ္။ က်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဥကၠံသဗုဒိၶ ေျပာတာကေတာ့ ''ဘုန္းႀကီးေတြက-ကြ။ သူမ်ားလွဴတာတန္းတာေတြ စားၿပီး သိပ္ႏွေျမာတာပဲ။ သူခုိးက ႏြားၾကားႀကီးကို ႏွေျမာတယ္ ဆုိတာ အဲဒါပဲ''တဲ့။

''...သူမ်ားကိစၥထဲ ဝင္မရႈပ္နဲ႔။ သီလရွင္ေက်နပ္ရင္ ဇရပ္ပဲက်ိဳးက်ိဳး ဗန္းပဲ ေပ်ာက္ေပ်ာက္...''တဲ့။ ''ေဟ့ေကာင္ ေကာသလႅတဲ့။ ဒီေန႔ဝိပႆနာလုပ္တယ္ဆိုတဲ့လူေတြက ခါးေတာင္းက်ဳိက္-တလြဲ၊ တင္တလြဲ'' တဲ့။ တတိယနည္းကေတာ့ ယုဂနဒၶနည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစံုနည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္နည္းပါပဲ။
Monday, October 5, 2009

ဤကိစၥကုိ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ႏွလုံးထားေတာ္မူၾကပါဘုရား။

ဤကိစၥကုိ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ႏွလုံးထားေတာ္မူၾကပါဘုရား။

သံဃအဖြဲ႕အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ(၂ဝ) အခန္း(၁) အပုိဒ္(၂) အပုိဒ္ခြဲ(က)၌ သာသနာဆုိသည္မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမေတာ္ကုိ ဆုိသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပုိဒ္ခြဲ(င)၌ ေထရဝါဒဆုိသည္မွာ ပထမသဂၤါယနာမွ ဆ႒သဂၤါယနာအထိ သဂၤါယနာေျခာက္တန္ တင္ထားေသာ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာ အစရွိေသာ ပိဋတတ္ကုိ ဆုိသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ယင္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္း အခန္း(၂ဝ) အပုိဒ္(၁၂) အပုိဒ္ခြဲ(ဂ)၌ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ကို တုိးတက္စည္ပင္ျပန္႔ပြါးေစရန္ႏွင့္ ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပုိဒ္(၁၃)၌ သံဃအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ေဖၚျပပါ အေျခခံမူမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္ဟုလည္းေကာင္း ျပဆုိထားပါသည္။

ဤျပဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္း႐ုံးသုံးသပ္ပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာေတာ္ျဖစ္ေသာ ပထမသဂၤါယနာမွ ဆ႒သဂၤါယနာအထိ သဂၤါယနာေျခာက္တန္ တင္ထားေသာ ေထရဝါဒပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာ အစရွိေသာ ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို အေရးယူ တားဆီးကာကြယ္ ႏုိင္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ရရွိပါသည္ဘုရား။ သို႔ျဖစ္၍ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားကို အေရးယူ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ကုိ သိေတာ္မူၾကေစရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အခန္း(၂) အပုိဒ္(၄)၌ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ဤစည္းမ်ဥ္းအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္းသာ ရွိရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပုိဒ္(၅)၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးရွိ ေထရဝါဒသံဃာ့ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ ရဟန္းသံဃာဟူသမွ်သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း၌ အလုိအေလွ်ာက္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါလ်က္ ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ရဟန္းသာမေဏမ်ားသည္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ မခံယူသည့္ တရားမဝင္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း လ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္ဘုရား။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းသည္ အဆုိပါ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေချခခံ စည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္(၄) အပုိဒ္(၅)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ၾကသည့္အျပင္- ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕မွထုတ္ျပန္ေသာ ၫႊန္ၾကားလႊာအမွတ္(၈၁)ကုိ လည္း ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔အမွတ္(၆/၉ဝ)ႏွင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း ဆုိင္ရာဥပေဒ ဥပေဒအမွတ္(၂ဝ/၉ဝ)တုိ႔ကုိလည္း က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသည္ဘုရား။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ရဟန္းသာမေဏတုိင္း သိေနၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ရဟန္းသာမေဏမ်ား သိနားလည္ေအာင္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းဝင္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းထုိင္-ေက်ာင္းပုိင္ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ားက
အခြင့္အခါသင့္တုိင္း ေဟာေျပာဆုံးမေတာ္မူၾကရန္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ မဟာနာယကအဖဲြ႕က ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္ ဘုရား။

ႏုိင္ငံေတာ္သံဃနာယကဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား - ျမတ္စြာဘုရားသည္ သုကၠပကၡ၌လည္း ''ေယ ေတ ဘိကၡေဝ အဓမၼံ အဓေမၼာတိ ဒီေပႏၲိ၊ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ ဗဟုဇနဟိတာယ ပဋိပႏၷာ ဗဟုဇနသုခါယ ဗဟုေနာ ဇနႆ အတၴာယ ဟိတာယ သုခါယ ေဒဝမႏုႆာနံ။ ဗဟုဥၥ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ ပုညံ ပသဝႏၲိ။ ေတ စိမံ သဒၶမၼံ ဌေပႏၲီ''တိ။ ပ ။ ရဟန္းတုိ႔ အၾကင္ရဟန္းတုိ႔သည္ တရားစစ္တရားမွန္မဟုတ္ေသာ အဓမၼကုိ တရားစစ္ တရားမွန္မဟုတ္ေသာ အဓမၼဟုလည္းေကာင္း၊ တရားစစ္တရားမွန္ျဖစ္ေသာ ဓမၼကုိ တရားစစ္တရားမွန္ျဖစ္ေသာ ဓမၼဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္ မဟုတ္ေသာ အဝိနယကုိ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္မဟုတ္ေသာ အဝိနယ ဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္ျဖစ္ေသာ ဝိနယကုိ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္ျဖစ္ေသာ ဝိနယဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မေျပာအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္မေျပာအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္ ေျပာအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေျပာအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ မျပဳအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ မျပဳအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ ျပဳအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ ျပဳအပ္၏ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္၏ ဟုလည္းေကာင္း ျပၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ လူအမ်ားစီးပြါးခ်မ္းသာျဖစ္ျခင္း၊ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းငွါ နတ္လူတုိ႔၏အစီးအပြါးျဖစ္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ က်င့္သည္ မည္ကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ မ်ားစြာေသာ ကုသုိလ္တရားကုိလည္း ျဖစ္ပြါးေစသည္ မည္ကုန္၏။ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ ဤသာသနာေတာ္ကုိလည္း တည္တံ့ေစသည္ မည္ကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္ဘုရား။
(အံ၊ ၁၊ ၁၉။)

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕ႏွင့္တကြ သဃာ့အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီး၌ ပါဝင္ေသာ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၌မပါဝင္ေသာ အရွင္ျမတ္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကျဖစ္ေသာ ရဟန္းသာမေဏအားလုံးတုိ႔သည္ လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာျဖစ္ျခင္း၊ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းငွါ နတ္လူတုိ႔၏အစီးအပြါးျဖစ္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ က်င့္ေသာပုဂၢိဳလ္၊ မ်ားစြာေသာ ကုသုိလ္တရားကိုလည္း ျဖစ္ေစေသာပုဂၢိဳလ္၊ ဤသာသနာေတာ္ကိုလည္း တည္တံ့ေစေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါဟု တုိက္တြန္းလ်က္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ သာရဏီယၾသဝါဒကထာကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕ဝင္ အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား။

(၂၃၊ ၁၁၊ ဝ၈-ရက္စြဲထုတ္ သတင္းစာ။)

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ