ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Monday, October 19, 2009

ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္-၁

ဓမၼေစတီ၏ေဟာတရားထဲကအမွားေတြအေၾကာင္း
(ဘုရားျဖစ္ခန္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ)

(ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္-၁)


''အဲဒါေတြကိုေထာက္၍-
(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္။ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာျဖစ္။
(၂) သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ၊ ဘုရားျဖစ္။
(၃) ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီး ဘုရားျဖစ္။

အခု - ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ သတိပ႒ာန္၊ ဥပါဒါနကၡန္ (၃)ခုကို ၫွိႏႈိင္းေဟာၾကားမည့္ ဓမၼကထာျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ အခု တတိယနည္းျဖစ္တဲ့ ေထရဝါဒ ဒႆန သမၸဒါနည္းက ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို ေဇာင္းေပးၿပီး ကိုင္ပါတယ္။

''ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုသိၿပီး ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခဲ့တယ္။
''မဟာသတိပ႒ာန္ေလးပါး တစ္ပါးပါးကို အားထုတ္၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခဲ့တယ္။
အကုန္လံုးဟာ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာေတြမွာ ရွိၿပီးသားေတြပါပဲ။ ခုဒၵကနိ ကာယ္၊ ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာ။ သံယုတၱနိကာယ္၊ နိဒါနဝဂၢသံယုတၱအ႒ကထာ။ ဒီဃနိကာယ္၊ သတိပ႒ာန္သုတ္ အ႒ကထာ။ မဟာဝဂၢပါဠိေတာ္၊ ျဗဟၼသုတ္။ ဒီလုိ ဒီဃနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္ အကုန္လံုး ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေဟာၾကားခဲ့ပါၿပီ။

အခု ဒီဃနိကာယ္၊ မဟာပဒါနသုတ္မွာ (ပ) ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥပါဒါ နကၡႏၶာငါးပါးတုိ႔အေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီး ေနထုိင္ေတာ္မူတယ္။
(ဣတိ ႐ူပံ၊ ဣတိ ႐ူပႆ သမုဒေယာ၊ ဣတိ ႐ူပႆ အတၴဂၤေမာ၊ ဒါကေတာ့ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာပဲ။ ဣတိ ေဝဒနာ၊ ဣတိ ေဝဒနာယ သမုဒေယာ၊ ဣတိ ေဝဒနာယ အတၴဂၤေမာ။ ဒါက ေဝဒႏုပါဒါနကၡႏၶာပဲ။ ဒါက ေဝဒႏုပါဒါနကၡႏၶာရဲ႕အေၾကာင္း၊ ဒါက ေဝဒႏုပါဒါနကၡႏၶာရဲ႕ ခ်ဳပ္မႈသေဘာ။ ႐ုပ္ရယ္၊ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာရယ္၊ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာရဲ႕ အေၾကာင္းရယ္။ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာ ျဖစ္လာတယ္။ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာပ်က္သြားတာရယ္။ အဲဒီလုိရွိပါတယ္။ ခႏၶာငါးပါး သံုးခ်က္စီဆိုေတာ့ ဆယ့္ငါးပါး။ ဆယ့္ငါးခု။ လြယ္လြယ္ပါ။ သိပ္မမ်ားပါဘူး (ပ)

ဥပါဒါနကၡႏၶာ-၅-ပါးမွာ စြဲလမ္းစရာ ႐ုပ္ကေလး ေပၚလာတယ္။ ေပၚမွန္းသိလိုက္။ သူဘာေၾကာင့္ ေပၚသလဲ- အေၾကာင္းကေလးကို သိလုိက္။ သူခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတာကုိ သိလုိက္။ သံုးခုကိုသိရင္ သံုးငါးလီဆယ့္ငါး။ အဲဒီ ဆယ့္ငါးေလာက္ပဲ သိလုိက္။ အမ်ားႀကီး မသိနဲ႕အံုး။
(ျမတ္စြာဘုရားရွင္သိအပ္ေသာတရား။ ဗီြစီဒီေခြ။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါေခြကို ျပဳစုထားသည့္ စာမူမွာ စာမ်က္ႏွာ(၁၉)ပါရွိရာ စာမ်က္ႏွာ (၁၂) မွာ အထက္ပါစာစု ပါရွိၾကပါသည္။ ယင္းတရားေခြပါ စာတို႔ကို ေဝဖန္ျပေပးပါရန္ စာေရးသူထံလာပို႔ၿပီး အကူအညီေတာင္းသူက ေတာင္းလာပါ သည္။ အစမွေနအဆံုးထိေအာင္ ဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ ဟုတ္မွန္ေသာ တရားသားက နည္းနည္း ကေလးမွ်သာ ပါရွိၿပီး မဆိုင္တာေတြက မ်ားစြာပါရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ မဆုိင္တာေတြကုိ ထုတ္ေဆာင္ျပရလွ်င္

(က) ''စာသင္မခက္- စာတတ္ခက္။ စာတတ္မခက္- စာၾကည့္ခက္။ စာၾကည့္မခက္- စာညႇိခက္ ဆိုတာ ဒါ ေျပာတာ။ က်မ္းကို ၫွိၿပီး စာသင္တာပဲ။ သင္တုိင္းမတတ္ဘူး။ တတ္ေတာ့တတ္တာပဲ။ တတ္တုိင္း မၾကည့္တတ္ဘူး။ ၾကည့္ေတာ့ၾကည့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္က်မ္းတည္း ေျပာ႐ံုပဲ နားလည္တယ္။ က်မ္းမညႇိတတ္ဘူး။ ဘုန္းႀကီးတုိ႔က က်မ္းကိုးက်မ္းကားနဲ႕ ပညာရွင္မ်ား ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ေအာင္၊ သုေတသနျပဳခ်င္တဲ့ စာေရးဆရာေတြ ဓမၼကထိကေတြ။ ဒီလုိ အရွင္ဘုရားေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လြယ္လြယ္ ကူကူရွာႏိုင္ရေအာင္ ဓမၼေစတီတို႔က က်မ္းကိုးက်မ္းကားကေလးနဲ႕ ေျပာတာပါ။ လူသားမ်ားအတြက္ အဲဒီက်မ္းကိုးက်မ္းကားေတြက မလိုအပ္ပါဘူး။
(၎စာမ်က္ႏွာ- ၃။)

(ခ) ''အခ်ဳိ႕ပါဠိေတြေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႕က စာမ်က္ႏွာ တိတိက်က် အလြတ္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိုၾကည့္ၿပီးမွ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အကုန္လံုးလဲ အလြတ္မရပါဘူး။ ဝန္ခံပါတယ္။ ဒီေလာက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတဲ့ဟာေတြကို အရင္တုန္းကေတာ့ အကုန္နီးနီး ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ထားတယ္။ အခုေတာ့ အကုန္မထည့္ႏိုင္ပါဘူး။ ထည့္စရာေတြလဲ မလုိေတာ့ဘူး။ ေခတ္မီပစၥည္းေတြ ေပၚလာတာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပါဠိအ႒ကထာ ဋီကာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ခပ္ေစာေစာက အာဂံုေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲသလို အာဂံုေဆာင္ရမယ့္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဦးေႏွာက္ထဲမွာရွိတဲ့ မန္မိုရီခ်ပ္ကေလးေတြ ေလးကုန္မွာစိုးလုိ႔။ အရင္တုန္းေခတ္ေတြကေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔က ဒီပါဠိေတြရၿပီသားပါ။ (ပ) သို႔ေသာ္ တိတိက်က်ကေလးျဖစ္ခ်င္လုိ႕ က်မ္းဂန္ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ (ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕) ေျပာပါတယ္။ အျခားသူ ရွာခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ ၫႊန္းလုိက္ရင္ မွားသြားမွာ စိုးလုိ႔။ (၎စာမ်က္ႏွာ -၄။)

(ဂ) ''ဗုဒၶရဲ႕ ဗုဒၶဝင္ေတြ၊ ဗုဒၶရဲ႕ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ဗုဒၶေဟာတဲ့ ေဒသနာေတာ္ေတြကို ဒီကေန႕ နားေထာင္ေကာင္း႐ံု စာေရးသားလို႔။ ဒါက စီးပြားေရး။ ဘာသာေရး အေနနဲ႕ တရားေဟာမယ္။ ေက်ာင္းေဆာက္မယ္။ နာမည္ႀကီး႐ံုနဲ႕ေတာ့ အဲလိုလုပ္ရင္ေတာ့ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ (ပ) ''ဆြမ္းသကၤန္းေက်ာင္းေဆးေတြဟာ ပစၥည္းေတြဟာ တရားေဟာ လာရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ဝင္ေငြေကာင္းတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ အေျခအေနေကာင္းတယ္''ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ေဟာရင္ေတာ့ျဖင့္ ဒီတရားေတြဟာ ဘာအဓိပၸါယ္မွ မရွိပါဘူး။ ဒီစာေပေတြကို ေရးရင္ ဘာအဓိပၸါယ္မွ မရွိပါဘူး။ ဘုန္းႀကီးတို႔လဲ ကိုယ္တုိင္ ဖတ္ဖူးတယ္။ ''ခင္ဗ်ား- ကဗ်ာမေရးေတာ့ဘူးလား ဆိုေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူ ပိုက္ဆံရတဲ့ ဘာသာေရး ေဆာင္းပါးဆရာပဲ လုပ္ေတာ့မယ္''လို႔ ေရးထားပါတယ္။ ေအာ္ - မေကာင္းလုိက္တာ။ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွားသြားတာ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ (ပ) ဒါေပမယ့္ဘာသာေရးစာေပႀကီး တစ္ခုလံုံုုးမွားသြားရင္ေတာ့ျဖင့့္္ နိဗိဗၺာန္နဲ႔ဲ႔ လြဲြဲသြားၿပီ- အပါယ္အထိ က်သြားႏိုိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဘာသာေရးစာက မလြယ္ပါဘူး။ အခုၾကည့္ပါ။ (၎ စာမ်က္ႏွာ ၉-၁ဝ။)

(ဃ) ''နိကာယ္ငါးရပ္ ၫွိျခင္းကိစၥ ၿပီးပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ဒႆနသမၸဒါနည္းပဲ ေျပာေျပာ။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုသိ၍ ဘုရားျဖစ္တယ္ပဲဆုိဆုိ။ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကို သိၿပီးဘုရားျဖစ္တယ္ပဲေျပာေျပာ။ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ၅-ပါးကို ျမင္ၿပီး ဘုရားျဖစ္တယ္ပဲ ေျပာေျပာ။ အကုန္လံုးအတူတူ။ (ပ) သေႏၶေတာထြက္ ဓမၼစက္ လျမတ္လဝါဆုိလုိ႔ ဆုိေသာေၾကာင့္ သေႏၶယူေသာလ၊ ေတာထြက္ေသာလ၊ ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကိုသြားတဲ့လ။ လန္ဒန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူအက္စ္ေအတုိ႔ကို ဝါတြင္း သြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဓမၼေစတီအေနနဲ႕ေျပာရင္ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္ခြာေသာလ- အမွတ္တရ။ (၎စာမ်က္ႏွာ - ၁၉။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါ(က)(ခ)(ဂ)(ဃ)တ႔ိုကၾိုကည့္လွ်င္တရားမဟုတ္ကုန္ေသာ ေ၀ဖန္ေရးမ်ားႏွင့္ ႂကြားဝါခ်က္မ်ား၊ အထင္ႀကီးေအာင္ လုပ္ယူထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။

ဘုရားျဖစ္ပုံမွာ-
(၁) ''အထ မဟာပုရိေသာပိ တံ သမာရံ မာရဗလံ (ပ) ဝိဒၶံေသတြာ (ပ) ပစၥဴသသမေယ သဗၺဗုဒၶါနံ အာစိေဏၰပစၥယာကာေရ ဉာဏံ ၾသတာေရတြာ အာနာပါန စတုတၴဇၩာနံ နိဗၺေတၱတြာ တေမဝ ပါဒကံ ကတြာ ဝိပႆနံ ဝေၯတြာ မဂၢပဋိပါဋိယာ အဓိဂေတန စတုတၴမေဂၢန သဗၺကိေလေသ ေခေပတြာ သဗၺဗုဒၶဂုေဏ ပဋိဝိဇၩိတြာ သဗၺဗုဒၶါ စိဏၰံ - 'အေနကဇာတိသံသာရံ (ပ) ခယမဇၩဂါ'တိ ဥဒါနံ ဥဒါေနသိ။ (ဗုဒၶဝံ၊ ႒၊ ၃၄ဝ။)

(၂) ''သဗၺေဗာဓိသတၱာ ဟိ အာနာပါန စတုတၴစၩာနေတာ ဝု႒ာယ ပစၥယာကာေရ ဉာဏံ ၾသတာေရတြာ တံအႏုေလာမ ပဋိေလာမံ သမၼသိတြာ ဗုဒၶါ ေဟာႏၲီတိ ပဋိပါဋိယာ သတၱသုေတၱသု ဗုဒၶဝိပႆနာနာမ ကထိတာ။
(နိဒါနဝဂၢသံယုတၱ၊ ႒၊ ၂၁။)

ထပ္မံစိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ေဖာ္ျပပါ အ႒ကထာတို႔ကို ေထာက္၍

(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ဟူ၍ ဓမၼေစတီက ေဟာပါသည္။ ယင္းေဟာခ်က္ သည္ မွန္ပါသေလာ သို႔မဟုတ္ မွားပါသေလာဆုိတာကို သိျမင္ႏိုင္ရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အ႒ကထာကို အစဥ္အတုိင္း ျမန္မာျပန္ျပပါ့မည္။
(၁) ထုိသုိ႔ မာရ္နတ္လည္းၿပိဳက် ၊ မာရ္နတ္ပရိတ္သတ္တို႔လည္း ျပန္႔က်ဲသြားရာ အခါ၌ ဘုရားေလာင္းသည္လည္း မာရ္နတ္ႏွင့္ မာရ္နတ္ပရိသတ္တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏ (ခႏၲီ၊ ေမတၱာ၊ ဝီရိယ၊ ပညာ-အစရွိကုန္ေသာ) ပါရမီတို႔၏ အာႏုေဘာ္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးၿပီး၍ ပထမယာမ္၌ ပုေဗၺနိဝါသကို အစဥ္ေအာက္ေမ့ေတာ္ မူၿပီး - မဇၩိမယာမ္၌ ဒိဗၺစကၡဳကို သုတ္သင္ၿပီး - မိုးေသာက္ယံ(အ႐ုဏ္ဦး)၌ ''ဘုရားရွင္မွန္သမွ်တို႔၏ ေလ့က်က္အပ္ရာျဖစ္ေသာ ပစၥယာကာရ =ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္ကိုသက္ဝင္ေစၿပီး- ''အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီး-ထုိအာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကိုပင္ အေျခခံထား၍ ဝိပႆနာကို တိုးပြားေစၿပီး မဂ္အစဥ္ျဖင့္ ရအပ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ကိေလသာအားလုံးကုိ ကုန္ေစၿပီးလွ်င္- ဘုရားရွင္မွန္သမွ်တို႔၏ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ထိုးထြင္း သိျမင္ၿပီး၍ ဘုရားရွင္မွန္သမွ်တို႔၏ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေသာ 'အေနကဇာတိ'ဥဒါန္းေတာ္ကို က်ဴးရင့္ခဲ့ေပၿပီ။

(၂) 'ခ်ဲ႕ဦးအံ့။ ေဗာဓိပလႅင္ေတာ္၌ ထုိင္ေနေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ဘုရားေလာင္းမွန္သမွ်တို႔အား တစ္ပါးေသာ သာမဏက (သို႔)ျဗာဟၼဏက (သို႔)ေဒဝက (သို႔)မာရက (သို႔)ျဗဟၼာက ''အတိတ္ကာလက ဘုရားေလာင္းေတြဟာ ပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို သံုးသပ္ၿပီးလွ်င္ ဘုရားျဖစ္ခဲ့ၾကတာပဲ''ဟူ၍ မေဟာႏုိင္ပါေသာ္လည္း ကမၻာဦးကာလ မိုးရြာခ်ခဲ့ရာ ယင္းေရ၏ စီးရာလမ္းအတိုင္းပင္ ေနာက္ေနာက္မိုးေရ ရြာခ်သမွ် စီးတတ္သကဲ့သုိ႔
ထုိ႔အတူ အတိတ္ကာလက ျဖစ္ေတာ္မူၾကသည့္ ထုိထုိဘုရားတို႔ ၾကြသြားအပ္ေသာလမ္းစဥ္ (ပစၥယာကာရ) ျဖင့္သာလွ်င္ ေနာက္ေနာက္ဘုရားတို႔ ၾကြေတာ္မူၾကသည္။ မွန္လွ၏။ ဘုရားေလာင္းမွန္သမွ်တို႔သည္ ''အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္မွ ထေတာ္မူၿပီး- ''ပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္ကိုသက္ဝင္ေစၿပီး- ထုိပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို အႏုလံု ပဋိလံု သံုးသပ္ေတာ္မူၿပီး- ဘုရားျဖစ္ၾကသည္။ ဤသို႔လွ်င္ ဘုရားခုႏွစ္ဆူတို႔၏ (၇) သုတ္တို႔၌ ဗုဒၶဝိပႆနာမည္သည္ကို အစဥ္အားျဖင့္ ေဟာအပ္၏''။

အထက္ပါဘာသာျပန္မ်ားမွာ အပိုထည့္ထားသည့္ မဟုတ္မမွန္စကားလုံး တစ္လံုးမွ် မပါကုန္။ လုိေနေအာင္ ခ်န္ထားသည့္ စကားလံုးလည္း တစ္လံုးမွ် မပါကုန္။ ထုိေၾကာင့္ လုိသလုိခ်ဲ႕ကား၍ မလုိသလုိ ေရာေမႊ ထားျခင္း လုံးဝမရိွ ေသာ မူူရင္းအစစ္ဘုရားျဖစ္ပံုံဟူ၍ ရဲရဲ ရင့္ရင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပ ါေၾကာင္း တာဝန္ယူ၍ ကတိျပဳပါသည္။

ဘုရားျဖစ္ပုံအစီအစဥ္(၅)ခ်က္
(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္သက္ဝင္ေစျခင္း၊
(၂) အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစျခင္း။
(၃) ဝိပႆနာကို တိုးပြားေစျခင္း။
(၄) အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ကိေလသာအားလံုး ကုန္ေစျခင္း။
(၅) ပထမအရဟတၱဖုိလ္ခဏ၌ သဗၺညဳတာဉာဏ္ကို ရရွိေတာ္မူျခင္း။
ထုိ(မဂ္-ဖုိလ္)ခဏအတြင္းမွာပင္ ''ဘုရား'' ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းမွာ
(၁) အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစျခင္း၊ ၿပီး၍ ထုိစ်ာန္မွ ထေတာ္မူျခင္း။
(၂) ပစၥယာကာရ(ပဋိစၥသမုပၸါဒ္)၌ ဉာဏ္သက္ဝင္ေစျခင္း။
(၃) ဝိပႆနာကို တုိးပြားေစျခင္း။ (သမၼသိတြာ-ျဖင့္ ဝိပႆနာကို ဆုိသည္)။
(၄) (၅) ႏွစ္ခ်က္ တိုက္႐ုိက္မပါေသာ္လည္း အတူတူသာတည္း။
ဤသည္တို႔ကို ေထာက္၍ (၁) 'ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္'' ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္ကို အျပည့္အစံုမွန္ေသာ အမွန္ဟူ၍ လံုးဝမမွတ္ထိုက္ေပ။

အာနာပါနစတုတၴစ်ာန္ႏွင့္ သတိပ႒ာန္မပါေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သက္သက္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္သည္ဟူ၍ မရွိ။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm