ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Wednesday, February 3, 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားသမားေတြဟာ တရားမရၾကပါဘူး... (အခန္း ၁၉ )

အခန္း ၁၉

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားသမားေတြဟာ တရားမရၾကပါဘူး...