ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Saturday, July 25, 2009

အခန္း (၇) ဓမၼေစတီ၏ ေဟာတရားႏွစ္ပုဒ္ ဆန္႔က်င္

အခန္း (၇)

ဓမၼေစတီ၏ ေဟာတရားႏွစ္ပုဒ္ ဆန္႔က်င္


Wednesday, July 22, 2009

အခန္း (၆) စိတ္ကူးထဲက အာ႐ံုခႏၶာ (၀ါ) ဥပါဒါနကၡႏၶာ

အခန္း (၆)

စိတ္ကူးထဲက အာ႐ံုခႏၶာ (၀ါ) ဥပါဒါနကၡႏၶာ
Sunday, July 12, 2009

အခန္း (၅) သ ဘာဝ သုတၱန္ဟူသည္

အခန္း (၅)
သ ဘာဝ သုတၱန္ဟူသည္
Friday, July 10, 2009

အခန္း (၄) က်ား-မ ရွိေသာခႏၶာႏွင့္ က်ား-မ မရွိေသာခႏၶာ

အခန္း (၄)
က်ား-မ ရွိေသာခႏၶာႏွင့္ က်ား-မ မရွိေသာခႏၶာ

Wednesday, July 8, 2009

အခန္း (၃) ကံခႏၶာ

အခန္း (၃)
ကံခႏၶာ

Sunday, July 5, 2009

အခန္း (၂) အက်ဳိးခႏၶာႏွင့္ အေၾကာင္းခႏၶာ။ ဓမၼေစတီ၏ ခႏၶာမ်ား

အခန္း (၂)
အက်ဳိးခႏၶာႏွင့္ အေၾကာင္းခႏၶာ
ဓမၼေစတီ၏ ခႏၶာမ်ား