ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Sunday, July 5, 2009

အခန္း (၂) အက်ဳိးခႏၶာႏွင့္ အေၾကာင္းခႏၶာ။ ဓမၼေစတီ၏ ခႏၶာမ်ား

အခန္း (၂)
အက်ဳိးခႏၶာႏွင့္ အေၾကာင္းခႏၶာ
ဓမၼေစတီ၏ ခႏၶာမ်ား

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm