ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Friday, July 10, 2009

အခန္း (၄) က်ား-မ ရွိေသာခႏၶာႏွင့္ က်ား-မ မရွိေသာခႏၶာ

အခန္း (၄)
က်ား-မ ရွိေသာခႏၶာႏွင့္ က်ား-မ မရွိေသာခႏၶာ

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm