ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Wednesday, February 3, 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားသမားေတြဟာ တရားမရၾကပါဘူး... (အခန္း ၁၉ )

အခန္း ၁၉

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားသမားေတြဟာ တရားမရၾကပါဘူး...


0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm