ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Sunday, December 20, 2009

ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ျမတ္ဗုဒၶေဟာပါသည္

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒကို စာေပတင္၍ စိစစ္ခ်က္မွ

ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ျမတ္ဗုဒၶေဟာပါသည္

ျမတ္ဗုဒၶက ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔အေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ ေဟာထားပါလ်က္ ''ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝအေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶ မေဟာ''ဟူ၍ ေရးသားထားေသာ အဓမၼဝါဒစာေပမ်ား ျပန္႔ပြါးေနၾကပါသည္။

ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီက-

''က်ဳပ္တို႔က သူတို႔ကို အဓိကဆံုးမတာမွာ ဘယ္တရားမွ မရခ်င္ေန ရခ်င္ရ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝကိုေတာ့ မေတြးရဘူးေနာ္-လို႔ ဆိုတာေလာက္ကေတာ့ က်ဳပ္တို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ေနတဲ့ ခ်ာတိတ္ကေလးေတာင္ သိတန္ရာတယ္လို႔ ထင္တယ္။ (ပ)။ အဲဒီအစဆံုးျဖစ္တဲ့ ေရွ႕ဘဝ-ေနာက္ဘဝ မေတြးရဘူးလုိ႔ ဆုိတဲ့ဟာကုိ (သူက ေလွ်ာက္ထားလာတယ္။) ေရွ႕ဘဝ-ေနာက္ဘဝဟာ တကယ္ျမတ္စြာဘုရား မေဟာဘူး။ က်ဳပ္တို႔ကလဲပဲ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝကိုေတာ့ျဖင့္ လံုးဝ မေဟာေျပာဘူး။ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝကို ယူဆတဲ့သူဆိုရင္ျဖင့္ မိစၧာဒိ႒ိ ဆိုၿပီးသကာလ က်ဳပ္တို႔နဲ႔ ပဋိပကၡအေနအထားမွာ ရွိတယ္လို႔ ေျပာတာကို သူ မၾကားခဲ့ဖူးသလုိ ျဖစ္ေနတယ္''ဟု ေရးသားထားပါသည္။ (ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီ၏ စာအုပ္-ႏွာ-၂။)

ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝအေၾကာင္း ေဟာၾကားခ်က္မ်ား

(က) အထက္ပါစကားရပ္၌ ''ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝကို ျမတ္ဗုဒၶ မေဟာ''ဆိုသည့္ အခ်က္သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဝိနယပိဋက၌ ေရွးဘဝမွာ ႏြားျဖစ္ခဲ့ဖူးသူက ယခုဘဝမွာ ရဟန္းျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ထိုရဟန္းမ်ိဳးက ညအခါမွာ စားၿမံဳ႕ျပန္လွ်င္ ဝိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္အရ အာပတ္မသင့္ေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူထားပါသည္။
ယခုဘဝမွာ ပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို က်ဴးလြန္သည့္ ရဟန္းတို႔သည္ ေနာက္ဘဝမွာ ငရဲက်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိရစၧာန္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူပါသည္။ သုတၱႏၲပိဋက ဇာတကပါဠိေတာ္တို႔မွာ ေရွ႕ဘဝအေၾကာင္း မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ေဟာထားပါသည္။ အဂၤုတၲဳိရ္ပါဠိေတာ္ စသည္တုိ႔မွာ ေနာက္ဘဝအေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း အက်ယ္တဝင့္ ေဟာထားေတာ္မူပါသည္။ အဘိဓမၼာပိဋက ခႏၶယမက ဥပၸါဒအတီတပုဂၢေလာကာသဝါရ စသည္တို႔မွာ အတိတ္ဘဝခႏၶာတစ္ပါးျဖစ္ဖူးသူ၊ ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ဖူးသူ စသည္တို႔ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ၎ အနာဂတပုဂၢေလာကာသဝါရ စသည္တုိ႔မွာ အနာဂါတ္ဘဝ ခႏၶာေလးပါး ျဖစ္လိမ့္မည့္သူ ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္လိမ့္မည့္သူ စသည္တို႔ကို ေဟာထားပါသည္။

(ခ) ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝအေၾကာင္းမ်ားကို ေဟာျပထားသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္တို႔သည္ ဗုဒၶပါဝစနေခၚ ပိဋကသံုးပံုလံုးမွာပင္ အႏွံ႔အျပား အမ်ားအျပား ရွိေနၾကပါသည္။ အ႒ကထာဋီကာတို႔မွာလည္း ပါဠိေတာ္ လာရွိသည့္အတိုင္း အေျမာက္အျမား ရွိေနၾကပါသည္။ သို႔ပါလ်က္ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔က ''ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝကို ဗုဒၶ မေဟာ''ဟု ေရးသားျခင္းမွာ အႀကီးအက်ယ္လိမ္ညာလ်က္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္၍ ျမတ္ဗုဒၶကုိ ခုတံုးလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔သည္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဝါဒကို ကိုယ္တိုင္တည္ေထာင္ ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ခုတံုးလုပ္ထားၾကပါသည္။ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဝါဒသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပဋိပကၡအေနအထားမွာ တည္ရွိပါလ်က္ သူတို႔၏ဝါဒကို ျမတ္ဗုဒၶဝါဒျဖစ္ေလေယာင္ ဟန္ေဆာင္ထားၾကပါသည္။

မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ေသခ်ာတိက် မသိၾကေသာ္လည္း ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔ကို ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာထားေတာ္မူေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ သိေတာ္မူၾကၿပီးျဖစ္၍ ထိုအသိစိတ္မ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶျဖင့္ပင္ တိုက္လွဲခ်ပစ္ရန္ အႀကံႀကီးႀကီးႀကံလ်က္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စြန္႔စြန္႔စားစား ေဟာေျပာေရးသား ျဖန္႔ေဝေနၾကပါသည္။

ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝအေၾကာင္း ေဟာေျပာသူ မွန္လွ်င္ပင္ မိစၧာဒိ႒ိ ျဖစ္သည္-တဲ့ဲ့
(ဂ) မည္မွ်အထိ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္သနည္းဟူမူကား ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔ကို ေဟာေတာ္မူသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶသည္လည္း မိစၧာဒိ႒ိက ျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွင့္ ပဋိပကၡအရာမွာ တည္သည္။ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔ကုိ လက္ခံယုံၾကည္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သံဃာေတာ္မ်ားအားလံုံုးႏွင့္္ လူပုဂိၢိဳလ္(ဒကာ-ဒကာမ) အားလံုံုး သည္လည္း မိစၧာဒိ႒ိကမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍ပင္ ေျပာေဟာေရးသားထားၾကေပသည္။ အမွန္အားျဖင့္မူ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဗုဒၶဘာသာ ဗုဒၶဝါဒကို သန္႔သန္႔ႀကီး တည္ေထာင္ႏိုင္သည့္ အတုမဲ့ အရွင္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူတို႔၏ ဘာသာဝါဒအတြင္းဝင္ၿပီး သူတစ္ပါးတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို အေယာင္ေဆာင္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္လ်က္ အတင္းသိမ္းသြင္းယူခဲ့ျခင္း လံုးဝ မရွိပါ။ ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ ရပ္တည္ေတာ္မူလ်က္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းႀကီး ေဟာေျပာကာ ဘာသာဝါဒသစ္ကို တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မိစၧာဒိ႒ိက မဟုတ္ေခ်။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔သည္သာ မိစၧာဒိ႒ိက ျဖစ္ၾကသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔၏ ပဋိပကၡအရာမွာ တည္ေသာရန္သူ မဟုတ္ေခ်။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတိုို႔ု႔သည္သာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပဋိပကၡအရာမွာတည္ေသာ ရန္သူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူပုန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပစၥဳပၸန္ ကမၼဝါဒီတို႔သည္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဝါဒသစ္ကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း တည္ေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဗုဒၶဝါဒအတြင္းဝင္ေနၿပီး ဗုဒၶဝါဒေယာင္ ေဆာင္ထားေသာ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဒကာဒကာမအမ်ားႏွင့္ မသိနားမလည္သူအမ်ားကို အတင္းသိမ္းသြင္း၍ (သူတို႔၏အယူဝါဒ လက္ေအာက္ က်ေရာက္လာေအာင္) လုယူေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႏႈတ္ထြက္ေတာ္ ေ၀ါဟာရတို႔ကို အခြံခြ်တ္ယူၿပီး လက္ကိုင္တုတ္လုပ္လ်က္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးျဖစ္ေအာင္ ပူးသတ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္
ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔၏ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝ မေတြးရေၾကာင္း ေဟာေျပာခ်က္ ေရးသားခ်က္ ျဖန္႔ေဝခ်က္ မွန္သမွ်သည္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ မရွိေၾကာင္း ေဟာေျပာေရးသားျဖန္႔ေဝခ်က္ မွန္သမွ် သည္လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ဗုဒၶက ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝတို႔ကို မေဟာၾကားပါဟု လိမ္ညာလွည့္စားထားသည့္ ေဟာေျပာခ်က္ မွန္သမွ်သည္လည္းေကာင္း ျမတ္ဗုဒၶေဟာျပအပ္ေသာ ဓမၼဝါဒမဟုတ္ေၾကာင္း (ျမတ္ဗုဒၶ မေဟာအပ္္ေသာ အဓမၼဝါဒသာ ျဖစ္ေၾကာင္း) မွတ္ယူၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္မူ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝတို႔ကို ေဟာေတာ္မူပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဘာသာဝါဒထဲမွာ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝတို႔ ရွိၾကပါသည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔သည္ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝကို မေဟာၾကေခ်။ သူတို႔၏ ဘာသာဝါဒ (အတု)ထဲမွာ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝတို႔ မရွိၾကေပ။ ယခုပစၥဳပၸန္ တစ္ဘဝမွ်သာ ရွိၾကေပသည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတုိ႔သည္ ဤမွ်ေလာက္အထိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္မ်ား ေဝါဟာရမ်ားကို အတင္းလုယူ သံုးစြဲၿပီး မသိနားမလည္သူ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ ရွိၾကပါသည္။

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒကို စာေပတင္၍ စိစစ္ခ်က္
ေတာင္သာေအာင္

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm