ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Saturday, October 31, 2009

၃- ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ

ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃာ့အတြက္ေရာ
ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အတြက္ပါ
အေရးႀကီးေသာေဝဖန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ပုဂၢိဳလ္ေရးျပစ္မွားမႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္မႈမ်ား ပါရွိလွ်င္လည္း သည္းခံေတာ္မူၾကပါကုန္။
(ဘုရားျဖစ္ခန္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ)
(ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္-၃)


''အဲဒါေတြကို ေထာက္၍-
(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္။ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာျဖစ္။
(၂) သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ၊ ဘုရားျဖစ္။
(၃) ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီး ဘုရားျဖစ္။
အခု....(ပ)....အမ်ားႀကီး မသိနဲ႔အံုး။ (ျမတ္စြာဘုရားရွင္သိအပ္ေသာတရား။ ဗြီစီဒီေခြ။)

(၁)''အခု ဘုန္းႀကီးတို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ေျပာၿပီးၿပီ။ ဘုရားရွင္တုိင္း ဘုရားရွင္တုိင္းသည္ သတိပ႒ာန္ ေလးပါးျဖင့္သာ ၾသဃေလးျဖာ သံသရာႀကီးမွ ကူးေတာ္ မူခဲ့ၾကပါတယ္။ စာတစ္ေၾကာင္းတည္းေျပာရင္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကိုသိ၍ ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူသည္။
(မဟာဝဂၢပါဠိ၊ သတိပ႒ာန္သံယုတ္၊ ျဗဟၼသုတၱန္။ စာပိုဒ္အမွတ္ -၁၄၄။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါ ေဟာေျပာခ်က္သည္ ျမတ္စြာဘုရား သိအပ္ေသာ တရားေခြပါ စာမူ၏ စာမ်က္ႏွာ(၈)မွာ ရွိပါသည္။ က်မ္းၫႊန္းလည္း ပါရွိသည္။ အထက္ပါေဟာေျပာခ်က္ထဲက 'သတိပ႒ာန္ ေလးပါးကို သိ၍ ဘုရားျဖစ္'ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္မွန္- မမွန္ဆိုတာကို သိျမင္ႏုိင္ရန္ ရည္ၫႊန္းကိုးကားျပ ဂါထာကို ျမန္မာျပန္၍ ျပပါမည္။
''အပါယ္ဇာတိ၊ လူ႔ဇာတိ၊ နတ္ဇာတိ၊ ျဗဟၼာဇာတိ၊ ဇာတိအားလံုးတုိ႔၏ ကုန္ခန္းၿပီးရာလည္းျဖစ္၍ ထုိဇာတိအားလံုးတုိ႔၏ အဆံုးသတ္ရာလည္း ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေတာ္မူတတ္ေသာ, (၃၁)ဘံုသား ဇာတိရွိသူ သတၱဝါမ်ားအေပၚ၌ အက်ိဳးစီးပြား လုိလားျခင္းသေဘာရွိေသာ က႐ုဏာအစဥ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ သနားေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဧကာယနဟုဆိုအပ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းစဥ္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) ျဖစ္၍ျဖစ္ေသာ ပုဗၺဘာဂ သတိပ႒ာနမဂ္ကို အျပားအားျဖင့္ အေသးစိတ္သိေတာ္မူ၏။

အတိတ္ကာလတုန္းက ပြင့္ေတာ္မူၾကသည့္ ဘုရားရွင္တို႔သည္လည္း ၾသဃေလးသြယ္ သံသရာနယ္ ေရျပင္က်ယ္ကို ထုိပုဗၺဘာဂသတိပ႒ာနမဂ္ျဖင့္ ကူးေတာ္မူခဲ့ၾကၿပီ။ အနာဂတ္ကာလမွာ ပြင့္ေတာ္မူၾကမည့္ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္လည္း ၾသဃေလးသြယ္သံသရာနယ္ ေရျပင္က်ယ္ကို ထုိပုဗၺဘာဂ သတိပ႒ာနမဂ္ျဖင့္ ကူးေတာ္မူၾကလိမ့္မည္။ ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ ပြင့္ေတာ္မူဆဲ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္း ၾသဃေလးသြယ္ သံသရာနယ္ ေရျပင္က်ယ္ကို ထုိပုဗၺဘာဂ သတိပ႒ာနမဂ္ျဖင့္ ကူးေတာ္မူၾကသည္။''

ဤဘာသာျပန္သည္ သံယုတ္အ႒ကထာ၊ တတိယအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၂၅၈) စာပိုဒ္အမွတ္(၃၄၈)အတိုင္း အတိအက် ျပန္ဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤျပန္ဆုိခ်က္ကို ေသခ်ာဖတ္႐ႈသံုးသပ္လွ်င္ သတိပ႒ာန္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ဟူ၍ ဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း သတိပ႒ာနဘာဝနာသည္ အာ႐ံုကုိ အမိအရယူတတ္ေသာ သတိသာလွ်င္ျဖစ္၍ ယင္းသတိကိုဆိုလွ်င္ ယင္း သတိႏွင့္ယွဥ္ေနသည့္ (အာ႐ံု၏လကၡဏာတုိ႔ကို ထိုးထြင္း၍ သိျမင္တတ္ေသာ) ဝိပႆနာပညာကိုလည္း ယူရ၏ဟူသည္ႏွင့္အညီ သတိတရားစဥ္က ယူအပ္ေသာအာ႐ုံ၊ ပညာတရားစဥ္က ထုိးထြင္း၍ သိအပ္ေသာ လကၡဏာသုံးပါး တုိ႔ကုိလည္း ယူရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သတိတရားစဥ္ျဖင့္ ယူအပ္ေသာအာ႐ုံ-ဆိုသည္မွာ ကာယ(႐ုပ္တရား)၊ ေဝဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ (နာမ္တရား)တုိ႔သာ ျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါ ''ကာယ၊ ေဝဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ (႐ုပ္တရား၊ နာမ္တရား)တုိ႔ကို သိျမင္လွ်င္ နာမ႐ူပ ပရိေစၧဒဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ အက်ိဳးျဖစ္ကုန္ေသာ တရားမ်ား၊ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ တရားမ်ားဟူ၍ ရွိေနေလရာ ''အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ုပ္တရားနာမ္တရားတုိ႔ကို သိျမင္လွ်င္ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ''ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ဤအက်ိဳးသည္ ျဖစ္၏။ ဤအက်ိဳးသည္သာလွ်င္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏ဟူ၍ သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔အက်ိဳး၊ သူ႔အက်ိဳးႏွင့္ သူ႔အေၾကာင္းတို႔၏ ဆက္စပ္ပံုအျခင္းအရာ၊ အေၾကာင္းတရားတို႔၏ (အက်ိဳးတရားျဖစ္လာေအာင္) ေက်းဇူးျပဳပံု အျခင္းအရာတုိ႔ကို သိျမင္လွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဤဉာဏ္ကို ပစၥယာကာရဉာဏ္ဟု ေခၚသည္။

ဤဉာဏ္သည္ အေၾကာင္းတရားသက္သက္ကို သိေသာဉာဏ္ မဟုတ္။ အက်ိဳး တရားသက္သက္ကို သိေသာဉာဏ္ မဟုတ္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးတုိ႔၏ ဆက္စပ္ေနပံု ေက်းဇူးျပဳပံုတို႔ကို သိျမင္ေသာဉာဏ္ ျဖစ္၏။) ထုိ႔ေၾကာင့္ အာနာပါနစတုတၴစ်န္ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္မပါေသာ သတိပ႒ာန္သက္သက္ျဖင့္ ဘုရား ျဖစ္သည္ ဟူ၍ မရွိ။

ဘုရားျဖစ္ပံု အျပည့္အစံုမွာ ေဆာင္းပါးစဥ္အမွတ္(၁) အဆံုး၌ တင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္းပင္။ (၅)ခ်က္တည္း။

သုိ႔ျဖစ္၍ သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ဟူေသာ ေဟာျပခ်က္သည္ က်မ္းမၫွိတတ္သူ၏ အမွားႀကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ (ဝါ)က်မ္းကိုးမ်ားစြာတုိ႔ကို လူတုိ႔က အထင္ႀကီးေစ႐ံုေလာက္သာ အသံုးျပဳတတ္သူ၏ သက္ေသခံႀကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။

(၃)''ဥပါဒါနကၡႏၶာ-၅ ပါးကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီးဘုရားျဖစ္။ ....(ပ)ဥပါဒါနကၡႏၶာ ၅-ပါးတို႔အေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ျမင္၍ ဘုရားျဖစ္တယ္။ (ဒီဃနိကာယ္။)

အခုဆုိရင္ ဒီဃနိကာယ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္လို႔ နိကာယ္သံုးခု ၫွိၿပီးပါၿပီ။ အခု မဇိၥၽမနိကာယ၂၉ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ မဟာဟတိၴပေဒါပမသုတ္မွာ ဒီလုိလာပါတယ္။ ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ၊ ေသာ ဓမၼံ ပႆတိ။ ေယာ ဓမၼံ ပႆတိ၊ ေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ- လုိ႔ လာပါတယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ျမင္တယ္ဆုိတာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္တဲ့ အဝိဇၨာတဏွာကိုျမင္တယ္ လုိ႔ ဆုိတယ္။ အေၾကာင္းတရားကို ေရြး႐ႈတာေပါ့။

''ဒီေနရာမွာ (အေၾကာင္းတရားကိုေရြး႐ႈေနတာ၊ အဝိဇၨာတဏွာေပၚတာ ကေလးကုိပဲ ၾကည့္ေနတာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္) သကၤန္းကုိင္တာေတြ၊ ဆြမ္းအုပ္ကိုင္တာေတြ၊ လွမ္းတာေတြ၊ ၾကြတာေတြကို ခဏထားလိုက္။ ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ ဆိုတာကို ေယာ ပစၥေယ ပႆတိလို႔ အ႒ကထာဖြင့္တယ္။

ဒီလိုဆုိရင္ အေၾကာင္းတရားဆိုတာ အဝိဇၨာတဏွာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဝိဇၨာကိုသိေအာင္ ႐ႈတဲ့နည္း၊ တဏွာကို သိေအာင္ ႐ႈတဲ့နည္းေတြကို ေျပာေနပါတယ္။ (မဟာဟတိၴပေဒါပမသုတ္။) ဒီလိုဆိုေတာ့ အဝိဇၨာတဏွာ ျဖစ္ေပၚလာတာကို ၾကည့္တာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီနည္းမွာေတာ့ သကၤန္းကိုင္တာေတြ၊ ထမင္းစားတာေတြ၊ လွမ္းတာေတြ၊ ၾကြတာေတြ၊ ယူတာေတြကို အဝိဇၨာတဏွာေတြ နည္းသြားေအာင္၊ အဝိဇၨာတဏွာေတြ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကေလးတည္ၿငိမ္ရေအာင္ ေရထဲကငါးကို ကုန္းေပၚပစ္တင္လိုက္တဲ့ အခါမွာ တဖ်တ္ဖ်တ္လူးသလုိ သမာဓိမရေအာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ (အညံ႔စား) ပုဂိၢဳလ္ေတြအတြက္'' (၎စာမ်က္ႏွာ၊ ၁၃-၁၄။)

စိစစ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားတြင္ စိစစ္ဖြယ္ရာ မ်ားလွပါသည္။ နိကာယ္သုံးခု ၫိွၿပီးပါေၾကာင္း၊ အခု မဇိၨၽမနိကာယ္ဆိုသည့္ ေဟာေျပာခ်က္တို႔သည္ ယံုေလာက္ေအာင္ၾကြားလံုးမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည။္ အေၾကာင္းမွာ - ေရွ႕ေဆာင္းပါး(၂)ပုဒ္တြင္ တငျ္ပခ့ဲသည့္အတိုင္း မူလူစာကုိုယ္ရွိွ အဓိပၸါယ္မ်ားက ျပည့္စံုၿပီး ရွင္းေနၿပီသား ျဖစၾ္ကပါသည။္ ေဟာေျပာသူက မမွန္ေသာေကာက္ထ်က္မ်ာစကို ထုတ္ေဖၚေၾကညာလ်က္ ေဟာေျပာမႈမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေပတည္း။

''ထုိ႔ျပင္ မဟာဟတိၴပေဒါပမသုတ္အရ သကၤန္းကိုင္တာေတြကို သတိပညာထားရွိလွ်င္ ဝိပႆနာ မဟုတ္.... စသည္ စသည္တုိ႔ကိုလည္း ေဟာေျပာထားပါသည္။ ခက္ခဲရာ နက္နဲရာတု႔ိ၌ ဘယ္လိုရွိလိမ့္မည္ဟု မသိရေသးေသာ္လည္း ပါဠိေတာ္တုိက္႐ိုက္ ထင္းထင္းႀကီးေတြ၌ပင္လွ်င္ က်မ္းမၫွိတတ္၍ တလြဲႀကီးေတြ ထြက္လာရဲၾကသည္။ ညီၫြတ္ေအာင္ က်မ္းၫွိတတ္ပါက ထုိသုိ႔ေသာ ေဟာေျပာခ်က္တို႔ ထြက္လာၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ထပ္၍ဆိုလိုက္သည္မွာ နာစရာပင္ ေကာင္းလွပါသည္။ သကၤန္းကိုင္တာ... စသည္တုိ႔မွာ သတိ+ပညာ ထား၍ အားထုတ္သူမ်ားသည္ သမာဓိမရေအာင္ ညံ့ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္- တဲ့။
ေျပာခြင့္ရွိသူတို႔မွာ ေျပာခြင့္ရွိၾကပါသည္။
(စာေရးသူတုိုိ႔ိ႔မွာလည္း ေျပာခြင့့္္ရွိွိသသည္- ေရးခြင့့္္ရွိွိသည္ဟူ၍ မွတ္ယူပါသည္။)

တစ္ဖန္ 'ဓမၼေစတီေဟာေျပာသည့္ ဒႆနသမၸဒါနည္းသည္ ဒိ႒ိသတ္နည္း ျဖစ္သည္= တဏွာသတ္နည္း မဟုတ္ပါ'ဟူ၍ နားမဆန္႔ေလာက္ေအာင္ ေဟာေျပာေနသူက ဤတရားထဲမွာေတာ့ အဝိဇၨာေတြ တဏွာေတြကို သတ္ရန္ ႐ႈရန္ ေဟာေျပာထားေလရာ ဤတရားနာယူၾကရသူမ်ားအတြက္ မ်က္စိလည္ၾကရေပမည္။ နားရြက္လည္း လည္ၾကရေပမည္။

အထူးစိစစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါဦးမည္။
'ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ-ဆိုတာကို ေယာပစၥေယ ပႆတိလို႔ အ႒ကထာဖြင့္တယ္။ ဒီလိုဆုိရင္ အေၾကာင္းတရားဆိုတာ အဝိဇၨာတဏွာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဝိဇၨာကိုသိေအာင္႐ႈ၊ တဏွာကို သိေအာင္႐ႈ'ဟူ၍ ေဟာေျပာထားရာ ယင္းေဟာေျပာခ်က္သည္ ဤသုတ္အရာ၌ သြက္သြက္ခါေအာင္ မွားလွသည့္ လွပေသာအမွားႀကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ လွပေသာအမွားႀကီး၏ အမွားျဖစ္ေနပံုေလးကို သိသာထင္ရွားေအာင္ ရွင္းျပပါဦးမည္။ ႐ွဴၾကပါကုန္။

အ႒ကထာစာမ်က္ႏွာ(၁၃၃)တြင္ ''ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတီတိ ေယာ ပစၥေယ ပႆတိ။ ေသာ ဓမံၼ ပႆတီ-တိ ေသာ ပဋိစၥသမုပၸႏၷဓေမၼ ပႆတိ''ဟူ၍ ရွိပါသည္။
ပဋိစၥသမုပၸါဒံပုဒ္အရ ပစၥယ= ေက်းဇူးျပဳတတ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကို ယူပါ။
ဓမၼံပုဒ္အရ ပဋိစၥသမုပၸႏၷဓမၼ= အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကို စြဲမွီ၍ျဖစ္လာကုန္ေသာ (အေၾကာင္းတရားတို႔က ေက်းဇူးျပဳလုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာကုန္ေသာ) အက်ိဳးတရားတို႔ကို ယူပါဟု ဆိုလိုပါသည္။
ဤဆိုလုိခ်က္သည္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းအတြက္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

''အၾကင္သူသည္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ႐ႈ၏။ ထုိသို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ႐ႈေနသူသည္ ပဋိစၥသမုပၸႏၷဓမၼတုိ႔ကို ျမင္၏'' ဟူေသာ ႀကိယာပါရွိသည့္ ဝါက်တစ္ခုလံုးအတြက္ လံုးဝမဟုတ္ေပ။ ထုိသို႔ေသာ အ႒ကထာဖြင့္သည္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းအတြက္သာျဖစ္၍ ဝါက်တစ္ခုလုံးအတြက္ မဟုတ္ေသးဟု ဆုိလွ်င္ ဝါက်တစ္ခုလုံးအတြက္ ဆုိလုိခ်က္က ဘာလဲ ဟူ၍ ေမးစရာရွိပါသည္။ ေျဖစရာလည္း ရွိပါသည္။

(အေျဖျမင္-အတင္သိ။)

အေျဖမွာ- ''ပစၥယဓေမၼ ပႆေႏၲာပိ ပစၥယုပၸႏၷဓေမၼ ပႆတိ။ ေတ ပႆေႏၲာပိ ပစၥယဓေမၼ ပႆတီတိ ဝုတၱံ 'ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ'ႏၲိ အာဒိ''။ (၎ဋီကာ၊ ႏွာ၊ ၁၇၅။)

ျမန္မာျပန္သက္သက္မွာ 'ပစၥယ= အေၾကာင္းတရားတို႔ကို ႐ႈတတ္သူသည္လည္း (ပစၥယ=အေၾကာင္း တရားတို႔ကို ျမင္႐ံုမွ်မကေသးဘဲ) ပစၥယုပၸႏၷ=အက်ိဳးတရားတို႔ကို ျမင္တတ္၏။ ပစၥယုပၸႏၷ=အက်ိဳး တရားတုိ႔ကို ႐ႈတတ္သူသည္လည္း(ပစၥယုပၸႏၷ=အက်ိဳးတရားတုိ႔ကိုျမင္႐ံုမွ်မကေသးဘဲ) ပစၥယ=အေၾကာင္းတဗရားတို႔ကို ျမင္တတ္၏။ ဤအဓိပၸါယ္ကို ျပျခင္းငွာ အ႒ကထာက 'ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ (ပ) ပႆတိ' ဟူ၍ ဖြင့္ျပအပ္၏'။ ဆိုလုိခ်က္မွာ
(၁) အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကိုလည္း ႐ႈပါ။
(၂) အက်ိဳး တရားတို႔ကို လည္း႐ႈပါ။
(၃) အေၾကာင္းတရားတုိ႔၏(အက်ိဳးတရားျဖစ္လာေအာင္) ေက်းဇူးျပဳတတ္ပံု အျခားအရာတုိ႔ကိုလည္း ႐ႈပါ။
ယင္း(၃)ခ်က္တို႔တြင္ အမွတ္(၃)သည္သာလွ်င္ လုိရင္းတည္း။ မွန္လွပါ၏။ (၃)အမွတ္ျပအတုိင္း အေၾကာင္း တရားတုိ႔၏ (အက်ိဳးတရားျဖစ္လာေအာင္) ေက်းဇူးျပဳတတ္ပံု အျခင္းအရာ (ဝါ)အက်ိဳးတရားတုိ႔၏ အေၾကာင္းတရားတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္စပ္ယွက္ေနပံုအျခင္းအရာတို႔ကို ႐ႈေနတတ္သူသည္သာလွ်င္ 'ေယာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ= အၾကင္သူသည္ အေၾကာင္းတရားကုိ ရႈတတ္၏။ ေသာ ဓမံၼ ပႆတိ= ထုိသုိ႔ အေၾကာင္းတရားကို ႐ႈတတ္သူသည္(အေၾကာင္းတရားကုိ ျမင္႐ံုမွ်မကေသးဘဲ) အက်ိဳးတရားကိုလည္း ျမင္တတ္၏။ ေယာ ဓမံၼ ပႆတိ= အၾကင္သူသည္ အက်ိဳးတရားကို ႐ႈတတ္၏။ ေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒံ ပႆတိ= ထုိသုိ႔အက်ိဳးကို ရႈတတ္သူသည္ (အက်ိဳးတရားကို ျမင္႐ံုမွ်မကေသးဘဲ) အေၾကာင္းတရားကိုလည္း ျမင္တတ္၏' ဟူေသာ ပါဠိေတာ္၏ ဝါက်တၴ=အေပါင္းအဓိပၸါယ္တို႔ကို အမွန္အတိုင္း သိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းတရားကို ႐ႈတတ္သူက အေၾကာင္းတရားကိုသာ ျမင္လွ်င္ ပဋိစၥသၥသမုပၸါဒ္ဉာဏ္ မဟုတ္ေသးပါ။
အက်ိဳိဳးတရားကိုို ႐ႈတႈတတ္သ္သူကူက အက်ိဳိဳးတရားကိုိုသုသာ ျမင္လ္လွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဉာဏ္ မဟုတုတ္ေသးပါ။
ယင္းတို႔၏ ဆက္စပ္ပံုကို ျမင္မွသာလွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဆုိပါဋီကာ၌ 'ပစၥယုပၸႏၷဓေမၼာ ပဋိစၥ သမုပၸဇၨတိ ဧတသၼာတိ ပဋိစၥသမုပၸါေဒါ၊ ပစၥယာကာေရာ'ဟူ၍ ဖြင့္ျပကာ ပဋိစၥသမုပၸါဒအရ ပစၥယာကာရ=ေက်းဇူးျပဳပုံ ဆက္စပ္ေနပုံ အျခင္းအရာကုိ ရ၏ဟူ၍ ေကာက္ျပထားပါသည္။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

1 comments:

Anonymous said...

Lucky Club Casino site review and list of bonuses
The best part about Lucky Club is that we have many promotions to get you to spin on. The main attraction of all our casinos is the  Rating: 4.7 · ‎Review by LuckyClub.org luckyclub.live

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm