ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Sunday, October 25, 2009

တဏွာကို အရင္ဆံုးသတ္တဲ့နည္း-ဟူ၍ မရွိႏုိင္ အခန္း (၁၇)

အခန္း (၁၇)

ဓမၼေစတီ၏ ေဟာၾကားခ်က္သည္ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္မွစ၍ မွားပါသည္။

တဏွာကို အရင္ဆံုးသတ္တဲ့နည္း-ဟူ၍ မရွိႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ထို႔အတူ
ဒိ႒ိကို အရင္ဆံုးသတ္တဲ့နည္း-ဟူ၍ မရွိႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

''တဏွာအရင္ဆံုးသတ္နည္းသည္ ေကာင္းသာေကာင္း၏။ မမွန္ပါ။ ဒိ႒ိကို အရင္ဆံုးပယ္သတ္နည္းသည္ ေကာင္းလည္းေကာင္း၏။ မွန္လည္းမွန္၏'' ဟူေသာေဟာခ်က္သည္ ရွင္းစရာမလုိပါ။
၄င္းေဟာခ်က္သည္ အမွားသာတည္း။0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm