ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Friday, October 23, 2009

၂- ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ၂

(ဘုရားျဖစ္ခန္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ဘာသာေရးစာေပႀကီးတစ္ခုလံုးမွားယြင္းသြားၿပီမုိ႔ နိဗၺာန္ႏွင့္လြဲၾကၿပီ)
(ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္-၂)


''အဲဒါေတြကိုေထာက္၍-
(၁) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖင့္ ဘုရားျဖစ္။ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာျဖစ္။
(၂) သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ၊ ဘုရားျဖစ္။
(၃) ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈၿပီး ဘုရားျဖစ္။
အခု ... (ပ) ... အမ်ားႀကီးမသိနဲ႕အံုး ။ (ျမတ္စြာဘုရားရွင္သိအပ္ေသာတရား။ ဗီြစီဒီေခြ။)

စိစစ္ခ်က္။ ။ဤေဆာင္းပါးသည္ အမွတ္ (၂)ျဖစ္၍ (၂)သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ၊ ဘုရားျဖစ္ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္ မွန္-မမွန္ စိစစ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေဆာင္းပါးစဥ္ အမွတ္ (၁) အရာမွာ စိစစ္ျပဖြယ္မ်ားစြာ က်န္ရွိၾကပါေသးသည္။ ယင္းက်န္ရွိေနရာတို႔ကို ဆက္လက္ စိစစ္ျပရပါဦးမည္။

(၁) ''အေနကဇာတိသံသာရံ (ပ) ခယမဇၩဂါ။ (ပ) ေဟာဒီ ပၪၥကၡႏၶာ၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာေတြကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဆာက္တဲ့ တဏွာေယာက္်ား လက္သမားကိုမေတြ႕လုိ႔ ေဗာဓိပင္နဲ႔ေရႊပလႅင္ကုိ မရမခ်င္း၊ အဒီေရႊပလႅင္ေပၚထုိင္ၿပီး ဥပါဒါနကၡႏၶာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကို မျမင္မခ်င္း၊ ဒုကၡေတြ ထပ္ကာထပ္ကာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ (ပ) ဒါျဖင့္ရင္ ဒီဂါထာႀကီး ရြတ္ႏုိင္ရေအာင္ ဘယ္တရားကို သိသလဲ။ (၎စာ၊ ႏွာ၊ ၁။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါတို႔တြင္ ဥပါဒါနကၡႏၶာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြဟူ၍ ပါရွိရာ'' အေၾကာင္း တရားေတြကို ဥပါဒါနကၡႏၶာဟု ဆုိ၏''ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါသည္။ ဤဥဒါန္းဂါထာအရာတြင္ 'ဥပါဒါနကၡႏၶာတုိ႔သည္ တဏွာတရားေၾကာင့္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာတုိ႔သည္ အက်ိဳးတရား စစ္စစ္ႀကီးသာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္းလွပါသည္။ အေၾကာင္းတရားေတြကုိ ဥပါဒါနကၡႏၶာဟု မဆုိရ။ ဆုိလွ်င္ မွားပါသည္။

(၂) ''ဒီမွာက်မ္းညိႇဖုိ႔ လုိလာပါၿပီ။ ဤဗုဒၶဝင္အ႒ကထာ၌ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို နိဗၺေတၱတြာ= ျဖစ္ေစ၍-လုိ႔။ ဒီလုိ ရွိပါတယ္။ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ အ႒ကထာမွာေတာ့ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္မွ ဝု႒ာယ= ထ၍-လို႔ ။ အဲဒီလုိ ရွိပါတယ္။ ပါဠိႏွစ္ရပ္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီး (ပ) ပစၥယာကာရပဋိစၥသမုပၸါဒ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (ပ) အဲဒီစ်ာန္ကို အေျခခံထား၍ ပစၥယာကာရလုိ႔ေခၚတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နဲ႕ပဋိစၥသမုပၸႏၷ (ေၾကာင္းက်ဳိးႏွစ္ျဖာ) ဝိပႆနာကို ပြားေစၿပီး၍ (ပ) နိဒါနသံ-႒ကေတာ့ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကထၿပီးေတာ့မွ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို သံုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ဘုရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ (၎စာ၊ ႏွာ - ၂၊ ၃၊ ၄၊၅။)

စိစစ္ခ်က္။ ။အထက္ပါတို႔တြင္ ျဖစ္ေစ၍ႏွင့္ ထ၍ကို အထူးျပဳ၍ ေဟာျပထားပါသည္။ ျဖစ္ေစျဖင့္ စ်ာန္ကို ဝင္စားမႈ ျပဳေနသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ထ-ျဖင့္ စ်ာန္ဝင္စားမႈကို ဆက္မျပဳေတာ့ဘဲ ရပ္နားထားလုိက္သည္ဟု ဆိုလုိပါသည္။ မထူးပါ။ မထူးေၾကာင္းမွာ စ်ာန္ဝင္စားမႈကို စတင္ ျပဳလုပ္ထားလွ်င္ ရပ္နားမႈကို ျပဳရဦးမည္သာတည္း။
ထို႔ျပင္ - ဗုဒၶဝင္႒-၌ (၁) ပစၥယာကာရ (၂) အာနာပါနဟုရွိ၍ သံယုတ္႒-၌ (၁) အာနာပါန (၂) ပစၥယာကာရဟုရွိသည္ႏွင့္ စပ္၍လည္း''ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီး (ပ) ပစၥယာကာရပဋိစၥသမုပၸါဒ္လို႔ ဆိုပါတယ္''ဟူ၍ ေရာယွက္႐ႈတ္ေထြးလ်က္ ရွိပါသည္။ က်မ္းစာကို ေသခ်ာ မသိျမင္ဘဲ မရရွိဘဲ စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္လွန္ၿပီး ေဟာေျပာရသျဖင့္ ဗ်ာမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ရွင္းေလမွားေလး ျဖစ္ရဟန္ တူပါသည္။ ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက အာနာပါနစတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီးမွ ပစၥယာကာရကို ျပဆုိသည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကူးယူေဖာ္ျပပါ ''ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီး (ပ) ပစၥယာကာရပဋိစၥသမုပၸါဒ္လို႔ ဆိုပါတယ္'' ေဟာေျပာခ်က္သည္ လံုးဝမွား၏။

ေဆာင္းပါးစဥ္ အမွတ္ (၁)၌ 'ပစၥယာကာေရ ဉာဏံ ၾသတာေရတြာ အာနာပါန စတုတၴဇၩာနံ နိဗၺေတၴတြာ' ဟူ၍ ဗုဒၶဝင္မူရင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါၿပီ။ တိုက္ဆုိင္-စိစစ္ ၾကည့္ပါ။

တစ္ဖန္ ''ဝိပႆနံ= ပစၥယာကာရလို႔ေခၚတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နဲ႕ ပဋိစၥသမုပၸႏၷေၾကာင္းက်ဳိး ႏွစ္ျဖာ ဝိပႆနာကို'' ဟု ဆိုရာမွာလည္း အလြန္မွပင္ မွားလြန္းလွပါသည္။ မွန္၏။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သည္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာ္လည္း ဝိပႆနာ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္= အေၾကာင္းတရားကို သိေသာဉာဏ္သည္ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။ ပဋိစၥသမုပၸႏၷသည္ အက်ဳိးတရားျဖစ္ေသာ္လည္း ဝိပႆနာ မဟုတ္ပါ။ မွန္လွ၏။

ပဋိစၥသမုပၸႏၷ=အက်ဳိးတရားကိုသိေသာဉာဏ္သည္ နာမ႐ူပ-ပရိေစၧဒဉာဏ္မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။ ဝိပႆနာဉာဏ္ဆုိသည္မွာ အက်ဳိးတရားတို႔ကို သိျမင္ၿပီး၍ ထုိအက်ဳိးတရားတို႔၏ လကၡဏာသံုးပါး၊ အေၾကာင္းတရားတို႕ကို သိျမင္ၿပီး၍ ထုိအေၾကာင္းတရားတို႔၏ လကၡဏာသံုးပါးတို႔ကို ထုိးထြင္း၍ သိျမင္ေသာ ဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝိပႆနာဉာဏ္တို႔ကို ပဋိပဒါဉာဏဒႆန ဝိသုဒိၶဟုဆိုရာတြင္'' လကၡဏာသံုးပါးကုိ သိျခင္းေၾကာင့္ ဉာဏ္ မည္၏။ လကၡဏာသုံးပါးတုိ႔ကုိ ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒႆန မည္၏'' ဆိုတာကို ပထမလတ္တန္းဝင္ စာသင္သားကေလးမ်ားကပင္ သိႏိုင္ၾကပါသည္။

တစ္ဖန္တံုလည္း ... ပစၥယာကာရလို႔ေခၚတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဟူ၍ ေဟာထားရာ ''ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ပစၥယာ ကာရဟု ေခၚသည္''ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါသည္။ ယင္းအဓိပၸါယ္အရျဖစ္ေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရမွာ အေၾကာင္းတရားေတြကိုလည္း မယူရ။ အေၾကာင္းတရားတို႔သည္ ပစၥယ(=အက်ဳိးတရားျဖစ္လာေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား)တို႔သာ ျဖစ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းတရားတို႔သည္ (ပစၥယ+အာကာရတို႔တြင္) အာကာရ= ေက်းဇူးျပဳပံု အျခင္းအရာမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရမွာ အက်ဳိးတရားေတြကိုလည္း မယူရ။ အက်ဳိးတရားတုိ႔သည္ ပစၥယုပၸႏၷ=ပဋိစၥသမုပၸႏၷ (=အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ျဖစ္လာၾကေသာတရား) တို႔သာ ျဖစ္ၾကသည္။

ပစၥယာကာရဆုိသည္မွာ ပစၥယ= ေက်းဇူးျပဳတတ္ႏွင့္ေသာအေၾကာင္း တရားတ႔ုိ၏ (အက်ဳိးတရားေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္) အာကာရ=ေက်းဇူးျပဳပံုအျခင္းအရာ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး ဆက္စပ္မႈရွိေနပံု အျခင္းအရာတုိ႕သာျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဆုိသည္မွာ အျခင္းအရာတို႔သာတည္း။
သုိ႔ျဖစ္၍ ပစၥယာကာရ=ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ဝိပႆနာ အတူတူ မဟုတ္ေၾကာင္း(ဝါ) ဝိပႆနံ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နဲ႔ ပဋိစၥသမုပၸႏၷ ေၾကာင္းက်ဳိးႏွစ္ျဖာကို - ဟူ၍ အနက္ျမန္မာ မျပန္ရေၾကာင္းကို ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာက ''ပစၥယာကာေရ ဉာဏံ ၾသတာေရတြာ (ပ) ဝိပႆနံ ဝေၯတြာ''ဟူ၍ ခြဲျခားျပသထားၿပီး ရွိေနပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႕က မ်က္လွည့္ဆရာကိုပင္ ယံုတတ္ၾကေလေတာ့ အထင္ႀကီးေအာင္ 'လုပ္ယူ' တတ္သူမ်ား၊ ယံုေလာက္ေအာင္ လုပ္ယူတတ္သူမ်ားကို ယံုမိ၍ မွားၾကရွာပါေပသည္။ (ဤစကား၌ လုပ္ယူကုိ လူယုတ္ဟု မျပန္ရ။ အခ်ိဳ႕ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက လုပ္ယူဟုေတြ႕လွ်င္ လူယုတ္ဟု ျပန္ဆုိတတ္ၾကပါသည္။)

အထင္ႀကီးေအာင္ ယံုေလာက္ေအာင္ လုပ္ထားပံုမ်ားစြာတို႔ထဲက ထုတ္ျပရလွ်င္ (၃) ''တစ္ခါက ေျပာဖူးပါတယ္။ ပထမလတ္တန္းမွာ ဉာဏ္သံုးပါးကို ယာမ္သံုးပါးနဲ႕ ယွဥ္ခဲ့ပါ ဆိုတာ။ ဆရာေတာ္တို႔ မေျဖႏုိင္တာပါ။ သီခ်င္းကေလး တစ္ပုဒ္က ပုေဗၺနိဝါသေခၚ ဉာဏ္ေတာ္တစ္ပါးကိုလ ညဥ့္ဦးယာမ္ ခ်ိန္ခါ ... အဲဒီသီခ်င္းနဲ႕ ပထမလတ္တန္းမွာ အမွတ္ျပည့္ ရခဲ့ပါတယ္။ (၎စာ ။ ႏွာ -၂။)

စိစစ္ခ်က္။ ။ဤစကားရပ္ ပထမလပ္တန္းမွာ အမွတ္ျပည့္ရရွိခဲ့လွ်င္ တစ္ျပည္လံုး ပထမလတ္တန္း ပထမဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ဉာဏ္ေတာ္သံုးႏွင့္ ယာမ္သံုးေမးခြန္းတစ္ပုဒ္မွ်မွာ အမွတ္ျပည့္ ရရွိလွ်င္ က်န္ႏွစ္ပုဒ္သံုးပုဒ္ရမွတ္ႏွင့္ေပါင္း၍ ႐ိုး႐ိုးေအာင္မွတ္မွ်သာ ရႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စကားရပ္မ်ားကို ၾကားနာရေသာအခါတြင္ ေဝဖန္တတ္ဖုိ႔ လုိပါသည္။ ခြဲျခား၍ ပိုင္းျဖတ္တတ္ဖို႔ လုိပါသည္။ အသိမွန္ အျမင္မွန္ ျဖစ္ေစဖုိ႔ လုိအပ္လွပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ေရာေထြးလ်က္ အထင္ႀကီးမိၿပီး မၾကည္ညိဳထုိက္ေသာအရာ၌ ၾကည္ညိဳမိေသာ ''ပညာေပတံုး သဒၶါငံုး လံုးဝအျမီးမထြက္'' ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ေဆာင္းပါးစဥ္ အမွတ္(၁)ထဲတြင္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ေသာစကားမ်ားကို (က) (ခ) (ဂ) (ဃ)တို႔ျဖင့္ အမွတ္ျပ၍ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပိဋကတ္သံုးပုံ အာဂုံေဆာင္ထားၾကသည့္ ဆရာေတာ္မ်ားကိုပင္ ဦးေႏွာက္ျဖဳန္းတီးေနသူမ်ားဟု ပ်က္ရယ္ျပဳခ်က္မ်ား ပါရွိၾကသည္။ ၎ (က) (ခ) (ဂ) (ဃ)တို႔ကို အထက္ပါေဝဖန္နည္းျဖင့္ ျပန္၍ ေဝဖန္ၾကည့္ရန္ ျပန္၍ ဖတ္႐ႈပါကုန္။

(၄) ''ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို သိ၍ ဘုရားျဖစ္တာကို ေထာက္ရင္ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္က ေရွ႕က ရွိသင့္ပါတယ္။ ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာမွာေတာ့ ေနာက္က ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပသိ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ခဲ့တဲ့ ပါဠိစာေပေတြ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေတြ- သဂၤါယနာတင္ေထရ္ရွင္အေပါင္းေတြကို ႐ိုေသေလးစားေသာအားျဖင့္ ဘယ္ပါဠိက ဘယ္လုိ ရွိသင့္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ကြၽႏု္ပ္အရြယ္ကေလးနဲ႕ မဆံုးျဖတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ (ပ) ပညာရွိတို႕ထံမွာ အဆံုးအျဖတ္ ယူေတာ္မူၾကပါကုန္။ (၎စာ၊ ႏွာ - ၅။)

စိစစ္ခ်က။္ ။ အထက္ပါတ႔ိုတြင္ စိစစ္ဖြယ္မွာ အာနာပါနစတုတၳစ်ာန္သည္ ''သမထဘာဝနာ= အပၸနာတရား ျဖစ္သည္။ ၎က ဝိပႆနာ၏အေျခခံ (ဝိပႆနာပါဒက) ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
''ပစၥယာကာရ=ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သည္ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္= ပရိယတိၱသုတ ျဖစ္သည္။ ၎ကလည္း ဝိပႆနာ၏ ေရွ႕ဦးတရား (ဝိပႆနာပုဗၺက) ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေလာင္းလ်ာ သယမၻဴတာ ဝိပႆနာရွင္တို႔မွာမူ စိႏၲာမယဟုသာ သံုးရသည္။ (ပရိယတိၱသုတဟု မသံုးရ)။ ဝိပႆနာပါဒက=အေျခခံႏွင့္ ဝိပႆနာပုဗၺက= ေရွ႕ဦးတရားတို႔သည္ သူ႔ပမာဏႏွင့္သူ မပါလွ်င္မၿပီး အေရးၾကီးၾကသည္သာ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ''ပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္သက္ဝင္ေစၿပီးမွ အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစလွ်င္လည္း ရသည္။

''အာနာပါန စတုတၴစ်ာန္ကို ျဖစ္ေစၿပီးမွ ပစၥယာကာရ= ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ဉာဏ္သက္ဝင္ေစလွ်င္လည္း ရသည္။

''ဆယ္အုပ္ရွိရာ၊ ျပ႒ာန္းစာကုိ
စာေျဖခ်ိန္မွ၊ အေရွးကာလတြင္
စိတ္ဝင္စားရာ၊ က်က္မွတ္ပါ
ဘယ္ဟာ ေရွ႕က်က္ ဟူ၍ မဆုိသာ
ဘယ္ဟာ ေနာက္က်က္ ဟူ၍ မဆုိသာ။

''စာေျဖရက္စြဲ၊ ေရာက္လာဆဲတြင္
ခုပင္ေျဖရန္၊ ဘာသာမွန္၊ က်က္ရန္တြင္တြင္သာ။
ထုိနည္း ေျမာ္ျမင္၊ 'အာ-ပ' တြင္လည္း၊
အာလွ်င္ ေရွ႕က၊ ပ-ေနာက္က-ဟု
မုခ်မလုိ၊ ဝိပႆ္ႀကိဳ၊ လိုကြက္ မရွိ ျပည့္ဖုိ႔သာ။

''ဗုဒၶဝိပႆ္၊ တြင္တြင္ခတ္လ်က္
သံုးရပ္လကၶဏာ၊ ႐ႈျမင္ပါမွ
ေလးျဖာမဂ္ဆိုက္၊ ဖိုလ္ဝင္လႈိက္၊ ျဖစ္ထိုက္ သဗၺညဳတာ။
''ပဋိစၥသၥသမုပၸါဒ္၊ သိျမင္လတ္၍
ဉာဏ္ျမတ္ဉာဏ္စစ္၊ ဘုရားျဖစ္ဟု
စိစစ္ေဖာ္ျပ၊ အဓမၼ၊ မွတ္ၾက 'မွား' ဟုသာ။

မွာထားခ်က္။ ။အထက္ပါ အာနာပါနစတုတၴစ်ာန္ႏွင့္ ပစၥယာကာရ ႏွစ္ပါးတ႔ုိတြင္ အဘယ္တရားက ေရွ႕မွာရွိသင့္ေၾကာင္း၊ အဘယ္တရားက ေနာက္မွာရွိသင့္ေၾကာင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟာေျပာသူက ''ပညာရွိတို႔ထံမွာ အဆံုးအျဖတ္ ယူေတာ္မူၾကပါကုန္'' ဟူ၍ ဆိုထားပါသည္။ ဤေဝဖန္စာေရးသူသည္ ပညာရွိမဟုတ္ပါေၾကာင္း'' ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္စြာ့'' ဟူသည္ႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ကာယကံရွင္၏တရားအတုိင္း ယံုၾကည္သူတို႔က တရားနည္းလမ္းအေလွ်ာက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း၍ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးၾကပါရန္ ပန္ၾကားလုိက္ပါသည္။ ေဝဖန္ေရးစာေပ၏ သေဘာတရားမွာ ေဝဖန္ခံရသည့္ဘက္က လွည့္ၾကည့္လာေအာင္ ေရးတတ္ရျခင္းဟူ၍ ပါရွိသည့္အတြက္ ကာယကံရွင္ကေသာ္ လည္းေကာင္း စာဖတ္ပရိသတ္တုိ႔ကေသာ္ လည္းေကာင္း ဂ႐ုစုိက္မိလွည့္ၾကည့္စရာ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေရးသားတင္ျပပါသည္။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm