ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Wednesday, October 14, 2009

သာသနာေတာျ္မတႀ္ကီး အရွည္တည္တ့ံ့ံခံခုိုိင္ျမဲေအာင္

သာသနာေတာျ္မတႀ္ကီး အရွည္တည္တ့ံ့ံခံခုိုိင္ျမဲေအာင္၊
တုိုိးတက္ထြန္းကား ျပန္႔္႔ပြါးေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၾကရာတြင္
ရဟန္းသာမေဏသံဃာေတာ္မ်ားအားလုံုံး
အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖုိုိးလ်က္ ညီၫြတ္ပါမွ ေအာင္ျမင္မည္။


ရန္ကုန္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဆ႒အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၇)ပါးစုံညီ ဆ႒အစည္းအေဝး၌ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေမာင္၏ သာသနာေရးဆုိင္ရာ ေလွ်ာက္ထားလႊာ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

႐ုိေသေလးျမတ္စြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ -

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္ႀကီးမ်ားဘုရား ယေန႔ က်င္းပအပ္ေသာ ဆ႒အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယအဖြဲ႔ (၄၇)ပါးစုံညီ ဆ႒အစည္းအေဝးသုိ႔ ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္ႀကီးမ်ား စုံစုံညီညီ ၾကြေရာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူၾကသျဖင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ပီတိျဖစ္ရပါသည္ဘုရား။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြါးေရးကုိသာ တစုိက္မတ္မတ္ အာ႐ုံစုိက္ေတာ္မူလ်က္ သက္ေတာ္ရြယ္ေတာ္အေလ်ာက္ က်န္းမာေရး အေနအထား ကုိယ္စိတ္ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္မႈမ်ားကုိ ေနာက္ထားလ်က္ ေပးအပ္ထားေသာ သာသနာ့တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး စုံညီစည္းေဝး ေဆြးေႏြးႏွီေႏွာ သေဘာညီမွ် ဆုံးျဖတ္ခ်ေရး အေလးဂ႐ု အားျပဳသန္စြာ ၾကြေရာက္လာၾကသျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးအေပၚ ထားရွိေသာ သဒၶါအစ ဝီရိယတစ္ျဖာ ပညာဉာဏ္ထ ဆႏၵထူးျမတ္ စိတ္ဓာတ္အားႏွင့္ သတိဆင္မႈတုိ႔ကုိ ဖူးျမင္ ကိုယ္ေတြ႕ ေစ့ေစ့သိရွိရပါသျဖင့္ ၾကည္ၫုိသဒၶါ မဂၤလာကုသုိလ္တရားမ်ား ရရွိ၍ အတုိင္းမသိ စိတ္ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ႕ရပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

၁၉၈ဝ-ျပည့္ႏွစ္ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး သန္႔ရွင္းတည္တံ့ ျပန္႔ပြါးေရး အတြက္ တာဝန္မ်ား အသီးအသီး ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူၾကရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႔ႀကီးသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနရသည္ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တုိ႔သည္ ဝိနိစၧယေရးရာ သာသနာ့ေရးရာ ပညာေရးရာတုိ႔ကုိ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ လက္စြဲက်မ္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ကာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္ ဘုရား။ ငါးသိန္းေက်ာ္မွ်ေသာ သံဃာထုႀကီးကုိလည္း ဘုရားဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒ၊ အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ၊ လူမႈဥပေဒ စသည္မ်ားႏွင့္ အညီအၫြတ္ ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါသည္ ဘုရား။ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ဝိနိစၥယေရးရာ အပုိင္းတြင္ တရားေရးမ႑ိဳင္ႀကီးအျဖစ္၊ သာသနာေရးရာအပုိင္းတြင္ သာသနာ့မ႑ိဳင္ႀကီး အျဖစ္၊ ပညာေရးရာအပုိင္းတြင္ ပရိယတၱိမ႑ိဳင္ႀကီးအျဖစ္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္လ်က္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။

ႀကီးေသာအမႈေသးငယ္ေအာင္၊ ေသးငယ္ေသာအမႈပေပ်ာက္ေအာင္၊ အကုသိုလ္ တရားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ပေပ်ာက္ၿပီး ကုသိုလ္တရားမ်ား တုိးပြါးလာေအာင္၊ အဂတိတရားမ်ား ကင္းစင္စြာ ႀကိဳးစားေျဖရွင္း ေအာင္ျမင္ေစသျဖင့္ျခင္း၊ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ား၏သေဘာထားႏွင့္ဆႏၵကုိ အနည္းစုက လုိက္နာျခင္း၊ အနည္းစု၏ သေဘာထားႏွင့္ဆႏၵကုိ အမ်ားစုက ေလးစားျခင္း စသည္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

ထုိနည္းအတူပင္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးရွိ ေထရဝါဒသံဃာ့ဂုိဏ္း အသီးသီးမွ ရဟန္းသံဃာဟူသမွ်သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့အဖဲြ႕ အစည္းအတြင္း၌ အလုိအေလ်ာက္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ရဟန္းသာမေဏတုိင္း သည္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈတုိ ခံယူၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ သာသနာေတာ္ၿမတ္ႀကီး အရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္၊ တုိးတက္ထြန္းကား ျပန္႔ပြါးေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၾကရာတြင္လည္း ရဟန္းသာမေဏ
သံဃာေတာ္မ်ား အားလုံးသည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖိုးထားလ်က္ စိတ္ဓာတ္ျပည့္စြာ ညီၫြတ္ပါမွ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

အဂၤုတၱရနိကာယ္ နိပၸိယသုတ္တြင္- ရဟန္းသံဃာအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္အပ္၊ ေလးစားအပ္၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္သူျဖစ္ေစေသာ က်င့္စဥ္တရားမ်ားကုိ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ေဟာမိန္႔ထားသည္ကုိ သိရွိရပါသည္ဘုရား - ဤတရားမ်ားမွာ .. အဓိက႐ုဏ္းကို မျပဳတတ္ျခင္း။ သိကၡာသုံးပါးကုိလုိလားျခင္း။ ေလာဘအလုိ ရမၼက္နည္းပါးျခင္း။ အမ်က္မထြက္တတ္ျခင္း။ သူတစ္ပါးဂုဏ္ကုိမေခ်ဖ်က္တတ္ျခင္း။ မစဥ္းလဲ မေကာက္က်စ္ျခင္း။ မိမိ၌မရွိေသာဂုဏ္ကုိ အရွိလုပ္ကာ လြဲမွားစြာ မေျပာဆုိတတ္ျခင္း။ မိမိအျပစ္ကုိဖုံးကြယ္လွည့္ပတ္လုိသည့္မာယာ မရွိျခင္း။ ေလာကုတၱရာတရားတုိ႔ကုိ ႐ႈမွတ္ဆင္ျခင္သိျမင္မႈရွိျခင္း။ ကမၼ႒ာန္းျဖင့္ တပါးတည္းကိန္းေအာင္းျခင္း။ သီတင္းသုံးေဖၚတုိ႔ကုိ အာမိသ၊ ဓမၼ ႏွစ္ဌာနျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္တတ္ျခင္း။ ဤသုိ႔သေဘာရွိေသာ ရဟန္းသာမေဏတုိ႔ကုိ အခ်င္းခ်င္း သီတင္းသုံးေဖၚတုိ႔က အ႐ုိအေသေပး အေလးဂ႐ုျပဳလ်က္ ဆက္ဆံၾကၿပီး သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ႀကီးသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအတြင္း႐ွိ ရဟန္းသာမေဏမ်ားႏွင့္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တုိ႔အား ညီၫြတ္ေစေရး၊ နိပၸိယသုတ္ေတာ္လာ ခ်စ္ခင္ေလးစား က်င့္စဥ္တရားမ်ားႏွင့္အညီ ရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ ယခုထက္ပုိမုိ၍ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္ ထိန္းမတ္ေပးေတာ္မူၾကပါရန္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ႐ုိေသေလးျမတ္စြာ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္ႀကီးက ဦးေဆာင္လ်က္ သာသနာေရးကိစၥအဝဝကုိ အားသစ္စုေပါင္း ထပ္ေလာင္းႀကိဳးပမ္း ထမ္းေဆာင္ၾကသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အမွဴးရွိေသာ ဒကာျပည္သူတုိ႔ကလည္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး အားအစြမ္းထားလ်က္ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆရာ့နည္းက ၾသဝါဒေတာ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။

ႏုိင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အာဏာစက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကို တရားႏွင့္ေလွ်ာ္စြာေပးလ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။ ထုိကဲ့သို႔ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆရာဒကာ ညီညာလက္တြဲ အားခဲႏႈိင္းခ်င့္ ကြၽန္းႏွင့္ကိုင္းမွီ ေရွ႕သြားညီေအာင္ ရည္ရြယ္ပံ့ပုိး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ျပင္၊ ဒကာ့တာဝန္ ေၾကပြန္ၾကရ ႏုဂၢဟႏွစ္ျဖာ ဓမၼာပစၥယ ကုသိုလ္ အဝဝကုိလည္း မဆုတ္မနစ္ အားအသစ္သစ္ျဖင့္ တုိးျမႇင့္လွဴဒါန္းလ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။ ျပည္သူအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ သာသနာေတာ္ ျမတ္ႀကီးအတြက္ ေစတနာသုံးတန္ ျပ႒ာန္းလ်က္ ဆပြါးထပ္ဆင့္ ေထာက္ပင့္ေဝဆာ ပူေဇာ္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရင္း ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား။


(သတင္းစဥ္)


အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၄)

အထက္ပါၾသဝါဒေတာ္မ်ားႏွင့္ အထက္ပါ ေလွ်ာက္ထားလႊာတုိ႔သည္ စာေရးသူတုိ႔၏ အဓမၼဝါဒေဖၚထုတ္ တားဆီးဖယ္ရွားေရး ႏႈိးေဆာ္လႊာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေသာ ရဟန္းသံဃာအေရးတုိ႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာၾကသည့္ ျပည္ပေရာက္ ရဟန္းမ်ား၏ အဖြဲ႕သစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္တုိ႔ကုိ အစြဲျပဳလ်က္ ဆုံးမအပ္ေသာ အဆုံးအမမ်ားႏွင့္ ယင္းအဆုံးအမမ်ားအားေလွ်ာ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

စာေရးသူတုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပစၥဳပၸန္ ကမၼဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံ မုိးျပာဂုိဏ္းႀကီးကို ရည္ရြယ္ခဲ့ရင္းသာ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ၄င္းႏႈိးေဆာ္လႊာထဲတြင္ ရွင္ဥကၠ႒ဝါဒဆုိင္ရာမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သြားၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရွင္ဥကၠ႒ကုိပင္ ဓမၼစၾကာဆရာေတာ္ႀကီးဟု ေခၚဆုိ၍ ဂုဏ္ျပဳဦးတင္ အစဥ္ေအာက္ေမ့ေနသည့္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ အဓမၼဝါဒ ဂုိဏ္းေဟာင္းႀကီးကုိ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ေနမႈမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ကာ အက်ဳံးဝင္သြားၾကပါသည္။

''ေစာဒနာလႊာတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား''အစပုိင္းတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတုိင္းပင္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံး ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ပင္ ျဖစ္ေပၚတုိးပြါး တန္ခုိးထြားလာၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ၾကရပါသည္။ ၁၃၄၄-ခုႏွစ္က အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒဟူ၍ သတ္မွတ္ခံရေသာ ဆူးေလ ဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒမ်ားသည္ ၄င္းဆရာႀကီး၏ တပည့္ႀကီး(၄)ပါး (ဦးဥကၠံသဗုဒၶိ၊ ဦးနာရဒ) စသူတုိ႔က ဆက္လက္ သင္ျပ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ၁၃၆၁-ခုႏွစ္ခန္႔မွစတင္၍ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာၾကပါသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္သူတုိ႔တြင္
အဓိကေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မွာ ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေကာသလႅသည္
အဆုိပါ ၁၃၆၁-(၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တစ္ႏုိင္လုံးပင္ တရားပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ အားထုတ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းပုဂၢိဳလ္၏ ေဟာတရားေခြမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ၄င္းအဓမၼဝါဒမ်ားက မည္မွ်ေလာက္အထိ က်ယ္ျပန္႔သြားေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာ သိျမင္ႏုိင္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစာအုပ္၏ ေနာက္ဆုံးပုိင္းတြင္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္၏ တရားေခြးနာမည္မ်ားကုိ တရားအလွဴေတာ္ ျပဳလုပ္ေနရာ ဌာနတစ္ခုမွ အလြယ္တကူ ရရွိသေလာက္မွ် တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ ယခုဆက္လက္၍ တင္ျပေပးလုိသည္မွာ ၄င္းပုဂိၢဳလ္၏ ေဟာတရားေခြ စာစီမွတ္တမ္းတစ္ခုထဲက အမွားေတြအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။


ဝိဇၨာမယဂမီၻရနည္း မိစၧာစက္ျဖတ္မႏၲန္ေတာ္ႀကီး

ဗုဒၶရွင္ျမတ္၊ ေဟာထားအပ္ေသာ
ပိဋကတ္က်မ္းစာ၊ မညီရာတုိ႔ကုိ
မ်က္ႏွာေထာက္ထား၊ မသနားႏွင့္
စာအားေငြအား၊ ျဖန္႔ေဝအားျဖင့္
တစ္ပါး-ဆယ္ေယာက္၊ တစ္ေယာက္-ဆယ္ပါး
ျပန္႔ပြါးႏွံ႔စပ္၊ လူ႕ရပ္ေျမကုန္
ဝုိင္းအုံ ပ ထုတ္၊ ဇြဲခတ္လုပ္၍
ေတာထုတ္ၾကကုန္ေလာ့။

1 comments:

သစၥာရွင္ said...

လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း Universal Declaration of Human Rights

အပိုဒ္ (၁) - လူတိုင္းသည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက တန္းတူညီမႈရွိသည္။

အပိုဒ္ (၂) - မည္သူ ့ကိုမွ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္းမရွိေစရ။

အပိုဒ္ (၃) - လူတိုင္း အသက္ရွင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္ (၄) - မည္သူ့ ့ကို့မွ ကၽြန္အျဖစ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပဳရ။

အပိုဒ္ (၅) - မည္သူ ့ကိုမွ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ၊ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံျခင္း အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။

အပိုဒ္ (၆) - တရားဥပေဒေရွ ့ေမွာက္တြင္ လူတိုင္းအား လူသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံပို္င္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၇) - တရားဥပေဒေရွ ့တြင္ တန္းတူညီခြင့္၊

အပိုဒ္ (၈) - မိမိပိုင္အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက ဥပေဒအကူအညီ ရယူခြင့္္၊

အပိုဒ္ (၉) - မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းအား ကာကြယ္မႈ ရရွိခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၀) - လူအမ်ားၾကားနာၿပီး တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈရရွိခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၁) - ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမရွိမခ်င္း ထိုသူသည္ အျပစ္မရွိဟူ၍ သတ္မွတ္ခံပိုင္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၂) - ပုဂၢလိက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊

အပိုဒ္ (၁၃) - လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၄) - မတရားအျပစ္ေပးခံရမည္ဆိုပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၅) - ႏို္င္ငံသား ျဖစ္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၆) - အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မိမိဆႏၵျဖင့္ လက္ထပ္အိမ္ယာထူေထာင္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၇) - ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၈) - လြြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၉) - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပ ေျပာဆိုခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္၊

အပိုဒ္ (၂၀) - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ အဖြဲ ့မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊

အပိုဒ္ (၂၁) - အစိုးရတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊

အပုိဒ္ (၂၂) - လူမႈဖူလံုေရး ခံစားခြင့္၊

အပိုဒ္ (၂၃) - အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားဝင္ေရာက္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၂၄) - အပန္းေျဖအနားယူခြင့္၊

အပိုဒ္ (၂၅) - လံုေလာက္ေသာ လူမႈအဆင့္အတန္း ခံစားခြင့္ႏွင့္ ေဆးကုသခံပိုင္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၂၆) - ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၂၇) - ယဥ္ေက်းမႈဘဝတြင္ ပါဝင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတီထြင္မႈအက်ဳိးကို မိမိိခံစားပိုင္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၂၈) - ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္တာဝန္၊

အပိုဒ္ (၂၉) - အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊

အပိုဒ္ (၃၀) - မည္သူမွ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္တာဝန္၊

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးစရာ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္မွ လြဲ၍ မည္သည့္စာခ်ဳပ္၊ မည္သည့္ ဥပေဒကမွ မလႊမ္းမိုးႏိုင္။

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm