ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Monday, October 5, 2009

ဤကိစၥကုိ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ႏွလုံးထားေတာ္မူၾကပါဘုရား။

ဤကိစၥကုိ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ႏွလုံးထားေတာ္မူၾကပါဘုရား။

သံဃအဖြဲ႕အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ(၂ဝ) အခန္း(၁) အပုိဒ္(၂) အပုိဒ္ခြဲ(က)၌ သာသနာဆုိသည္မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမေတာ္ကုိ ဆုိသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပုိဒ္ခြဲ(င)၌ ေထရဝါဒဆုိသည္မွာ ပထမသဂၤါယနာမွ ဆ႒သဂၤါယနာအထိ သဂၤါယနာေျခာက္တန္ တင္ထားေသာ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာ အစရွိေသာ ပိဋတတ္ကုိ ဆုိသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ယင္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္း အခန္း(၂ဝ) အပုိဒ္(၁၂) အပုိဒ္ခြဲ(ဂ)၌ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ကို တုိးတက္စည္ပင္ျပန္႔ပြါးေစရန္ႏွင့္ ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပုိဒ္(၁၃)၌ သံဃအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ေဖၚျပပါ အေျခခံမူမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္ဟုလည္းေကာင္း ျပဆုိထားပါသည္။

ဤျပဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္း႐ုံးသုံးသပ္ပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ သာသနာေတာ္ျဖစ္ေသာ ပထမသဂၤါယနာမွ ဆ႒သဂၤါယနာအထိ သဂၤါယနာေျခာက္တန္ တင္ထားေသာ ေထရဝါဒပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာ အစရွိေသာ ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို အေရးယူ တားဆီးကာကြယ္ ႏုိင္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ရရွိပါသည္ဘုရား။ သို႔ျဖစ္၍ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားကို အေရးယူ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ကုိ သိေတာ္မူၾကေစရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အခန္း(၂) အပုိဒ္(၄)၌ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ဤစည္းမ်ဥ္းအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္းသာ ရွိရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပုိဒ္(၅)၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးရွိ ေထရဝါဒသံဃာ့ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ ရဟန္းသံဃာဟူသမွ်သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း၌ အလုိအေလွ်ာက္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါလ်က္ ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ရဟန္းသာမေဏမ်ားသည္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ မခံယူသည့္ တရားမဝင္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း လ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္ဘုရား။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းသည္ အဆုိပါ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေချခခံ စည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္(၄) အပုိဒ္(၅)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ၾကသည့္အျပင္- ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕မွထုတ္ျပန္ေသာ ၫႊန္ၾကားလႊာအမွတ္(၈၁)ကုိ လည္း ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔အမွတ္(၆/၉ဝ)ႏွင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း ဆုိင္ရာဥပေဒ ဥပေဒအမွတ္(၂ဝ/၉ဝ)တုိ႔ကုိလည္း က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသည္ဘုရား။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ရဟန္းသာမေဏတုိင္း သိေနၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ရဟန္းသာမေဏမ်ား သိနားလည္ေအာင္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းဝင္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းထုိင္-ေက်ာင္းပုိင္ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ားက
အခြင့္အခါသင့္တုိင္း ေဟာေျပာဆုံးမေတာ္မူၾကရန္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ မဟာနာယကအဖဲြ႕က ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္ ဘုရား။

ႏုိင္ငံေတာ္သံဃနာယကဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား - ျမတ္စြာဘုရားသည္ သုကၠပကၡ၌လည္း ''ေယ ေတ ဘိကၡေဝ အဓမၼံ အဓေမၼာတိ ဒီေပႏၲိ၊ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ ဗဟုဇနဟိတာယ ပဋိပႏၷာ ဗဟုဇနသုခါယ ဗဟုေနာ ဇနႆ အတၴာယ ဟိတာယ သုခါယ ေဒဝမႏုႆာနံ။ ဗဟုဥၥ ေတ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ ပုညံ ပသဝႏၲိ။ ေတ စိမံ သဒၶမၼံ ဌေပႏၲီ''တိ။ ပ ။ ရဟန္းတုိ႔ အၾကင္ရဟန္းတုိ႔သည္ တရားစစ္တရားမွန္မဟုတ္ေသာ အဓမၼကုိ တရားစစ္ တရားမွန္မဟုတ္ေသာ အဓမၼဟုလည္းေကာင္း၊ တရားစစ္တရားမွန္ျဖစ္ေသာ ဓမၼကုိ တရားစစ္တရားမွန္ျဖစ္ေသာ ဓမၼဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္ မဟုတ္ေသာ အဝိနယကုိ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္မဟုတ္ေသာ အဝိနယ ဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္ျဖစ္ေသာ ဝိနယကုိ ဝိနည္းစစ္ဝိနည္းမွန္ျဖစ္ေသာ ဝိနယဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မေျပာအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္မေျပာအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္ ေျပာအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေျပာအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ မျပဳအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ မျပဳအပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ ျပဳအပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား အေလ့အက်င့္ ျပဳအပ္၏ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား မပညတ္အပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္၏ ဟုလည္းေကာင္း ျပၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ လူအမ်ားစီးပြါးခ်မ္းသာျဖစ္ျခင္း၊ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းငွါ နတ္လူတုိ႔၏အစီးအပြါးျဖစ္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ က်င့္သည္ မည္ကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ မ်ားစြာေသာ ကုသုိလ္တရားကုိလည္း ျဖစ္ပြါးေစသည္ မည္ကုန္၏။ ထုိရဟန္းတုိ႔သည္ ဤသာသနာေတာ္ကုိလည္း တည္တံ့ေစသည္ မည္ကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္ဘုရား။
(အံ၊ ၁၊ ၁၉။)

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕ႏွင့္တကြ သဃာ့အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီး၌ ပါဝင္ေသာ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၌မပါဝင္ေသာ အရွင္ျမတ္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကျဖစ္ေသာ ရဟန္းသာမေဏအားလုံးတုိ႔သည္ လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာျဖစ္ျခင္း၊ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းငွါ နတ္လူတုိ႔၏အစီးအပြါးျဖစ္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ က်င့္ေသာပုဂၢိဳလ္၊ မ်ားစြာေသာ ကုသုိလ္တရားကိုလည္း ျဖစ္ေစေသာပုဂၢိဳလ္၊ ဤသာသနာေတာ္ကိုလည္း တည္တံ့ေစေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါဟု တုိက္တြန္းလ်က္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ သာရဏီယၾသဝါဒကထာကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕ဝင္ အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား။

(၂၃၊ ၁၁၊ ဝ၈-ရက္စြဲထုတ္ သတင္းစာ။)

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm