ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Sunday, March 14, 2010

ပ၀တၱိဟိတ္ဟူ၍ ရွိႏိုင္ - မရွိႏိုင္

ေနာက္ဆက္တြဲ(က)

ပ၀တၱိဟိတ္ဟူ၍ ရွိႏိုင္ - မရွိႏိုင္
0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm