ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Sunday, September 6, 2009

ဓမၼေစတီ၏ ျဖစ္ပ်က္ခႏၶာႏွင့္ ျဖစ္တည္ပ်က္ခႏၶာ အခန္း (၈)

အခန္း (၉)

ဓမၼေစတီ၏ ျဖစ္ပ်က္ခႏၶာႏွင့္ ျဖစ္တည္ပ်က္ခႏၶာ

ျဖစ္ပ်က္ဆိုတာ ဘယ္ဟာလဲလို႔၊ သဘာဝသိေအာင္ ရွာလိုက္စမ္းပါ။
အေၾကာင္းတရားကိုသာ ဉာဏ္မွာစြဲလို႔ ျဖစ္ပ်က္ပဲလို႔ မွတ္လိုက္စမ္းပါ။
ခဏတၱယဆိုတာ ဘယ္ဟာလဲလို႔၊ သဘာဝသိေအာင္ ရွာလိုက္စမ္းပါ။
အက်ဳိးတရားကိုသာ ဉာဏ္မွာစြဲလို႔ ခဏတၱယပဲလို႔ မွတ္လိုက္စမ္းပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီသံခ်ပ္ကေလးလည္း ၾကိဳက္ခဲ့တာပဲ ခုေတာ့ ဒါလည္း မွားတာပဲတဲ့
ႏႈတ္ထဲမွာေတာင္ စြဲေနၿပီဗ်

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm