ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Wednesday, September 9, 2009

ဥပါဒါန္ေၾကာင့္လား ဥပါဒါနကၡႏၶာေၾကာင့္လား အခန္း (၁၀)

အခန္း (၁၀)

ဥပါဒါန္ေၾကာင့္လား ဥပါဒါနကၡႏၶာေၾကာင့္လား

ေၾသာ္ သာသနာေတာ္အတြင္း ေထရ၀ါဒ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္မွာေတာ့ ဘုရားအသစ္တစ္ဆူ ပြင့္ေတာ္မူေနပါေပါ့
0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm