ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏိုးေထရ၀ါဒတဲ့

Tuesday, September 8, 2009

ျဖတ္လမ္းေအာက္က မိစၧာလႈိႈိင္းႀကီး


ျဖတ္လမ္းေအာက္က မိစၧာလႈိႈိင္းႀကီး


ခုေခတ္ခုခါ၊ လူ႕ဘုံမွာကား
မိစၧာဝါဒ၊ အဓမၼတုိ႔
ထၾကြေသာင္းၾကမ္း၊ လြန္သရမ္းၾက
မီးကြၽမ္းေတာေလာင္၊ ေတာကေကာင္တုိ႔
သားေကာင္ဟိန္းလတ္၊ လက္ပန္းခတ္,သုိ႔
ဇုိးဇတ္ေဟာက္ဟိန္း၊ ေဝဖန္ဟိန္းႏွင့္
ေၾကာင္ကိန္းက်ားကိန္း၊ အပါယ္ကိန္းလိမ့္

ပိဋကတ္ျမန္မာျပန္၊ က်မ္းစာမွန္ကုိ
ရွာႀကံေဆာင္းစု၊ ဖတ္မွတ္႐ႈ၍
မွတ္စုမွတ္ရာ၊ ႏွစ္မ်ားစြာတုိင္
ေဒသနာႏွီးေႏွာ၊ လက္ေတြ႕ေဇာတုိ႔
အေဟာဝတ၊ လုပ္ႏုိင္မွသာ
ကာလခုခါ၊ ရတနာတုိ႔ကုိ
ရြယ္ကရပုံ၊ ႀကံေတြးကုန္ေလာ့

လူ႕ဘုံခန္းဝါ၊ စီးပြါးရွာဖုိ႔
ပညာသုတ၊ ''ဘီေအ''ရေအာင္
ကာလတြက္စစ္၊ (၂ဝ)ႏွစ္ႏွင့္
ေငြစစ္ထုတ္စုိက္၊ လူလည္းစုိက္ႏွင့္
ဉာဏ္စုိက္ဝီရိယ၊ ကံကူမႏွင့္
စုိက္ရရင္းရ၊ မ်ားလြန္းလွ,သုိ႔
ဘဝၿငိမ္းရန္၊ ''ဘြဲ႕နိဗၺာန္''ကုိ
ရရန္ႀကံဆ၊ ျဖတ္လမ္းကေန
အားရယုိဖိတ္၊ သူခုိးစိတ္ျဖင့္
ဒိ႒သုတ၊ လမ္းဆုံးကမူ
ေျပာျပတုိင္းသာ၊ ယုံမိတာေၾကာင့္
မိစၧာလႈိင္းမွာ၊ မူးၾကရွာလိမ့္
ၾကမၼာအေၾကာင္း၊ ဆင္ေျခေရွာင္းလည္း
ကုိယ္ေကာင္းေသာ္သာ၊ ကုိယ့္ဝန္တာတည္း။

0 comments:

Post a Comment

ဗုဒၶသာသနာ တည္တန္႔ေစရန္ ဗုဒၶသာသနာဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
ဒို႔တေတြ အမွန္တရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔။

mmm